no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز
doc
سپتامبر 10, 2017
3 مگابایت
126 صفحه
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز


دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

مقدمه
قبل از هر چیز که یک ساختمان سبز خاق شود مانند هر چیز دیگر به یک خالق احتیاج دارد . این موضوع یعنی ایجاد ساختمان سبز به سلامت فردی که در آن و در محیط اطراف آن زندگی می کند کمک خواهد کرد و از او پشتیبانی خواهد کرد و از او پشتیبانی خواهد کرد و باعث رضایت مندی و سودمندی آنان خواهد شد.این موضوع نیازمند کاربرد با دقت انرژیهای تصدیق شده در معماری است:استفاده از طبیعت بادوام و منبع مواد با کفایت و تکیه بر خورشید برای استفاده های گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزانه و دوباره استفاده کردن از ضایعات و …….یک اتحاد و یکپارچه سازی ساختمانی ظریف این استراژیها را تولید می کند.


دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

شامل : منابع

 

۱۹,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه —————————————————-۱
۱-۲- ساختار رساله ———————————————- ۷
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول : معماری پایدار و شاخصهای آن
۲-۱-۱- مقدمه ————————————————- ۸
۲-۱-۲- تعاریفی از معماری پایدار————————————- ۹
۲-۱-۳- اصول معماری پایدار ————————————— ۱۰
۲-۱-۴- معماری پایدار چیست؟ ————————————- ۱۰
۲-۱-۵- الگوهای معماری پایدار ————————————- ۱۱
۲-۱-۶- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ——————- ۱۲
۲-۱-۶-۱- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست ——————- ۱۲
۲-۱-۶-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی——————————- ۱۳
۲-۱-۶-۳- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————– ۱۳
۲-۱-۶-۴- خوانایی و دور از ابهام———————————— ۱۴
۲-۱-۶-۵- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی —————- ۱۴
۲-۱-۶-۶- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی ۱۴
۲-۱-۷- معماری سبز ——————————————– ۱۵
۲-۱-۸- اصول معماری سبز —————————————- ۱۷
۲-۱-۸-۱-اصل حفاظت از انرژی ———————————— ۱۷
۲-۱-۸-۲- اصل کار با اقلیم —————————————- ۱۷
۲-۱-۸-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید —————————- ۱۸
۲-۱-۸-۴- اصل احترام به کاربران ———————————— ۱۹
۲-۱-۸-۵- اصل احترام به سایت ————————————- ۲۰
۲-۱-۸-۶- اصل کل گرایی —————————————- ۲۱
۲-۱-۹- معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز —————————- ۲۲
۲-۱-۱۰- مزایای ساختمان سبز ————————————– ۲۳
۲-۱-۱۱- اصول معماری پایدار ————————————– ۲۴
۲-۱-۱۱-۱- صرفه جویی در منابع———————————— ۲۴
۲-۱-۱۱-۲- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی———————— ۲۴
۲-۱-۱۱-۳- طراحی برای انسان ————————————- ۲۵
۲-۱-۱۲- اهداف معماری پایدار————————————– ۲۵
۲-۱-۱۳- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار ——————— ۲۶
۲-۱-۱۴- نظریات معماران در مورد معماری پایدار ————————- ۲۷
۲-۱-۱۵- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار ——————— ۲۷
۲-۱-۱۶- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) —————————– ۳۱
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

بخش دوم : فضای شناخت فضای تجاری

۲-۲-۱- فضای عمومی چیست؟ ————————————- ۳۲
۲-۲-۲-ویژگی فضای عمومی ————————————— ۳۲
۲-۲-۳- شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان ——————– ۳۳
۲-۲-۳-۱- بررسی هویت بازار در ایران ——————————– ۳۳
۲-۲-۳-۲- نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران ———————- ۳۹
۲-۲-۳-۳- فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ——————— ۴۲
۲-۲-۳-۴- فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی ———————— ۴۲
۲-۲-۳-۵- فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی —————– ۴۳
۲-۲-۴- بررسی انواع بازار در گذشته———————————- ۴۴
۲-۲-۴-۱- انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ—————————— ۴۵
۲-۲-۴-۲- انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————-۴۶
۲-۲-۴-۳- انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————- ۴۸
۲-۲-۵- بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ————————– ۴۸
۲-۲-۶- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی ——————————- ۵۱
۲-۲-۷- سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ————————– ۵۳
۲-۲-۷-۱- مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ———————– ۵۴
۲-۲-۷-۲- مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان———————— ۵۴
۲-۲-۸- انواع مراکز خرید —————————————– ۵۵
۲-۲-۹- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ———————– ۵۶
۲-۲-۹-۱- مراکز خرید ناحیه ای ————————————- ۵۶
۲-۲-۹-۲- مراکز خرید محله ای ———————————— ۵۷
۲-۲-۹-۳- مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ———————— ۵۷
۲-۲-۹-۴- بازارهای دوره ای ————————————– ۵۷
۲-۲-۹-۵- بازارچه ها ——————————————– ۵۸
۲-۲-۱۰- انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ——————————– ۵۸
۲-۲-۱۰-۱- بازارهای مناطق گرم و خشک —————————— ۵۹
۲-۲-۱۰-۲- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی ————————— ۵۹
۲-۲-۱۰-۳- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران ————————— ۵۹
۲-۲-۱۱- انواع مراکز تجاری ————————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۱- مراکز تجاری محله ای———————————– ۶۰
۲-۲-۱۱-۲- مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————– ۶۰
۲-۲-۱۱-۳- پاساژها ——————————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۴- مجموعه‌های تجاری———————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۵- فروشگاههای بزرگ ———————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۶-فروشگاههای زنجیره ای ———————————- ۶۰
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

بخش سوم : مطالعات تطبیقی

۲-۳-۱- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس ———————- ۶۲
۲-۳-۲- مجتمع تجاری Galeries Lafayette —————————- 66
۲-۳-۳- مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ————— 68
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱-ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب ————————- ۷۱
۳-۱-۱- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز ———————— ۷۲
۳-۱-۲- پوشش بسیار کم گیاهی————————————- ۷۲
۳-۱-۳- میزان تبخیر آب در منطقه بسیار زیاد —————————- ۷۳
۳-۱-۴-تابش تقریباً عمودی آفتاب در فصول بهار و تابستان ——————- ۷۳
۳-۲- بافت اقلیم گرم و مرطوب ————————————- ۷۴
۳-۳- پیدایش جزیره کیش—————————————– ۷۶
۳-۴- تاریخچه جزیره کیش —————————————- ۷۷
۳-۵- موقعیت استراتژیک کیش————————————– ۷۸
۳-۶- داستان کیش ———————————————- ۷۸
۳-۷- موقعیت جغرافیایی جزیره کیش ——————————— ۷۹
۳-۸- ویژگی های اقلیمی جزیره کیش ——————————— ۸۰
۳-۸-۱- آب و هوای جزیره کیش ———————————— ۸۱
۳-۸-۲- پدیده های شرجی—————————————– ۸۱
۳-۸-۳- بادهای محلی ——————————————– ۸۲
۳-۹- فرهنگ و مردم جزیره کیش———————————— ۸۳
۳-۱۰- پوشش گیاهی جزیره کیش ———————————— ۸۴
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی

۴-۱- استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری و پارک ها ——————- ۸۵
۴-۱-۱- ارتفاع طبقات ——————————————–۸۵
۴-۱-۲- دربهای ورودی ——————————————-۸۵
۴-۱-۳- دربهای خروج ——————————————- ۸۶
۴-۱-۴- پلکانها ———————————————— ۸۶
۴-۱-۵- پله برقی ———————————————– ۸۶
۴-۱-۶- آسانسور ———————————————– ۸۶
۴-۱-۷- سطح شیبدار ——————————————– ۸۷
۴-۲- استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری ———— ۸۷
۴-۳- استانداردهای فضا —————————————— ۸۹
۴-۴- مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————— ۹۲
۴-۴-۱- مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ————– ۹۲
۴-۴-۲- مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————- ۹۳
۴-۵- مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی ———- ۹۶
۴-۶- یکپارچگی با محیط اجتماعی ———————————– ۹۶
۴-۷- نماهای خارجی ——————————————– ۹۷
۴-۸- کنترل هوا ———————————————— ۹۷
۴-۹- پارکینگ و ترافیک —————————————— ۹۸
۴-۱۰- کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————— ۱۰۰
۴-۱۱- پذیرایی- سرگرمی —————————————- ۱۰۰
۴-۱۲- نورگیری در مراکز تجاری———————————— ۱۰۱
۴-۱۳- ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————— ۱۰۱
۴-۱۳-۱- کاربری تجاری —————————————– ۱۰۱
۳-۱۳-۲- پاساژ و مجتمع تجاری———————————— ۱۰۲
۴-۱۳- استاندارد ها ——————————————– ۱۰۳
۴-۱۳-۱- رستوران ها ——————————————- ۱۰۳
۴-۱۳-۲- خرده فروشی ها —————————————- ۱۰۳
۴-۱۴- جداسازی انواع ترافیک ————————————- ۱۰۵
۴-۱۵- انواع پله ———————————————– ۱۰۶
۴-۱۵-۱- ابعاد و ویژگی های پله ———————————— ۱۰۸
۴-۱۵-۲- پله برقی ——————————————— ۱۱۱
۴-۱۶- رامپ ———————————————— ۱۱۳
۴-۱۷- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————— ۱۱۴
۴-۱۸- بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی —————– ۱۱۵
۴-۱۸-۱- فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————– ۱۱۵
۴-۱۸-۲- فضاهای تجاری —————————————- ۱۱۶
۴-۱۸-۳- فضاهای سبز و پارک ———————————— ۱۱۶
۴-۱۹- تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————– ۱۱۷

رساله های معماری



ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =