no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی تالار شهر | مطالعات تالار شهر | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی تالار شهر | مطالعات تالار شهر
doc
دسامبر 23, 2017
2.3 مگابایت
107 صفحه
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی تالار شهر | مطالعات تالار شهر


مطالعات طراحی تالار شهر
چکیده:
همان طور که از نام پایان نامه نیز مشخص است فضای مورد طراحی یک فضای شهری است که این خود بهترین راهکار برای روند مطالعات و طراحی است.
برای شروع این فرآیند ابتدا شهر مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که فضایی که مورد بحث است یک فضای جمعی و مردمی است که در بطن شهر و برای مردم است، ویژگی هایی برای آن مطرح می شود که از آن جمله ضوابط فضاهای اداری، سالن های اجتماعات و نمادهای مردمی است که در مطالعات به آن پرداخته شده است.

• هدف انسان از اعمالی که انجام می دهد چیست؟

رسیدن به آرامش ، رضایت خاطر و امنیت:

تمامی تلاشهای انسان در جهات مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و … چه درست و چه نادرست در جهت رسیدن به این امر است.
در جامعه امروز، ما با موارد و مسائل متعددی روبرو هستیم که مخل و مانع تحقق آرامش، رضایت خاطر و امنیت و بطور کل یک زندگی مناسب می گردند.
نارضایتی از ضوابط و قوانین، حس بیگانگی با اداره کنندگان امور شهری، ترافیک، سیمای شهری نامناسب، کیفیت پایین محیط زندگی و مسکن، عدم وجود فضاهای همگانی برای برخورد با دیگران و … از این موارد می باشند.


مطالعات طراحی تالار شهر | مطالعات تالار شهر

شامل : همراه با منابع

 

۱۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب مطالعات طراحی تالار شهر

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱- مقدمه

۱-۱- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱- موضوع پروژه …………………………………………………………………………………….. ۱۳
۳-۱- اهداف پروژه ………………………………………………………………………………………. ۱۳
۴-۱- فرآیند مطالعات و طراحی ………………………………………………………………………. ۱۵

۲- مطالعات پایه

۱-۲- تعریف فرهنگ ……………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲- جوامع در جهان امروزی ………………………………………………………………………… ۱۶
۳-۲- اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………………… ۱۷
۴-۲- قشربندی و ساخت طبقاتی ……………………………………………………………………… ۱۸
۵-۲- گروه ها و سازمان ها …………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۵-۲-شکل های ارتباط …………………………………………………………………… ۱۸
۲-۵-۲-سازمان های رسمی …………………………………………………………………. ۱۹
۳-۵-۲- بوروکراسی…………………………………………………………………………… ۲۰
۴-۵-۲- بوروکراسی و الیگارشی ………………………………………………………….. ۲۲
۵-۵-۲- ویژگی های سازمانی در ژاپن ……………………………………………….. ۲۲
۶-۲- عوامل مؤثر بر روی سازمانها در جهان امروز ……………………………………………… ۲۲
۷-۲- نظارت و انضباط در سازمانها …………………………………………………………………… ۲۴
۸-۲- سازمانهای غیربوروکراتیک، گروههای خودیاری ……………………………………….. ۲۵
۱-۸-۲- ویژگی های گروه های خودیاری …………………………………………….. ۲۵
۹-۲- سیاست، حکومت و دولت:
۱-۹-۲- دولت ………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۹-۲- دولتهای امروزین …………………………………………………………………… ۲۷
۳-۹-۲- حقوق شهروندی …………………………………………………………………… ۲۸
۴-۹-۲- دموکراسی ……………………………………………………………………………. ۲۸
۵-۹-۲- دموکراسی و جامعه مدنی ………………………………………………………… ۲۹
۶-۹-۲- مفهوم مشارکت …………………………………………………………………….. ۳۰
۷-۹-۲- تعاریف مشارکت …………………………………………………………………… ۳۰
۸-۹-۲- مشارکت مستقیم یا دموکراسی رودرو ……………………………………….. ۳۱
۹-۹-۲- بررسی حزب و دو چالش عمده در برابر حکومتهای امروزین …………. ۳۱
۱۰-۹-۲- ارتباط اجتماعی ……………………………………………………………………. ۳۲
۱۱-۹-۲- ارتباط و جامعه مدنی …………………………………………………………….. ۳۳
۱۲-۹-۲- جامعه مدنی و جهان نو …………………………………………………………… ۳۴
۱۳-۹-۲- تعریف دگرگونی ……. …………………………………………………………… ۳۵
۱۴-۹-۲- عوامل تأثیرگذار بر دگرگونی ………………………………………………… ۳۵
۱۵-۹-۲- دگرگونی در گذشته ی نزدیک ………………………………………………. ۳۷
۱۶-۹-۲- جامعه مدنی …………………………………………………………………………. ۳۸

۳- مطالعات تکمیلی مطالعات طراحی تالار شهر

۱-۳- شورا، نهادی مدنی مشارکت جو ……………………………………………………………….. ۴۳
۲-۳- شورا در میانه مردم و حکومت ………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۳- شورا به مثابه ی یک دولت محلی ……………………………………………………………… ۴۴
۴-۳- سازمان های غیردولتی (N.G.O) ………………………………………………………………. 52
۵-۳- شهر …………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۶-۳- پلان آزاد ……………………………………………………………………………………………… ۵۷
۴- ضوابط و استانداردهای طراحی
۱-۴- سالن اصلی (تالار) …………………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۴- آکوستیک ……………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۴- تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز ……………………………………………………………. ۶۳
۴-۴- خروجی ها …………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۵-۴- نکات طراحی …………………………………………………………………………………………. ۶۸
۶-۴- ناتوانان جسمی و معلولین …………………………………………………………………………. ۶۹
۷-۴- ضوابط کلی در سالن های اجتماعات ………………………………………………………… ۷۰
۸-۴- آژیر برای حفاظت قسمت های مختلف …………………………………………………….. ۷۱
۹-۴- بخش های سه گانه راه خروج …………………………………………………………………. ۷۲
۱۰-۴- درها ………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۱۱-۴- تأسیسات الکتریکی مخابراتی و سیستم های تهویه مطبوع و امنیتی …………………. ۷۴
۱۲-۴- استانداردهای مجموعه اداری …………………………………………………………………. ۷۷

۵- شناخت

مطالعات طراحی تالار شهر
۱-۵- Boson City Hall ……………………………………………………………………………….. 80
۲-۵- نظرات منتقدان معماری در مورد ساختمان Boston City Hall ………………………. 80
۳-۵- نظر طراحان ……………………………………………………………………………………………. ۸۲
۶- تحلیل
۱-۶- خلاصه مطالعات …………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۶-ساخت های قدرت …………………………………………………………………………………… ۸۳
۳-۶-ارتباط اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۶-جامعه ی مدنی ….. …………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۶- جامعه امروز ما ………………………………………………………………………………………… ۹۰
۶-۶- اهداف نهایی …………………………………………………………………………………………… ۹۲
۷-۶- روش ها و راهکارها ………………………………………………………………………………….. ۹۲

۷- موقعیت جغرافیایی شهرستان نیشابور

۱-۷- اقلیم شهرستان نیشابور ……………………………………………………………………………….. ۹۴
۲-۷- نمودار آمبروترمیک (روش گوستن) …………………………………………………………….. ۹۵
۳-۷- سیر تحولات جمعیتی …………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۷- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ………………………………………………………………….. ۹۷

۸- مبانی نظری طراح

۱-۸- مبانی طراحی معماری پروژه …………………………………………………………………….. ۹۸
۲-۸- مبانی برنامه ریزی فیزیکی …………………………………………………………………………. ۹۹

۹- مطالعات تطبیقی

۱-۹- ستاد شورایاری شورای اسلامی شهر نیشابور …………………………………………………. ۱۰۱
۲-۹- طرح جامع فیزیکی ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۳-۹- معرفی محدوده عملکردی و سایت طراحی ………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۹- ویژگی های این منطقه …………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۹- نقشه ها و آنالیز سایت طراحی …………………………………………………………………… ۱۰۴
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =