no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه
doc
سپتامبر 10, 2017
6.8 مگابایت
162 صفحه
۱۷,۵۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه


دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

چکیده

مراکز تجاری تفریحی قلب شهر های امروز اند. این مجموعه ها کاربریهای بسیار متنوعی همچون تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی و غیره را در بر می گیرند و هر روز پیچیده تر و وسیع تر می شوند. در دنیای مصرفی امروز مرکز تجاری – تفریحی محلی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان نیست، بیشتر جایی است برای فرو نشاندن عطش مصرف، حتی تصاویر پشت ویترین، تصویرکالاهایی که لزوما” نمی خریم. مرکز تجاری- تفریحی نه فقط به نیاز بلکه به آرزوی انسان امروزی پاسخ می گوید. مراکز خرید امروز همان نقش و مشخصات مراکز شهر های گذشته را دارند


دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

شامل : منابع

 

۱۷,۵۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ———————————————————————————— ۱
۲-۱ هدف از طراحی مجتمع تجاری- تفریحی ———————————————————۱
۳-۱ هدف از انتخاب موضوع ———————————————————————- ۲
۴-۱ شناخت موضوع ————————————————————————— ۲
۵-۱ ضرورت انجام موضوع ———————————————————————— ۳
۶-۱ فرضیات تحقیق —————————————————————————- ۳
۷-۱ پرسش های محوری ———————————————————————— ۴
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱ حرکت در معماری ————————————————————————– ۵
۲-۲ نظریات برنارد چومی ————————————————————————- ۵
۳-۲ فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش ———————————————۶
۴-۲ کلیات و سیر تحول ————————————————————————– ۶
۵-۲ زمان ———————————————————————————— ۷
۶-۲ ریتم در معماری ————————————————————————— ۸
۷-۲ ریتم وسکون —————————————————————————— ۹
۸-۲ ریتم در طراحی ————————————————————————— ۱۰
۹-۲ ریتم موسیقی فضا ———————————————————————— ۱۰
۱۰-۲ تعادل ——————————————————————————— ۱۱
۱۱-۲ شکل و معماری ————————————————————————- ۱۳
۱۲-۲ تکرار در معماری ———————————————————————— ۱۴
۱۳-۲ بررسی فضا در معماری ——————————————————————– ۱۵
۱۴-۲ وحدت بیرون و درون ——————————————————————— ۱۶
۱۵-۲ مسیرها و مکان ها ———————————————————————– ۱۶
۱۶-۲ هماهنگی فرم و عملکرد——————————————————————- ۱۷
۱۷-۲ نور و حرکت —————————————————————————- ۱۷
۱۸-۲ کل و جزء —————————————————————————– ۱۸
۱۹-۲ ایستایی و پویایی فضا ——————————————————————– ۱۸
۲۰-۲ کمپوزیسیون ————————————————————————– ۱۹
۲۱-۲ مقیاس و تناسبات ———————————————————————– ۱۹
۲۲-۲ محصور کردن فضا ———————————————————————– ۲۰
۲۳-۲ فضاهای متباین ————————————————————————- ۲۰
۲۴-۲ رنگ ————————————————————————————۲۰
۲۵-۲ معماری سبز —————————————————————————–۲۱
۲۶-۲ تعریف معماری سبز ———————————————————————–۲۱
۲۷-۲ نیاز بشر کنونی به معماری پایدار ———————————————————— ۲۲
۲۸-۲ علل پیدایش معماری پایدار ————————————————————— ۲۲
۲۹-۲ تعاریف ساخت و ساز پایدار—————————————————————– ۲۳
۳۰-۲ معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز ———————————————————۲۳
۳۱-۲ اصول توسعه ساخت و ساز پایدار————————————————————- ۲۵
۱-۳۱-۲ استفاده پایدار از منابع زیستی———————————————————— ۲۵
۲-۳۱-۲ استفاده از منابع تجدید ناپذیر————————————————————-۲۵
۳-۳۱-۲ حفاظت از تنوع زیستی —————————————————————— ۲۵
۳۲-۲ آشنایی با اصول معماری سبز در شهر ——————————————————— ۲۵
۳۳-۲ نقش اثر گذاری طبیعت در آثار معماری——————————————————–۲۶
۳۴-۲ نقش سمبل های طبیعت و جهان هستی در نگاه فرمال معماران ———————————— ۲۶
۳۵-۲ معماری ، رابطه انسان با طبیعت ———————————————————— ۲۷
۱-۳۵-۲ ارتباط انسان با طبیعت(از جنبه عملکردی) ————————————————- ۲۸
۲-۳۵-۲ ارتباط انسان با طبیعت( از جنبه شکلی) ————————————————— ۲۸
۳۶-۲ عناصر طبیعت، سمبل های معماری ———————————————————- ۲۸
۳۷-۲ طبیعت در آثار پیشینیان ——————————————————————-۲۹
۳۸-۲ طبیعت و معماری معاصر ——————————————————————-۳۱
۳۹-۲ ارتباط اجتماعی چیست؟ —————————————————————– ۳۴
۴۰-۲ اشکال مختلف ایجاد ارتباط اجتماعی ——————————————————– ۳۵
۴۱-۲ تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده ——————————————————– ۳۵
۴۲-۲ ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی —————————————– ۳۶
۴۳-۲ فضای اجتماع پذیر و اجتماع گذیر ————————————————————۳۶
۴۴-۲ کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی ———————————————————–۳۶
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

فصل سوم : مطالعات پایه

۱-۳ فضای عمومی چیست؟ ———————————————————————-۳۸
۲-۳ ویژگی فضای عمومی ——————————————————————— ۳۸
۳-۳ شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان————————————————- ۳۹
۱-۳-۳ بررسی هویت بازار در ایران ————————————————————— ۳۹
۲-۳-۳ نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران————————————————— ۴۳
۳-۳-۳ فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ————————————————- ۴۶
۴-۳-۳ فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی —————————————————- ۴۶
۵-۳-۳ فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی ——————————————- ۴۷
۴-۳ بررسی انواع بازار در گذشته —————————————————————- ۴۸
۱-۴-۳ انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ ———————————————————— ۴۹
۲-۴-۳ انواع بازار بر اساس اقلیم —————————————————————– ۵۰
۳-۴-۳ انواع بازار بر اساس ریخت شناسی ———————————————————- ۵۱
۵-۳ بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ——————————————————–۵۱
۶-۳ مقایسه بازارهای جدید و قدیمی—————————————————————۵۳
۷-۳ سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ———————————————————۵۵
۱-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان—————————————————–۵۶
۲-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان —————————————————–۵۶
۳-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ساسانیان —————————————————– ۵۶
۴-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلجوقیان —————————————————- ۵۷
۵-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی صفویه —————————————————– ۵۷
۶-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی زندیه——————————————————–۵۸
۷-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی قاجار ——————————————————–۵۸
۸-۳ انواع مراکز خرید ————————————————————————–۵۹
۱-۸-۳ انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ—————————————————-۶۰
۱-۱-۸-۳ مراکز خرید ناحیه ای —————————————————————– ۶۰
۲-۱-۸-۳ مراکز خرید محله ای ——————————————————————-۶۱
۳-۱-۸-۳ مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ————————————————– ۶۱
۴-۱-۸-۳ بازارهای دوره ای———————————————————————-۶۲
۵-۱-۸-۳ بازارچه ها—————————————————————————-۶۲
۲-۸-۳ انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ————————————————————- ۶۲
۱-۲-۸-۳ بازارهای مناطق گرم و خشک ———————————————————– ۶۳
۲-۲-۸-۳ بازارهای مناطق سرد و کوهستانی———————————————————۶۳
۳-۲-۸-۳ بازارهای مناطق مرطوب و پرباران———————————————————۶۳
۹-۳ انواع مراکز تجاری ————————————————————————–۶۳
۱-۹-۳ مراکز تجاری محله ای——————————————————————- ۶۴
۲-۹-۳ مراکز تجاری در جوار خیابانها ———————————————————— ۶۴
۳-۹-۳ پاساژها ——————————————————————————- ۶۴
۴-۹-۳ مجموعه‌های تجاری ——————————————————————— ۶۴
۵-۹-۳ فروشگاههای بزرگ ———————————————————————-۶۴
۶-۹-۳ فروشگاههای زنجیره ای —————————————————————– ۶۴
۱۰-۳ تعریف پارک شهری ———————————————————————– ۶۵
۱-۱۰-۳ پارک های منظم ————————————————————————۶۵
۲-۱۰-۳ پارکهای غیر منظم———————————————————————–۶۵
۳-۱۰-۳ پارک های مختلط———————————————————————–۶۶
۴-۱۰-۳ پارکهای فانتزی————————————————————————–۶۶
۱۱-۳ پارکهای عمومی————————————————————————— ۶۷
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

