no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله دانشكده معماري با هدف ارتقاء آموزش عالي معماران | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران
doc
فوریه 5, 2018
2 مگابایت
152 صفحه
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان – خرید

رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران


رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران
چکیده
تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا به ادراک در می آورد ، فضای موجود دارای ادراک و احساس است که نسبت به جهان واکنش نشان می دهد. این فضا تنها بوسیله تعقل درک نمی شود، چرا که فضای معماری می بایست بوسیله فضایی نیز درک شود. حرکت فضا جهات دیدی متعددی می دهد که حرکت طبیعی نور، باد، باران، یا حرکات طبیعی انسان در آن انباشته می گردد.
به این شکل انسان با معماری مرتبط می شود و معماری از طریق حضور مادی اش، حکم واسطه ای را دارد که می تواند عواملی مانند اقلیم و تاریخ را که شکل غیر محسوس دارند انسجام بخشد.
معمار سنتی با فضامندی، فرم را در دست گرفته و با فرم های هندسی ساده ، تنوع گرایش ها و احساسات را ارائه می دهد. قصد نهائی معمار، نه بیان داشتن، بلکه آفرینش فضاهای نمادینی است که بر مادیت استوارند.
آموزش معماری یکی از مهم ترین مباحث در زمینه معماری امروز در ایران به شمار می آید ، زیرا در دوره ای هستیم که مسائل و امکانات بسیار متنوعی در زمینه معماری مطرح شده است که دربسیاری از عرصه ها در عمل با آنها مواجه هستیم ، بدون آنکه اهداف و برنامه های آگاهانه و اندیشه شده ای درباره آنها داشته باشیم. به عنوان مثال، شمار دانشکده های معماری در دو دهه اخیر افزایش چشمگیر و ناباورانه ای داشته است…


رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران

شامل : رساله

 

۲۱,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل اول : کلیّات تحقیق ومطالعات
۱-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۲-بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۳-اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۴-فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۶-سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۷-تعریف کانون ……………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۸-نمونه های موردی کانون …………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۸-۱-کانون های باختری …………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۸-۲-کانون های خاوری ……………………………………………………………………………………………………………………
۱-۹-معماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۰-گرایشات معماری …………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۰-۱-معماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۰-۲- معماری منظر………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۰-۳-شهرسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۰-۴-مدیریت پروژه و ساخت …………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۰-۵-تکنولوژی معماری ………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۰-۶-انرژی معماری …………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۰-۷-مرمت ابنیه سنتی ………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۱-جامعه شناسی و سبک شناسی معماری …………………………………………………………………………………………….. .
۱-۱۱-۱-معماری هنر معنی دادن به فضا …………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۲-معماران ومعماری ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۲-۱-مسؤلیت معمار ………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۲-۲-نفوذ معمار ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۲-۳-کوتاهی معمار ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۳-مفهوم معماری از دید معماری ……………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۴-جوانان درجامعه امروز ……………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۵-طبقه بندی نیازهای جوانان ………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۴-۱-نیازهای جسمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۴-۲-نیازهای روانی ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۴-۵-نیازهای زیستی ……………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۵-انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران ………………………………………………………………………………………………….
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۲-تاریخچه آموزش معماری در جهان ……………………………………………………………………………………………………..
۲-۳- تاریخچه آموزش معماری در ایران ………………………………………………………………………………………………………
۲-۴- تاریخچه دار الفنون …………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱-رشته درسی دار الفنون …………………………………………………………………………………………………………………
۲-۵-سیاست های کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۵-۱-سیاست های کلی در آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲-طرح جامع فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۵-۳-طرح تفضیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۴-طرح اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۶-آموزش معماری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۶-۱-آموزش معماری قبل از تاسیس دانشگاه …………………………………………………………………………………………
۲-۶-۲-آموزش معماری بعد از تاسیس دانشگاه …………………………………………………………………………………………
۲-۷-نظریه پردازان سیستم آموزش هنر معماری در گذشته و حال ایران ………………………………………………………….
۲-۷-۱-منوچهر سلیمانی پور ………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۷-۲-ایرج اعتصامی …………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۷-۳-هادی ندیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۸-تنگناهای موجود در آموزش دروس نظری ……………………………………………………………………………………………..
۲-۹-مشکلات موجود در چرخ دو مرحله ای …………………………………………………………………………………………………
۲-۱۰-ارائه راهکار و پیشنهادات نظریه پردازان ………………………………………………………………………………………………
۲-۱۱-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم : بررسی نمونه های مشابه
۳-۱-بوزار فرانسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-باهاوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۲-۱-هدف دوره آموزشی با هاوس ……………………………………………………………………………………………………
۳-۳-دانشگاه معماری لندن ………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-مدارس معماری در ایتالیا ……………………………………………………………………………………………………………………
۳-۵-دانشگاه معماری ای – ای ……………………………………………………………………………………………………………….
۳-۵-۱-امکانات دانشگاه…………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۶- دانشکده ام – آی – تی …………………………………………………………………………………………………………………
۳-۷-انستیتو شاهزاده ویلز……………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۸-مدارس معماری ایران …………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۸-۱-دانشکده هنرهای زیبا ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۸-۲-دانشکده شهید بهشتی ………………………………………………………………………………………………………………
۳-۸-۳دانشکده علم و صنعت …………………………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم : اقلیم
۴-۱-وجه تسمیه استان زنجان ………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۲-عرض جغرافیایی استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………
۴-۳-کوههای استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۴-غارهای استان زنجان ……………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۵-دشت های استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………
۴-۱۰-ویژگی های اقلیمی استان زنجان …………………………………………………………………………………………………….
۴-۱۱-بادهای استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۱۲-پوشش گیاهی استان زنجان…………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱۳-پوشش جانوری استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………
۴-۱۴-ویژگی های جمعیتی استان زنجان …………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : برنامه فیزیکی
۵-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۲-آمار معماران جوان استان زنجان ………………………………………………………………………………………………………
۵-۳-مساحت فضاهای آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………
۵-۴-ابعاد فضاهای آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………
۵-۴-۱-ارتفاع فضا …………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۴-۲-عرض و ارتفاع در …………………………………………………………………………………………………………………
۵-۴-۳-عرض راهرو ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۵-فضاهای تکمیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۵-۱-سرویس بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………
۵-۶-ضوابط طراحی ایمنی پلکان ……………………………………………………………………………………………………………
۵-۷-کتابخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۸-آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۹-سالن انتظار …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۹-۱-سالن اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۹-۲-فضاهای خدماتی پشت سن …………………………………………………………………………………………………………
۵-۹-۳-اتاق نور و صدا …………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۹-۴-اتاق کارگردان ………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۹-۵-اتاق گروه موسیقی …………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۹-۶-اتاق مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۰-قسمت ادارای …………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۱۱-قسمت حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۱۲-بخش خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۲-۱-انبار مرکزی ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۱۲-۲-پارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱۳-استفاده از بام ………………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۴-دیوارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۵-محوطه سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱۶-سرانه آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم:روند طراحی
۶-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶-۲- نقشه ها و جزئیات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………….
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 6 =