no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری | رساله طراحی دانشکده هنر و معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله دانشکده هنر و معماری | رساله طراحی دانشکده هنر و معماری
doc
آگوست 21, 2017
52 مگابایت
230 صفحه
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری | رساله طراحی دانشکده هنر و معماری


دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

هنر قدرت هنرمند در نمایاندن احساس واندیشه خود است ، به این ترتیب معمار به عنوان یک هنرمند موظف به سازماندهی فرم های مبتنی بر این ادراک خواهد بود که می تواند شامل اشکال و عملکرد های نوین و حاوی معانی ضمنی خود باشد . تعریف کردن مجموعه ای تحت عنوان دانشکده هنر موضوعی که شناخت مفهومی آن گریبانگیر چالشی عمیق در سطح جامعه ما و حتی جهان است.کاری بس دشوار و نیازمند فضایی است که حداقل پیشینه اخلاقی آن بدون ابهام باشد. دانشکده هنر در چنین جامعه ای در جهت تربیت علاقمندانی است که به نوعی خود را در مسیر این شناخت …


دانلود رساله دانشکده هنر و معماری | رساله طراحی دانشکده هنر و معماری

شامل : سربرگ فارسی و انگلیسی + برگه های تشکر + چکیده فارسی و انگلیسی + منابع

 

۲۸,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ۱
فصل اول : طرح مسأله
۱-۱: طرح مسأله ۴
۱-۲: فرضیات ۴
۱-۳: اهداف پژوهش ۵
۱-۴: فرآیند پژوهش ۵
۱-۵: ماهیت و مقیاس پروژه ۷
۱-۶: تشریح موقعیت فضایی- مکانی ۷
فصل دوم: مطالعات زمینه ای
۲-۱ماهیت هنر و معماری ۱۰
۲-۱-۱: تعریف هنر
دانلود رساله دانشکده هنر و معماری
۲-۱-۲: تعریف معماری ۱۱
۲-۲ درباره آموزش هنر و معماری ۱۳
۲-۲-۱نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران ۱۳
۲-۲-۲: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری ۱۵
۲-۲-۳ عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو ۲۰
۲-۲-۴ انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه ۲۳
۲-۲-۵ نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای ۲۵
۲-۲-۶ هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت ۲۶
۲-۳ نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی ۲۷
۲-۳-۱روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح ۲۷
۲-۳-۲ ماهیت روانشناسی محیطی ۲۷
۲-۳-۳ ادراک محیطی ۲۷
۲-۳-۴ نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع ۲۷
۲-۳-۵ پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان ۳۰
۲-۴ آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن ۳۱
فصل سوم : بررسی نمونه ها
۳ معرفی و تحلیل مصادیق ۳۴
۳-۱انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن ۳۴
۳-۱-۱سازمان یابی کاملاً متمرکز ۳۴
۳-۱-۲سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ۳۵
۳-۱-۳سازمان یابی کاملاً پراکنده ۳۵
۳-۱-۴سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد ۳۵
۳-۱-۵ سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی ۳۵
۳-۱-۶ سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد ۳۵
۳ بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۶
۳-۲دانشگاه آکسفورد ۳۶
۳-۳دانشگاه هاروارد ۳۶
دانلود رساله دانشکده هنر و معماری
۳-۴دانشگاه کلمبیا و شیکاگو ۳۷
۳-۵مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
۳-۶دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا ۴۶
۳-۷دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی ۴۸
۳-۸دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو ۵۱
۳-۹مدرسه معماری بریتانی در فرانسه ۵۵
۳-۱۰مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا ۵۷
۳-۱۱تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران ۵۹
۳-۱۲ تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی ۶۲
۳-۱۳بررسی دانشکده معماری علم و صنعت ۶۴
فصل چهارم : مبانی نظری معماری
۴-۱تحقیقی در فضا: کوبیسم ۶۸
۴-۲ تار و پود پرسپکتیو از هم می گسلد ۶۸
۴-۳ فضا – زمان ۶۹
۴-۴ وسایل هنرمندان برای بیان مقاصد خویش ۷۰
۴-۵ سطوح ۷۱
۴-۶ شیوه های هنری نزدیک به معماری ۷۲
۴-۷ گوئرنیکا- شاهکار پیکاسو- و ارتباط با تصور فضایی جدید ۷۷
۴-۸ لارلزئین – پیکاسو – و ارتباط با تصور فضایی جدید ۷۷
۴-۹ استفاده از تصور فضایی جدید در معماری ۷۷
۴-۱۰ترکیب احجام در فضا به شیوه تازه ۷۸
۴-۱۱ گرویپوس و تصورات فضایی او ۷۹
۴-۱۲ رابطه بین لوکوربوزیه، نقاشی مدرن و معماری مدرن ۸۱
۴-۱۳ میس ونده رو و تصورات فضایی او – وحدت شکل – ۸۴
۴-۱۴ نتیجه گیری ۸۸
۴-۱۵ مبانی نظری طرح ۹۲
فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معیارهای طراحی فضا
۵-۱ برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی ۹۶
۵-۲معیارهای فضایابی و استانداردها ۱۱۲
۵-۳ فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی
دانلود رساله دانشکده هنر و معماری
۵-۴ برنامه فیزیکی دانشکده ۱۲۲
۵-۵ معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده ۱۲۶
۵-۶ معرفی دروس رشته معماری ۱۲۷
فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت
بخش اول : شناخت ۱۳۰
۱٫۱٫معرفی استان تهران و شهرستان کرج ۱۳۰
۲٫۱٫موقعیت جغرافیایی ۱۳۰
۳٫۱٫وجه تسمیه کرج ۱۳۱
۴٫۱ پیشینه تاریخی ۱۳۲
۵٫۱٫مراحل گسترش تاریخی شهرستان ۱۳۲
۶٫۱٫ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی ۱۳۳
۷٫۱٫ آموزش ۱۳۵
۸٫۱٫ شبکه آموزشی ۱۳۵
۹٫۱٫دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج ۱۳۷
۱۰٫۱٫ سواد ۱۳۸
۱۱٫۱٫ موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج ۱۳۹
۱۲٫۱٫ نقش بازرگانی وخدمات شهری ۱۴۰
۱۳٫۱٫ نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج ۱۴۰
بخش دوم :مطالعات کالبدی ۱۴۱
۱٫۲٫شهرکرج :کلیات ۱۴۱
۲٫۲٫بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر ۱۴۱
۳٫۲٫بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر ۱۴۲
۴٫۲٫نتیجه گیری ۱۴۳
بخش سوم : مطالعات اقلیمی ۱۴۳
۱٫۳٫بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن ۱۴۳
۲٫۳٫بررسی و شناخت اقلیم کرج ۱۴۴
۳٫۳٫درجه حرارت ۱۴۵
۴٫۳٫دما
دانلود رساله دانشکده هنر و معماری
۵٫۳٫روزهای یخبندان ۱۴۸
۶٫۳٫رطوبت ۱۴۸
۷٫۳٫جهت وزش بادهای غالب ۱۴۹
۸٫۳٫بادها ۱۵۰
۹٫۳٫میزان بارندگی ۱۵۲
۱۰٫۳٫تعیین مواقع گرم و سرد سال ۱۵۳
۱۱٫۳٫بررسی تابش آفتاب ۱۵۴
۱۲٫۳٫تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان ۱۵۵
۳-۱۳ سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره ۱۵۶
۱۴٫۳٫نتایج مطالعات اقلیمی ۱۵۹
۱۵٫۳٫نتیجه گیری ۱۶۰
بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت ۱۶۲
۱٫۴ معرفی سایت و علت انتخاب سایت ۱۶۲
۲٫۴ موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: ۱۶۳
۳٫۴ موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی ۱۶۴
۴٫۴ وسعت و محدوه زمین: ۱۶۵
۵٫۴ بررسی دسترسی های سواره وپیاده: ۱۶۶
۶٫۴ وضع موجودوکاربری ها ۱۶۷
۷٫۴ همجواری های سایت ۱۶۸
۸٫۴دیدومنظر ۱۶۹
فصل هفتم : الگوی طراحی و اجزاء مجموعه
۷-۱ عملکرد خدماتی ۱۷۳
رفاهی ـ خدماتی : ۱۷۳
ـ نمازخانه ۱۷۳
ـ فروشگاه ، پست ، بانک ۱۷۳
– نگهبانی و اتاق کنترل ۱۷۴
– سالن ورزشی ۱۷۴
– سلف سرویس ۱۷۴
ـ سلف اساتید و کارکنان ۱۷۴
ـ سلف دانشجویان ۱۷۴
ـ محل پخت غذا ۱۷۴
ـ ورودی و فضای طبقات ۱۷۵
– تاسیسات ۱۷۵
ـ دفتر فنی ، آتش نشانی ، مخابرات ۱۷۵
۷-۲ عملکردهای آموزشی و خدمات وابسته به آموزش ۱۷۵
آموزشی : ۱۷۵
دانشکده هنر ۱۷۵
ـ کلاس های نظری ۱۷۵
ـ سالن امتحانات ۱۷۵
ـ آتلیه های معماری ۱۷۶
ـ آتلیه های مجسمه سازی ۱۷۶
ـ آتلیه های نقاشی ۱۷۶
– کارگاه ۱۷۶
– کتابخانه ۱۷۶
دانلود رساله دانشکده هنر و معماری
– سایت کامپیوتر ۱۷۶
– سرویس بهداشتی ۱۷۶
– آرشیو ۱۷۶
– آمفی تئاتر و نمایشگاه ۱۷۶
۷-۳ مراکز اداری و کامپیوتر : ۱۷۷
ـ اتاق اعضاء هیات علمی ۱۷۷
ـ اتاق ریاست و معاونین ۱۷۷
ـ آموزش ۱۷۷
ـ اتاق های اداری ۱۷۷
– سرویس بهداشتی ۱۷۷
فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ ۱۷۸
پیوست
نقشه ها و ارایه طرح ۱۸۲

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + سه =