no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله دانشکده | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله دانشکده
doc
فوریه 5, 2018
6 مگابایت
162 صفحه
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله دانشکده


مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری
چکیده
آغازی بر تحقق ایده ی طراحی دانشکده هنر و معماری
هنر قدرت هنرمند در نمایاندن احساس واندیشه خود است،به این ترتیب معمار به عنوان یک هنرمند موظف به ساماندهی فرم های مبتنی بر این ادراک خواهد بود که می تواند شامل اشکال و عملکردهای نوین وحاوی معانی ضمنی خود باشد .تعریف کردن مجموعه ای تحت عنوان دانشکده هنر ومعماری ،موضوعی که شناخت مفهومی آن گریبانگیرچالشی عمیق در سطح جامعه ما و حتی جهان است.کاری بس دشوار و نیازمند فضایی است که حداقل پیشینه اخلاقی آن بدون ابهام باشد. دانشکده هنر ومعماری در چنین جامعه ای در جهت تربیت علاقمندانی است که به نوعی خود را در مسیر این شناخت قرار داده اند.از سوی دیگر نیاز به آموزش معماری وشهرسازی در عصر امروز که از آن به عنوان عصر ارتباطات یاد می شود نیازی است برای پاسخگویی در رسیدن به کیفیت برتر برای آرامش انسانها.
آنچه که امروز ما از آن به عنوان معماری یاد می کنیم در حقیقت یا وامدار گذشته خودمان است ویا از آن سوی مرزها بر ما وارد گشته است .عکس العمل ها در مواجه با این گونه دگرگونی که این چنین بر ما وارد می شود باید به گونه ای باشد که پیوند انسانها را با گذشته خود نابود نسازد.نیاز به آموزش معماری برای کسانی که می خواهند به چهار چوب این فن وهنر متعهد باشند امری است


مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله دانشکده هنر و معماری

شامل : همراه با منابع

 

۲۶,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
• فصل اول
۱- ۱کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲اهداف طرح ……………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳معرفی فصول ……………………………………………………………………………………………………………………۴
• فصل دوم
۲-۱هنر چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………۵
۲-۲تعریف هنر ………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۲-۳دسته بندی هنرها ………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۴ریشه های هنر ………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۵حس زیبایی ………………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۶زیبایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۷تمایز هنر وزیبایی …………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۸هنر ایرانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۹ درباره معماری ………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱۰ هنر بودن معماری ………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱۱تعلیم وتربیت معمار ………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱۲نگرشی به روند اموزش معماری در گذشته و حال ………………………………………………………..۲۱

• فصل سوم : تاریخچه اموزش معماری
۳-۱ تاریخچه دانشگاه در غرب وجهان ………………………………………………………………………………….۲۶
۳-۱-۱ بوزار فرانسه ……………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۱-۲ باهاوس ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۱-۳ دانشگاه معماری لندن ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۱-۴ مدارس معماری ایتالیا ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۱-۵ روش اموزش معماری در امریکای شمالی …………………………………………………………………۳۴
۳-۲ بررسی سیستم ها واهداف اموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور …………………….۳۵
۳-۲-۱ دانشگاه برکلی امریکا …………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-۲ دانشگاه معماری A-A ………………………………………………………………………………………………..38
۳-۲-۳ دانشگاه MIT ……………………………………………………………………………………………………………45
۳-۲-۴ انیستیتو شاهزاده ویلز ………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲-۵ دانشگاه اورگن …………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۳ تاریخچه اموزش عالی در ایران ……………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۴ انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران …………………………………………………………………………………….۵۰
• فصل چهارم : بررسی تجارب جهانی (نمونه های موردی)
۴-۱ دانشگاه هنر توکیو …………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۲ دانشگاه هنرو معماری سین سیناتی ……………………………………………………………………………….۶۰
۴-۳ دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی ………………………………………………………………………….۶۳
۴-۳-۱تحلیل کالبدی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی …………………………………………………۶۴
۴-۳-۱-۱ اتلیه ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۳-۱-۲ سرسرای دانشگاه………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۳-۱-۳ ورودی دانشگاه……………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۴ دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت …………………………………………………………………………..۶۶
• فصل پنجم : راهنمای طراحی و طراحی اقلیمی در ساختمانهای اموزشی
۵-۱ سازمان یابی فضایی کل دانشگاه …………………………………………………………………………………..۶۸
۵-۱-۱ سازمان یابی فضایی کاملا متمرکز …………………………………………………………………………….۶۹
۵-۱-۲ سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ……………………………………………………………………………..۶۹
۵-۱-۳ سازمان یابی فضایی کاملا پراکنده……………………………………………………………………………..۷۰
۵-۱-۴ سازمان یابی فضایی به شکل اقماری………………………………………………………………………….۷۱
۵-۱-۵ سازمان یابی فضایی به شکل تقسیم دانشگاهی…………………………………………………………..۷۱
۵-۱-۶ سازمان یابی فضایی کلی به شکل گسترده منطقه ای…………………………………………………..۷۲
۵-۲ شناسایی طراحی دانشگاهی (نظم یا الگوها جهت طراحی دانشکده )…………………………………۷۳
۵-۲-۱ گسترش خطی ……………………………………………………………………………………………………………۷۴
۵-۲-۲ گسترش شبکه ای (شطرنجی) ……………………………………………………………………………………۷۴
۵-۲-۳ گسترش مرکزی (متمرکز )………………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۲-۴ گسترش گلبرگی ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۵ گسترش مولکولی (پراکنده )………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۶ گسترش صلیبی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۵- ۳ نورپردازی طبیعی …………………………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۴ کنترل تابش افتاب بر جداره های شفاف ساختمان ………………………………………………………….۸۵
۵-۵ سازماندهی پلان ،فرم کالبدی و بافت مجموعه ساختمانی ………………………………………………۸۶
۵-۶ مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی ……………………………………………………………………….۸۸