۱-۴ مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس—————————————————- ۶۹
۲-۴ مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس ——————————————— ۷۳
۳-۴ مجتمع تجاری میلاد نور ——————————————————————- ۷۶
۴-۴ مجتمع تجاری Galeries Lafayette ——————————————————–78
۵-۴ مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ————————————–81
۶-۴ مجتمع تجاری تفریحی City Centre —————————————————— 84
فصل پنجم : مطالعات اقلیمی
۱-۵ معرفی نهاوند —————————————————————————— ۸۷
۲-۵ موقعیت جغرافیایی ———————————————————————— ۸۸
۳-۵ موقیت شهری ——————————————————————————۸۸
۴-۵ وسعت ———————————————————————————– ۸۸
۵-۵ فاصله نهاوند تا شهرهای مجاور —————————————————————- ۸۹
۶-۵توپوگرافی زمین —————————————————————————–۸۹
۷-۵ کوه ها ———————————————————————————- ۸۹
۸-۵ آب ها ———————————————————————————– ۹۰
۹-۵ مشخصات کلی آب و هوا ———————————————————————-۹۱
۱۰-۵ بادها ———————————————————————————– ۹۱
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

فصل ششم : استانداردها و ضوابط طراحی

۱-۶ استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری ——————————————————–۹۳
۱-۱-۶ ارتفاع طبقات ————————————————————————— ۹۳
۲-۱-۶ دربهای ورودی————————————————————————– ۹۳
۳-۱-۶ دربهای خروج ————————————————————————– ۹۴
۴-۱-۶ ظرفیت کریدور————————————————————————– ۹۴
۵-۱-۶ پلکانها ——————————————————————————– ۹۴
۶-۱-۶ پله برقی ——————————————————————————-۹۴
۷-۱-۶ آسانسور ——————————————————————————–۹۵
۸-۱-۶ سطح شیبدار —————————————————————————-۹۵
۲-۶ استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف —————————————————— ۹۵
۳-۶ استانداردهای فضا ————————————————————————-۹۷
۴-۶ مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی ———————————————————-۱۰۰
۱-۴-۶ مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه —————————————-۱۰۰
۲-۴-۶ مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————————————— ۱۰۱
۵-۶ مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی و دولتی و اداری ——————–۱۰۳
۶-۶ ضوابط و مقرراتی که مالک ملزم به رعایت آنها می باشد ——————————————- ۱۰۴
۷-۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ——————————————————————-۱۰۵
۸-۶ انتخاب مکان —————————————————————————–۱۰۶
۹-۶ یکپارچگی با محیط اجتماعی—————————————————————–۱۰۷
۱۰-۶ نماهای خارجی ———————————————————————— ۱۰۸
۱۱-۶ کنترل هوا —————————————————————————- ۱۰۸
۱۲-۶ پارکینگ و ترافیک———————————————————————– ۱۰۹
۱۳-۶ کاربرد رنگ و کار های هنری ————————————————————- ۱۱۰
۱۴-۶ پذیرایی- سرگرمی ——————————————————————— ۱۱۱
۱۵-۶ طراحی داخلی و گزینش مبلمان————————————————————۱۱۱
۱۶-۶ نورگیری در مراکز تجاری—————————————————————– ۱۱۱
۱۷-۶ طراحی ویترین در مراکز تجاری ———————————————————– ۱۱۱
۱۸-۶ فضای سبز در مراکز تجاری ————————————————————— ۱۱۲
۱۹-۶ ضوابط طراحی مراکز تجاری ————————————————————— ۱۱۲
۱-۱۹-۶ کاربری تجاری ———————————————————————– ۱۰۹
۲-۱۹-۶ پاساژ و مجتمع تجاری —————————————————————–۱۱۳
۳-۱۹-۶ ضوابط و مقررات عمومی کاربری تجاری—————————————————-۱۱۴
۲۰-۴ استاندارد ها ————————————————————————— ۱۱۵
۱-۲۰-۶ رستوران ها ————————————————————————– ۱۱۵
۲-۲۰-۶ خرده فروشی ها ———————————————————————- ۱۱۵
۲۱-۶ جداسازی انواع ترافیک ——————————————————————- ۱۱۶
۲۲-۶ انواع پله ——————————————————————————–۱۱۸
۱-۲۲-۶ پله های صنعتی ———————————————————————- ۱۱۸
۲-۲۲-۶ پله های خدماتی ——————————————————————– ۱۱۸
۳-۲۲-۶ پله های فروشگاهی——————————————————————–۱۱۹
۴-۲۲-۶ پله های معمارانه———————————————————————–۱۱۹
۵-۲۲-۶ ابعاد و ویژگی های پله——————————————————————۱۱۹
۶-۲۲-۶ پله برقی —————————————————————————- ۱۲۳
۲۳-۶ رامپ ———————————————————————————۱۲۴
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه

تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری

۲۵-۶ بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی——————————————– ۱۲۶
۱-۲۵-۶ فضاهای فرهنگی ـ تفریحی————————————————————– ۱۲۶
۲-۲۵-۶ فضاهای تفریحی———————————————————————–۱۲۷
۳-۲۵-۶ فضاهای تجاری ———————————————————————– ۱۲۷
۴-۲۵-۶ فضاهای سبز و پارک——————————————————————-۱۲۸
۲۶-۶ تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ————————————————————-۱۲۸
۲۷-۶ استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران ————————————— ۱۳۱
۲۸-۶ مکان یابی فضای سبز ——————————————————————— ۱۳۲
۲۹-۳ روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز ————————————————– ۱۳۲
۳۰-۶ روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز ————————————————- ۱۳۳
۳۱-۶ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری——————————————————- ۱۳۳
۳۲-۶ فضاهای سبز غیر فعال ——————————————————————–۱۳۴
۳۳-۶ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو ———————————————–۱۳۴
۱-۳۳-۶ نیمکت ها و صندلی ها——————————————————————-۱۳۶
۲-۳۳-۶ موانع——————————————————————————–۱۳۶
۳-۳۳-۶ سکوها، تیرکها، نرده ها —————————————————————— ۱۳۶
۳۴-۶ تجهیزات شهری قابل ترکیب ————————————————————— ۱۳۷
۳۵-۶ بررسی نقش تاسیسات رفاهی و … ———————————————————– ۱۳۷
۳۶-۶ زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی … ————————————– ۱۳۸
۳۷-۶ استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها————————————————- ۱۳۹
۳۸-۶ کفپوش———————————————————————————۱۳۹
۳۹-۶ مبلمان———————————————————————————۱۴۰
۴۰-۶ سایه دهی—————————————————————————— ۱۴۰
۴۱-۶ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ————————————————————– ۱۴۱
۴۲-۶ انسانی کردن فضا ————————————————————————۱۴۱
۴۳-۶ تاثیر شرایط محیطی———————————————————————–۱۴۲
۴۴-۶ وسایل و زمینهای بازی——————————————————————– ۱۴۴
۴۵-۶ دسترسیها ——————————————————————————۱۴۶
۴۶-۶ تشکیلات تزئیناتی———————————————————————— ۱۴۶
۱-۴۶-۶ آب نماها—————————————————————————- ۱۴۶
۲-۴۶-۶ استخر و برکه های طبیعی—————————————————————- ۱۴۷
۳-۴۶-۶ دریاچه ی مصنوعی———————————————————————۱۴۷
۴-۴۶-۶ جنگلکاری————————————————————————— ۱۴۸
۵-۴۶-۶ گلکاری و چمن کاری——————————————————————- ۱۴۸
۶-۴۶-۶ وسایل بازی کودکان———————————————————————۱۴۹
۷-۴۶-۶ زمینهای بازی کودکان——————————————————————-۱۴۹
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 10 =