no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله هتل موزه | مطالعات هتل موزه | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله هتل موزه | مطالعات هتل موزه
doc
می 8, 2018
77.5 مگابایت
135 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله هتل موزه | مطالعات هتل موزه


دانلود رساله هتل موزه
مقدمه:
شهر ار گانیسمی زنده و پویاست که سه حوزه ی عمومی کار، تفریح و استراحت، در آن به نحوی تنگاتنگ در هم می آمیزند و شکل های کالبدی متفاوتی رادر گستره شهربه وجود می آورد.هرکدام از این سه حوزه علاوه بر مشخصات خاص خود در ارتباطی متقابل از یکدیگر تأثیر می پذیرندو هر کدام موجودیت دیگری را مشروط و محدود می سازد.هنگامی که این سه حوزه را به عنوان سه جنبه از حیاط یک شهر و به عنوان سه قسمت مجزا که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند در نظر بگیریم آنگاه یک مجموعه همانند هتل موزه به عنوان یکی از ارکان خدماتی نه تنها یک واحد مجزا که مجموعه از عملکردهای سه حوزه عمومی کار،تفریح واستراحت است که در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همانند ستون فقراتی اجزای شهر را به یکدیگر پیوند می دهد.شاید بتوان چنین دیدگاهی را این چنین جمع بندی نمود که شهر در کلیت خودبا ستون فقراتی که تار و پودش در تمامی شهر و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله هتل-موزه، به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت انجام می یابد.


دانلود رساله هتل موزه | مطالعات هتل موزه

شامل : رساله

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
بخش ۱:تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱اهداف طراحی پروژه……………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲-تعریف موزه……………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۱ طبقه بندی موزه ها………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۲ نظریه ی ساختاری موزه……………………………………………………………………………….۴
۱-۳-تعریف هتل………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳-۱انواع هتل …………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴- کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵-جایگاه ایران در صنعت جهانگردی……………………………………………………………………… ۸
۱-۶ ایام فراغت……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷گذران اوقات فراغت در ایران و جهان………………………………………………………………………..۱۱

بخش ۲:معرفی بستر طرح ……………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-تاریخچه شهرستان……………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲- موقعیت جغرافیای شهرستان…………………………………………………………………………۱۳
۲-۳-جمعیت شهرستان…………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۴-شرایط محیطی شهرستان………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۵-بررسی شرایط اقلیمی شهرستان…………………………………………………………………………..۱۶
۲-۵-۱-بارندگی…………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۵-۲-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۵-۳-یخبندان……………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۵-۴-باد…………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۶-نتیجه گیری (تأثیر مسائل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی بر معماری بنا)………………….۱۹
۲-۷- بررسی و شناخت و معرفی مسائل فرهنگی و تاریخی مؤثر بر طرح…………………..۲۴
۲ -۷-۱-بررسی معماری بومی منطقه…………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۱-۱-معماری مسکن…………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷-۱-۲-المان ها و تزئینات معماری بومی منطقه………………………………………………..۲۷
۲-۷-۲-نتیجه گیری(راهکارهای اقلیمی با الهام از معماری بومی منطقه)………………………….۲۸
بخش ۳:شناخت و معرفی زمین طرح………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۱-شناخت زمین طرح……………………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۱-۱-شناخت و معرفی مکان پروژه……………………………………………………………………..۳۰
۳-۱-۲-شناخت و معرفی زمین طرح……………………………………………………………………..۳۱
۳-۱-۳-شناخت و معرفی شبکه های دسترسی اطراف پروژه……………………………………۳۳
۳-۱-۴-شناخت و معرفی کاربری های اطراف پروژه ………………………………………………۳۴

بخش ۴:نمونه مشابه……………………………………………………………………………………………۳۶
۴-۱-فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن)…………………………………………………………………..۳۷
۴-۱-۱-حوزه های عملکردی و ارتباط فضاها……………………………………………………..۳۷
۴-۱-۲-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۴۰
۴-۲-مرکز میراث آمریکایی و موزه هنر………………………………………………………………………….۴۰
۴-۲-۱-معرفی بنا…………………………………………………………………………………………………۴۰
۴-۲-۲-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………۴۴

۴-۳-هتل شرایتون میرامار……………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۳-۱-معرفی بنا……………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۳-۲-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۴-هتل هیلتون…………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۴-۱-معرفی بنا………………………………………………………………………………………………….۴۹
۴-۴-۲-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………۵۲

بخش ۵:برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………..۵۳
۵-۱-تدوین الگوی فضایی مجموعه………………………………………………………………………………..۵۴
۵-۲- بر نامه فیزیکی و استانداردها……………………………………………………………………………….۹۳
۵-۲-۱-ریز فضاهای بخش اقامتی…………………………………………………………………………..۹۳
۵-۲-۲ریز فضاهای موزه………………………………………………………………………………………..۹۸
۵-۲-۲-۱-بخش معرفی……………………………………………………………………………………..۹۸
۵ -۲-۲-۱-۱-گالری…………………………………………………………………………………………۹۸
۵-۲-۲-۱-۲- آمفی تئاتر………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۲-۱-۲-۳-کتابخانه…………………………………………………………………………………………۱۰۶
بخش ششم: مبانی نظری و روند طراحی……………………………………………………………………….۱۱۲
۶-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۶-۲-سنت در معماری…………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۶-۳-مفاهیم مؤثر در طرح……………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۶-۳-۱-سلسله مراتب……………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۶-۳- ۲ پویایی و ضرب آهنگ……………………………………………………………………………………….۱۱۵
۶-۴- نظام ساز مان دهی طرح و برنامه ریزی……………………………………………………………….۱۱۷
۶-۵-مفاهیم برگرفته از سایت و تأثیر آن در طراحی……………………………………………………..۱۱۷
۶-۶-احکام فضایی عملکردها در بستر طرح…………………………………………………………………..۱۱۷
۶-۶-۱-بخش اقامتی……………………………………………………………………………………….۱۱۷
۶-۶-۲-بخش فرهنگی…………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۶-۶-۳- بخش تفریحی……………………………………………………………………………………………۱۱۸
۶-۶-۴-فضای سبز و محوطه سازی……………………………………………………………………….۱۱۸
۶-۷-تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۶-۸-دیاگرام حبابی روابط فضاها………………………………………………………………………………….۱۱۹
۶-۹-کانسپت اولیه شکل گیری طرح……………………………………………………………………………..۱۲۲
۶-۱۰-روند شکل گیری طرح……………………………………………………………………………………….۱۲۲
۶-۱۱-ایده طراحی نما………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۶-۱۲-انتخاب سیستم سازه………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۶-۱۳-بررسی و ارائه سیستم تأسیسات……………………………………………………………………..۱۲۷

بخش هفتم:ارائه نقشه ها………………………………………………………………………………….۱۲۹
فهرست شکل ها

شکل ۲-۱-موقعیت شهرستان………………………………………………………………………………………….۱۴
شکل ۲-۲-محدوده شهرستان………………………………………………………………………………………….۱۴
شکل ۲-۳-جهت وزش بادهای غالب و نائب غالب…………………………………………………………….۱۹
شکل ۲-۴-فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک………………………………………………………………..۲۱
شکل ۲-۵-زاویه سایبان و جهت گیری پنجره…………………………………………………………………..۲۲
شکل ۲-۶-جهت ساختمان در اقلیم گرم و خشک…………………………………………………………۲۴

شکل ۳-۱-موقعیت محلات و موقعیت سایت در محله……………………………………………………۳۱
شکل ۳-۲-جانمایی سایت در نقشه کلان شهری…………………………………………………………..۳۱
شکل۳-۳-شکل و ابعاد زمین……………………………………………………………………………………..۳۲
شکل ۳-۴-پروفیل عرضی و طولی زمین………………………………………………………………………۳۲
شکل ۳-۵-شبکه دسترسی……………………………………………………………………………………..۳۳
شکل ۳-۶-نقشه کاربری های اطراف سایت…………………………………………………………….۳۵

شکل ۴-۱-برش طولی از موزه قرآن…………………………………………………………………………۳۸
شکل ۴-۲-پلان موزه قرآن…………………………………………………………………………………….۳۹
شکل ۴-۳-برش عمودی(مرکز میراث آمریکایی)…………………………………………………………..۴۲
شکل ۴-۴- مرکز میراث آمریکایی(طرح آگزنومتریک)…………………………………………………….۴۲
شکل ۴-۵- مرکز میراث آمریکایی(نقشه تراز اصلی)………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۶- مرکز میراث آمریکایی(نقشه تراز)…………………………………………………………….۴۴
شکل ۴-۷- نقشه سایت پلان هتل شرایتون………………………………………………………………………۴۶
شکل ۴-۸- نما و مقطع از لابی هتل شرایتون…………………………………………………………….۴۶
شکل ۴-۹-پلان تراز لابی هتل هیلتون………………………………………………………………………۵۰
شکل ۴-۱۰-نماهای اصلی هتل هیلتون……………………………………………………………………………..۵۱

شکل ۶-۱-تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
شکل ۶-۲-دیاگرام حبابی موزه……………………………………………………………………………………..۱۱۹
شکل ۶-۳-دیاگرام حبابی بخش اداری موزه…………………………………………………………………۱۲۰
شکل ۶-۴-دیاگرام حبابی بخش خدمات موزه………………………………………………………………۱۲۰
شکل ۶-۵-دیاگرام حبابی بخش معرفی موزه………………………………………………………………۱۲۰
شکل ۶-۶-دیاگرام حبابی بخش عمومی هتل…………………………………………………………………۱۲۱
شکل ۶-۷-دیاگرام حبابی بخش اداری هتل…………………………………………………………………..۱۲۱
شکل ۶-۸-دیاگرام حبابی بخش خدمات هتل………………………………………………………………..۱۲۱
فهرست تصاویر

تصویر۲-۱-خانه نجف خان…………………………………………………………………………………………….۲۵
تصویر۲-۲-خانه نجف خان(نمونه خانه سنگی)………………………………………………………………..۲۶
تصویر ۲-۳-خانه موسوی(نمونه خانه آجری)…………………………………………………………………۲۶
تصویر ۲-۴-پوشش سقف در بناهای سنگی…………………………………………………………………….۲۷
تصویر ۲-۵-نمونه ای از تزئینات آجری…………………………………………………………………………..۲۷
تصویر ۲-۶-نمونه ای از حفاظ های بکار رفته در بنا……………………………………………………….۲۷
تصویر ۲-۷-نمونه ای از قوس های بکار رفته در بنا………………………………………………………..۲۸

تصویر ۳-۱-موقعیت سایت در شهرستان……………………………………………………………………….۳۰
تصویر ۳-۲-دسترسی درجه ۱………………………………………………………………………………………..۳۳
تصویر ۳-۳-دسترسی درجه ۲………………………………………………………………………………………..۳۴
تصویر ۳-۴-دسترسی درجه۳…………………………………………………………………………………………۳۴

تصویر۴-۱-فرهنگسرای نگارستان(سرسرای اصلی)………………………………………………………۳۷
تصویر ۴-۲-موزه قرآن………………………………………………………………………………………………….۳۸
تصویر ۴-۳-مرکز میراث آمریکایی………………………………………………………………………………….۴۰
تصویر ۴-۴-مرکز میراث آمریکایی(دید به باغ مجسمه)……………………………………………………۴۱
تصویر ۴-۵-هتل شرایتون……………………………………………………………………………………………….۴۷
تصویر ۴-۶-هتل شرایتون……………………………………………………………………………………………….۴۷
تصویر ۴-۷-هتل هیلتون………………………………………………………………………………………………….۴۹
تصویر ۴-۸-هتل هیلتون………………………………………………………………………………………………….۵۱
تصویر ۴-۸-هتل هیلتون………………………………………………………………………………………………….۵۲
تصویر۵-۱- طبقات اتاق مهمان……………………………………………………………………………………….۵۶
تصویر ۵-۲-ترکیب اتاق های مهمان در انواع هتل……………………………………………………………۵۷
تصویر ۵-۳-رستوران…………………………………………………………………………………………………….۹۳
تصویر ۵-۴-خواب…………………………………………………………………………………………………………..۹۴
تصویر ۵-۵-گالری………………………………………………………………………………………………………….۹۹
تصویر ۵-۶-گالری………………………………………………………………………………………………………….۹۹
تصویر ۵-۷-گالری………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
تصویر ۵-۷-کتابخانه…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
فهرست جداول
جدول ۱-۱- جدول مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در جامعه ایران………………………….۱۱
جدول۲-۱– زاویه سایبان (افقیα و عمودیβ) بر حسب موقعیت جغرافیایی ساختمان و جهت گیری پنجره……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
جدول ۵-۱-برنامه فیزیکی بخش عمومی هتل…………………………………………………………………..۹۳
جدول ۵-۲-برنامه فیزیکی بخش خصوصی هتل………………………………………………………………۹۵
جدول ۵-۳-برنامه فیزیکی بخش اداری هتل……………………………………………………………………..۹۵
جدول ۵-۴-برنامه فیزیکی بخش خدماتی هتل………………………………………………………………….۹۶
جدول ۵-۵-برنامه فیزیکی بخش ورزشی هتل………………………………………………………………….۹۷
جدول ۵-۶-برنامه فیزیکی بخش تأسیسات هتل……………………………………………………………….۹۷
جدول ۵-۷-برنامه فیزیکی بخش معرفی موزه………………………………………………………………..۱۰۶
جدول ۵-۸-برنامه فیزیکی بخش پژوهشی موزه…………………………………………………………….۱۱۰
جدول ۵-۹-برنامه فیزیکی بخش اداری موزه…………………………………………………………………۱۱۰
جدول ۵-۱۰-برنامه فیزیکی بخش خدمات رفاهی موزه………………………………………………….۱۱۱
جدول ۵-۱۱-برنامه فیزیکی بخش خدمات پشتیبانی موزه……………………………………………..۱۱۱

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − 6 =