no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز طراحی پوشاک ایرانیان | مطالعات مرکز پوشاک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز طراحی پوشاک ایرانیان | مطالعات مرکز پوشاک
doc
آوریل 21, 2018
21 مگابایت
189 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز طراحی پوشاک ایرانیان | مطالعات مرکز پوشاک


دانلود رساله مرکز طراحی پوشاک ایرانیان
مقدمه
انسان از دورانی که آگاهانه و با ابزارهای طبیعی و ابتدایی به کار پرداخت، جامعه ی نخستین بشری را پی ریخت و در راهی گام نهاد که او را از زندگی حیـوانی جدا می ساخت؛ به شکار حیـوانات پرداخت، از گوشت آن ها خوراک و از پوستشان پوشاک تهیه کرد.
انسان اولیه از ماهیت پدیده های طبیعی که بقای او به آن ها وابسته بود شناختی نداشت. بنابراین آن ها را با نیـروی فرا طبیـعی و جـادویی مربـوط دانـست، به آن ها ایـمان آورد و برخـی از آنان را مورد پرستـش قرارداد.این پرستش در قالب مراسم و آیین های ویژه ای به اجرا در می آمد .انسان صورتک بر چهره گذاشت و پوششی شبیه به جانوران بر تن کرد تا از این راه بتواند روح آن ها را تسخیر کند، یا با آن ها ارتباط معنوی برقرار سازد و برای موفقیت در شکار یا پیروزی درجنگ، از آنان یاری طلبد. آدمی از این پوشش همچون یک پشتیبان و حامی جادویی بهره جست.
تمدن های بزرگ باستـان، در سرزمین های حاصلخیز و گرمسیر هند و کـرانه های فرات و نیـل که دارای شرایط مساعدی چون وجود جنگل هـا، رودخانه ها وآب و هوای خوب و منـاسب بود پدید آمد. از این رو عجیب است اگر در این تصور بمانیم که انگیزه ی ابتدایی انسان پوشیدن، تنها محافظت از سرما و گرما بوده، بلکه علل دیگری نیز در پوشاک مردمان اولیه نقش تعین کننده داشته است.


دانلود رساله مرکز طراحی پوشاک ایرانیان | مطالعات مرکز پوشاک

شامل : رساله

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
بخش اول (شناخت)
فصل اول (پیشگفتار)
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ علت انتخاب موضوع ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پروژه ۶
۱-۴ روش گردآوری اطلاعات ۷
فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ پوشاک و تاریخ تمدن ۱۰
۲-۳ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان ۱۴
۲-۳-۱ دنیای باستان ۱۵
۲-۳-۲ بین النهرین ۱۵
۲-۳-۳ بابل ۱۶
۲-۳-۴ آشور ۱۸
۲-۴ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین ۱۸
۲-۵ بررسی اجمالی تاریخ پارچه ۲۵
۲-۵-۲ ایران زمین ۲۷
۲-۵-۳ تاریخچه رنگرزی ۳۰
۲-۶ تاریخ مد ۳۳
فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)
۳-۱ مقدمه ۳۶
۳-۲ شناخت موضوع ۳۶
۳-۲-۱پوشاک و مدرنیته ۳۶
۳-۲-۲ نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس ۳۷
۳-۲-۳ فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران ۳۸
۳-۲-۴ عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک ۴۰
۳-۲-۴-۱ عوامل اجتماعی و اقتصادی ۴۰
۳-۲-۴-۲ عوامل فرهنگی ۴۱
۳-۲-۴-۳ عوامل اقلیمی ۴۳
۳-۲-۵ طراحی پارچه ۴۴
۳-۳ شناخت مفاهیم وابسته به موضوع ۴۶
۳-۳-۱ باستان شناسی ۴۶
۳-۳-۲ سیاست و قدرت ۴۶
۳-۳-۳ جامعه شناسی ۴۷
۳-۳-۴روان شناسی ۴۸
۳-۳-۴-۱ تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری ۴۹
۳-۳-۴-۱-۱ ادراک محیطی ۴۹
۳-۳-۴-۱-۲ تاثیر ویژگی های محیط پیرامون ۵۰
۳-۳-۴-۱-۳٫مفهوم بار محیطی ۵۰
۳-۳-۴-۱-۴ فشار روانی محیط ۵۱
۳-۳-۴-۱-۵ فضای شخصی ۵۲
۳-۳-۴-۱-۶ قلمرو گرایی ۵۲
۳-۳-۴-۱-۷ قلمروگرایی و خلوت گزینی ۵۳
۳-۳-۴-۱-۸ ازدحام ۵۳
فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)
۴-۱ مقدمه ۵۶
۴-۲ معماری و طراحی لباس ۵۶
۴-۳ خصوصیات فضا ۵۷
۴-۳-۱ رویکرد روان شناسی ۵۷
۴-۳-۲ رهیابی در فضا ۵۷
۴-۳-۳ محیط پیرامون ۵۸
۴-۳-۴ فضای شخصی و ضوابط آن ۵۹
۴-۳-۵ متغیرهایی که بر فضای شخصی اثر می‌گذارند ۶۰
۴-۳-۶ ویژگی های خاص محیط اطراف ۶۰
۴-۳-۷ ویژگی های فضایی خلوت گزینی ۶۱
۴-۳-۸ آیا مردان و زنان به شکلی متفاوت به ازدحام واکنش نشان می‌دهند؟ ۶۱
۴-۳-۹ تعدیل کننده های اثرات تراکم ۶۲
۴-۳-۱۰ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن ۶۲
۴-۳-۱۱ محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری ۶۲
۴-۳-۱۲ سروصدا ۶۳
۴-۳-۱۳ محیط طبیعی ۶۴
۴-۳-۱۴ نور ۶۵
۴-۳-۱۵ رنگ ۶۶
۴-۳-۱۶ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن ۶۷
۴-۴ عناصر و اجزا ۶۷
۴-۴-۱ ورودی ۶۷
۴-۴-۲ بازشو ها ۶۹
۴-۴-۳ نمای ساختمان ۶۹
۴-۴-۴ فضا های همگانی ۷۰
۴-۴-۵ اتاق ها ۷۰
۴-۴-۶ دفاتر مقامات ۷۰
۴-۴-۷ فضا های استراحت ۷۱
۴-۴-۸ مکان هایی به عنوان انبار وسایل ۷۱
۴-۴-۹ پلکان و آسانسور ۷۱
۴-۴-۱۰ مبلمان ۷۲
۴-۵ ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه) ۷۳
فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)
۵-۱ مقدمه ۷۶
۵-۲ سالن طراحی لباس در بلگراد ۷۷
۵-۳ پاویلیون هنر سیار شانل ۸۱
۵-۴ مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو ۹۱
فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)
۶-۱ تهران ۱۰۲
پایانه‌های مسافربری : ۱۰۴
راه‌آهن: ۱۰۴
متروی تهران : ۱۰۵
۶-۲ تاریخچه ۱۰۶
۶-۲-۱ تهران قدیم ۱۰۶
۶-۲-۳ دروازه‌ها و محلات تهران ۱۰۷
۶-۲-۳ تهران پس از انقلاب ۱۱۰
۶-۳ جغرافیا ۱۱۱
۶-۳-۱ بررسی موقعیت جغرافیایی تهران ۱۱۱
۶-۳-۲ کلیات تحول کالبدی تهران ۱۱۲
۶-۳-۳ بررسی وضعیت طبیعی تهران ۱۱۲
۶-۳-۴ زمین شناسی و مقاومت خاک ۱۱۳
۶-۳-۵ جهت قبله ۱۱۴
۶-۳-۶ گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از ۱۰ کیلومتر ) ۱۱۴
۶-۴ اقلیم ۱۱۹
۶-۴-۱ درجه حرارت ۱۲۳
۶-۴-۲ جهت و سرعت باد ۱۲۳
۶-۴-۳ بارندگی و رطوبت ۱۲۶
۶-۴-۴ تابش خورشید ۱۲۶
بخش دوم (طراحی)
فصل اول مبانی نظری
۱-۱ مقدمه ۱۳۰
۱-۲ مبانی نظری ۱۳۰
۱-۲-۱ مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی ۱۳۰
۱-۲-۲ محیط پیرامون ۱۳۰
۱-۲-۳ جنسیت و روابط در تراکم بالا ۱۳۱
۱-۲-۴ نحوه ی برخورد با تراکم ۱۳۳
۱-۲-۵ سروصدا ۱۳۳
۱-۲-۶ نور ۱۳۴
۱-۲-۷ رنگ ۱۳۵
۱-۲-۸ طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی ۱۳۶
۱-۲-۹ طبیعت ۱۳۷
فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)
۲-۱ مقدمه ۱۳۹
۲-۲ برنامه ریزی فیزیکی ۱۳۹
فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)
۳-۱ مقدمه ۱۴۴
۳-۲ ضوابط و استاندارد های طراحی ۱۴۴
۳-۲-۱ سالن طراحی ۱۴۴
۳-۲-۲ سالن دوخت ۱۴۷
۳-۲-۳ عکاسی ۱۴۸
۳-۲-۴ سالن انتظار یا لابی ۱۴۹
۳-۲-۵ کافه تریا ۱۵۰
۳-۲-۶ سالن نمایش ۱۵۱
۳-۲-۷ بخش اداری ۱۵۹
۳-۲-۸ انبار ۱۶۲
۳-۲-۹ پارکینگ ۱۶۲
۳-۳ سازه و تاسیسات ۱۶۴
۳-۳-۱ مزایای سازه بتنی ۱۶۴
۳-۳-۲ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای تهویه مطبوع ۱۶۵
۳-۳-۳ سیستم تهویه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه ۱۶۶
۳-۳-۳-۱ دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۶
۳-۳-۳-۲ محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۷
بخش سوم ( طرح)
فصل اول (بستر پروژه)
۱-۱ محل و نقشه ی سایت ۱۷۰
۱-۲ تحلیل سایت ۱۷۲
فصل دوم (روند طراحی)
۲-۱ روند طراحی ۱۷۵
فصل سوم (نقشه ها)
۳-۱ نقشه ها ۱۸۴
منابع و ماخذ.

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − دو =