• فصل ششم : بررسی بستر پروژه
۶-۱ چگونگی شکل گیری شهر تهران …………………………………………………………………………………….۹۰
۶-۱-۱ جمعیت وپراکندگی ان ………………………………………………………………………………………………..۹۱
۶-۱-۲ سواد …………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۶-۱-۳ اموزش ………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۶-۲مشخصات جغرافیایی استان تهران ………………………………………………………………………………….۹۲
۶-۳ اقلیم و اب وهوای تهران …………………………………………………………………………………………………۹۳
۶-۳-۱ اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۳-۲ دما……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۳-۳ بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۳-۴ رطوبت نسبی …………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۶-۳-۵ باد ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۶-۳-۶ تابش خورشید …………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۶-۴ وضعیت زمین شناختی تهران ………………………………………………………………………………………..۹۵
۶-۵ الودگی شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………۹۵
۶-۶ وضعیت دسترسی در تهران …………………………………………………………………………………………..۹۶
۶-۷ ساختار خدماتی تهران …………………………………………………………………………………………………..۹۷
• فصل هفتم : شرح برنامه دانشکده معماری
۷-۱ اشنایی با رشته های اموزشی ……………………………………………………………………………………..۱۰۱
۷-۲ نحوه تشکیل فضایی یکدانشکده معماری ………………………………………………………………………۱۲۳
۷-۲- ۱ فضاهای اموزشی …………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۷-۲-۱-۱ اموزش عملی ………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۷-۲-۱-۲ اموزش نظری ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۷-۲-۲ فضاهای کمک اموزشی ……………………………………………………………………………………………۱۴۱
۷-۲-۲-۱ کتابخانه تخصصی ………………………………………………………………………………………………۱۴۲
۷-۲-۲-۲ بخش سمعی و بصری …………………………………………………………………………………………۱۴۷
۷-۲-۲-۳ واحد اسنادوتحقیقات …………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۷-۲-۲-۴ سالن چند منظوره ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۷-۲-۲-۵ بخش طراحی کامپیوتر ………………………………………………………………………………………..۱۵۲
۷-۲-۲-۶ اتلیه عکاسی ………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴
۷-۲-۲-۷ ازمایشگاه تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۷-۲-۲-۷-۱ ازمایشگاه ساختمان…………………………………………………………………………………………۱۵۶
۷-۲-۲-۷-۲ ازمایشگاه مرمت …………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۷-۲-۲-۸ دفتر فنی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۷-۲-۲-۹ کارگاههای کمک اموزشی ……………………………………………………………………………………۱۵۸
۷-۲-۲-۹-۱ کارگاه ساختمان …………………………………………………………………………………………… ۱۶۰
۷-۲-۲-۹-۲ کارگاه سفال وسرامیک …………………………………………………………………………………..۱۶۰
۷-۲-۲-۹-۳ کارگاه چوب…………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۷-۲-۲-۹-۴ کارگاه فلز………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
۷-۲-۳ فضاهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۷-۲-۳-۱ تسهیلات رفاهی …………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۷-۲-۳-۱-۱ گالری و نمایشگاه …………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۷-۲-۳-۱-۲ واحد انتشارات و خدمات چاپی ……………………………………………………………………….۱۶۳
۷-۲-۳-۲ تسهیلات سرویسی ……………………………………………………………………………………………..۱۶۵
۷-۲-۳-۲-۱ موتور خانه وبرق اضطراری …………………………………………………………………………..۱۶۵
۷-۲-۳-۲-۲ کاخداری………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷
۷-۲-۳-۲-۳ انبار مرکزی…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷
۷-۲-۳-۲-۴ سرایداری ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۷-۲-۴ فضاهای اداری ………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۷-۲-۴-۱ کادر اموزشی ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۷- ۲-۴-۲ کادر اداری و اموزشی ……………………………………………………………………………………….۱۶۸
• فصل هشتم سازه و تاسیسات
۸-۱ سیستم سازه ………………………………………………………………………………………………………..۱۷۸
۸-۲ نازک کاری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
۸-۳ تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰
• فصل نهم : تحلیل سایت
۹-۲ محل وموقعیت زمین دانشگاه …………………………………………………………………………..۱۸۳
۹-۳ موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار …………………………………………………………….۱۸۴
۹-۴ شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان …………………………………………………………….۱۸۴
۹-۵ بررسی وضعیت اقلیمی در سایت دانشگاه ……………………………………………………….۱۸۴
۹-۶ عوامل مصنوعی زمین ……………………………………………………………………………………..۱۸۵
۹-۷ دسترسی ها……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۵
۹-۸ بررسی طرح استقرار و جا نمایی دانشکده ……………………………………………………….۱۸۵
۹-۸-۱ تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی……………………………………………………….. ۱۸۵
۹-۸-۲ عوامل تاثیر گذار بر طراحی………………………………………………………………………… ۱۸۶
۹-۸-۲-۱ جهت ساختمانها……………………………………………………………………………………… ۱۸۶
۹-۸-۲-۲ تعداد طبقات …………………………………………………………………………………………….۱۸۶
۹-۹ اصول و روش طراحی………………………………………………………………………………………۱۸۸
پیوست (نقشه های معماری )
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − یک =