no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
doc
آگوست 17, 2017
4.3 مگابایت
115 صفحه
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی


دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی

چکیده

امروزه پردیس های فرهنگی – سینمایی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد وستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن، شناخته می شود. به طوری که می توان ادعا کرد اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک مسیر کلی، فلسفه زندگی انسان ها تحت تاثیر این روند تغییر می کند، اصلاح یا تخریب می شود. در موازات این امر باتوجه به ذات مدرن سینما و تمایل فرهنگ ها به ایده های نوین و جذاب و پربازده،رویکرد معماری اجتماعی – فرهنگی را در تحقق ساخت برترین پردیس های سینمایی برمی گزینیم.


دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی

شامل : دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی با استفاده از تئوری فولدینگ

 

۳۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه —————————————————————————– ۱
۱-۴- ساختار رساله————————————————————————۵
فصل دوم : مبانی نظری طراحی
۲-۱- مقدمه —————————————————————————– ۶
۲-۲-مفهوم سینما ———————————————————————— ۶
۲-۳-تاریخچه ی سینما ——————————————————————– ۶
۲-۳-۱-پیش از سینما ——————————————————————– ۷
۲-۳-۲-تولد سینما در جهان —————————————————————- ۷
۲-۳-۳-دوران صامت ———————————————————————- ۸
۲-۴-تاریخچه ی سینما در ایران ————————————————————- ۹
۲-۴-۱سینما متروپل ——————————————————————– ۱۱
۲-۵- اصول مبانی نظری —————————————————————— ۱۲
۲-۵-۱-مبانی نظری معماری —————————————————————۱۲
۲-۵-۲-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح ——————————————– ۱۳
۲-۵-۳-مبانی نظری طراحی معماری ——————————————————– ۱۳
۲-۵-۴-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی————————————————- ۱۳
۲-۶-فضا و زمان ———————————————————————— ۱۵
۲-۶-۱- مفهوم فضا – زمان ————————————————————— ۱۵
۲-۶-۲-معماری همگام با زمان————————————————————- ۱۶
۲-۶-۳-انسان فضا معماری —————————————————————- ۱۷
۲-۷-کانسپت ————————————————————————– ۱۸
۲-۸-سینما و معماری ——————————————————————- ۲۱
۲-۸-۱- ارتباط بین سینما و معماری——————————————————— ۲۲
۲-۸-۲-نقد—————————————————————————- ۲۷
۲-۸-۳-صدا، دوربین، معماری ————————————————————- ۲۸
۲-۸-۴-فضا در معماری و سینمای امروز متاثر از حق انتخاب تماشاگر است. ————————–
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
۲-۹- زمینه های پیداش فلسفه فولدینگ ومعماری آن ——————————————- ۳۱
۲-۹-۱- فولد ————————————————————————— ۳۱
۲-۱۰- معماری فولدینگ——————————————————————۳۲
۲-۱۰-۱- ویژگی‌های معماری فولدینگ —————————————————— ۳۳
۲-۱۰-۲- اصول معماری فولدینگ ———————————————————- ۳۲
۲-۱۱- فلسفه‌ی فولدینگ —————————————————————– ۳۴
۲-۱۲- فولدینگ علیه سلسله مراتب ——————————————————— ۳۴
۲-۱۳- ادغام در لایه ها ——————————————————————- ۳۵
۲-۱۴- نظریه نئو فولدینگ —————————————————————- ۳۵
۲-۱۴-۱- مبانی نظری و فکری سبک نئو فولدینگ ——————————————— ۳۶
۲-۱۵- معماری دیکانستراکشن ———————————————————— ۳۷
۲-۱۵-۱- کل و جزء ——————————————————————— ۳۸
۲-۱۵-۲- خصوصی عمومی—————————————————————- ۳۸
۲-۱۵-۳- ایستایی و پویایی فضا ———————————————————— ۳۹
۲-۱۵-۴- کمپوزیسیون ——————————————————————- ۳۹
۲-۱۵-۵- مقیاس و تناسبات ————————————————————— ۴۰
۲-۱۵-۶- محصور کردن فضا —————————————————————۴۰
۲-۱۶- شباهت های فولدینگ و دیکانستراکشن ———————————————— ۴۱
۲-۱۷- تفاوت های فولدینگ و دیکانستراکشن ————————————————- ۴۱
۲-۱۸- مبانی نگرش فرهنگی – اجتماعی —————————————————– ۴۲
۲-۱۸-۱- تفاوت های و شباهت نگرش فرهنگی -اجتماعی و معنا گرا(سنت گرا) ——————— ۴۲
۲-۱۸-۲- ظرف مکانی ،فرهنگ و روابط اجتماعی ———————————————- ۴۳
۲-۱۸-۳- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی ——————————– ۴۳
۲-۱۸-۳-۱ انسان شناسی شهری ———————————————————– ۴۳
۲-۱۸-۳-۲- شهر فضا ——————————————————————- ۴۴
۲-۱۹- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی———————— ۴۴
۲-۲۰- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری —————————————– ۴۵
۲-۲۱- پایداری اجتماعی —————————————————————— ۴۵
۲-۲۲- ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی —————————————————— ۴۷
۲-۲۲-۱- مفهوم توسعه اجتماعی ———————————————————– ۴۷
۲-۲۲-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی ——————————————————- ۴۷
۲-۲۲-۲-۱- شاخصهای آموزش و سوادآموزی ————————————————- ۴۷
۲-۲۲-۲-۲- شاخصهای کار و عدم اشتغال ————————————————— ۴۸
۲-۲۲-۲-۳- شاخصهای مصرف ———————————————————— ۴۸
۲-۲۳- پردیس سینمایی پارک ملت ——————————————————— ۴۹
۲-۲۳-۱-مشخصات پردیس سینمای پارک ملت ———————————————– ۵۲
۲-۲۳-۲- طراحی سینما در نیویورک ——————————————————- ۵۵
۲-۲۳-۲-۱- روند طراحی —————————————————————– ۵۸
۲-۲۳-۳- سینما آزادی تهران ————————————————————– ۵۹
۲-۲۳-۳-۱-تاریخچه ——————————————————————– ۵۹
۲-۲۳-۳-۲-پس از انقلاب —————————————————————- ۵۹
۲-۲۳-۳-۳- آتش سوزی و ویرانی سینما آزادی ———————————————– ۶۰
۲-۲۳-۳-۴- مسابقه معماری سینما آزادی —————————————————- ۶۰
۲-۲۳-۳-۵- مجموعه جدید تجاری فرهنگی سینما آزادی —————————————- ۶۱
۲-۲۳-۴- مرکز سینمایی یو افت ای پالست —————————————————۶۲
۲-۲۳-۵- مرکز سینمایی بوسان ———————————————————— ۶۴
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
فصل سوم : مطالعات اقلیمی
۳-۱- موقعیت جغرافیایی تهران ————————————————————- ۷۱
۳-۱-۱- ساختار کالبدی —————————————————————— ۷۲
۳-۲- موقعیت جغرافیایی —————————————————————– ۷۲
۳-۳- موقعیت طبیعی ——————————————————————– ۷۳
۳-۴- موقعیت اقلیمی ——————————————————————– ۷۳
۳-۵- وضعیت توپوگرافی —————————————————————— ۷۴
۳-۶- سیمای طبیعی و کالبدی ———————————————————— ۷۴
۳-۷- پهنه ی خط زمین لرزه در تهران ——————————————————- ۷۶
۳-۸- ویژگی های اقلیمی شهر تهران ——————————————————– ۷۶
۳-۸-۱- دما و رطوبت ——————————————————————- ۷۶
۳-۸-۲- بارندگی ———————————————————————– ۷۷
۳-۸-۳- باد —————————————————————————- ۷۸
۳-۸-۴- تابش ————————————————————————- ۷۹
فصل چهارم : ضوابط و استانداردها
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
مقدمه ——————————————————————————– ۸۰
۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی سالن های سینما ————————۸۰
۴-۱-۱-هدف از بررسی —————————————————————— ۸۰
۴-۱-۲-سالن انتظار سینما —————————————————————- ۸۱
۴-۱-۳-ورودی سینما ——————————————————————–۸۱
۴-۱-۴-گیشه بلیط‌فروشی —————————————————————- ۸۲
۴-۱-۵-راهروهای سالن نمایش ————————————————————- ۸۲
۴-۱-۶-صندلی تماشاگران —————————————————————- ۸۳
۴-۱-۷-ورودی‌ها و خروجی‌های سالن نمایش سینما ——————————————– ۸۳
۴-۱-۸-سرویسهای بهداشتی سینما ——————————————————— ۸۴
۴-۱-۹-اتاق پروژکتور و ملحقات آن ——————————————————— ۸۴
۴-۱-۱۰-صداگیرها ———————————————————————- ۸۴
۴ -۱-۱۱-پخش صدا ——————————————————————— ۸۵
۴-۱-۱۲-پرده نمایش فیلم —————————————————————- ۸۵
۴-۱-۱۳-فضای پارکینگ —————————————————————– ۸۶
۴-۱-۱۴ انواع مختلف پارکینگ ———————————————————— ۸۶
۴-۲- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری ———————— ۸۸
۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری‌ها ———————————————————– ۸۸
۴-۲-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء ————————————————————- ۸۶
۴-۲-۳-نورپردازی گالری‌ها ————————————————————— ۸۶
۴-۲-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها ——————————————————— ۹۰
۴-۲-۵- تنظیم شرایط محیطی ————————————————————- ۹۱
۴-۲-۶- تهویه مطبوع ——————————————————————- ۹۱
۴-۲-۷- آکوستیک ——————————————————————— ۹۱
۴-۲-۸- حریق ————————————————————————- ۹۱
۴-۳- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات هنری ——————— ۹۲
۴-۳-۱-بررسی بخش های مختلف ———————————————————- ۹۲
۴-۴-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران ————————————– ۹۳
۴-۴-۱- بار غذای مختصر —————————————————————– ۹۵
۴-۴-۲-کافه سرویس ——————————————————————– ۹۵
۴-۴-۳-کافه تریای سلف سرویس ———————————————————- ۹۵
۴-۴-۴- سرویس قهوه خانه ————————————————————— ۹۵
۴-۴-۵-آشپزخانه و محل شستشو ———————————————————- ۹۵
۴-۴-۶-رعایت نکاتی برای بهتر و ایده آل بودن رستوران —————————————– ۹۵
۴-۴-۷- نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد —————————————– ۹۶
۴-۴-۸-محل های ضروری دیگر ———————————————————— ۹۸
۴-۵-ضوابط واستانداردهای طراحی ——————————————————— ۹۸
۴-۵-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید ——————————— ۹۸
۴-۵-۱-۱-سینما ———————————————————————– ۹۸
۴-۵-۱-۲-گالری ها ——————————————————————— ۹۸
۴-۵-۱-۳-مرکز خرید ——————————————————————– ۹۹
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
۴-۵-۲- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی ————————————- ۹۹
۴-۵-۳- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف ——————————————— ۱۰۰
۴-۵-۴-مقررات ساختمانی در تجارت شهری ————————————————- ۱۰۰
۴-۵-۵- احداث بالکن با تراس و پیش آمدگی بر روی معابر ————————————– ۱۰۰
۴-۵-۶- کنسول در قسمت راه پله ——————————————————— ۱۰۱
۴-۵-۷- تراس ————————————————————————- ۱۰۱
۴-۵-۸-رعایت محدودیت ارتفاع ———————————————————– ۱۰۱
۴-۵-۹-مسیرهای دسترسی(گذرگاهها) —————————————————- ۱۰۲
۴-۵-۱۰- تخصیص فضا —————————————————————– ۱۰۲
۴-۵-۱۱-گذرگاه ها ——————————————————————– ۱۰۲
۴-۵-۱۲-آسانسورها ——————————————————————- ۱۰۲
۴-۵-۱۳- اتاق های فرعی ————————————————————— ۱۰۳
۴-۵-۱۴- سرویس بهداشتی کارمندان —————————————————– ۱۰۴
۴-۵-۱۵-محل های ضروری دیگر ——————————————————— ۱۰۴
۴-۵-۱۶- پله برقی ——————————————————————— ۱۰۴
۴-۵-۱۷- مشخصات فنی پله برقی ——————————————————– ۱۰۵
۴-۵-۱۸- نقاله مسافرتی —————————————————————– ۱۰۸
۴-۵-۱۹سطح شیبدار ——————————————————————- ۱۰۹
۴-۵-۲۰- مقررات ساختمانی ————————————————————- ۱۰۹
۴-۵-۲۱- آتش سوزی —————————————————————— ۱۰۹
۴-۵-۲۲- دما وتهویه ——————————————————————- ۱۰۹
۴-۵-۲۳- ورودی و خروجی ها ———————————————————— ۱۰۹
۴-۵-۲۴- ورودی ها و گذر گاهها ———————————————————–۱۱۰
۴-۵-۲۵- درهای اتوماتیک و درهای برقی ————————————————— ۱۱۰
۴-۵-۲۶-درب‏های خروجی —————————————————————۱۱۰
۴-۵-۲۷- پلکان ها ——————————————————————– ۱۱۰
۴-۵-۲۸ سرما ———————————————————————— ۱۱۱
۴-۶- دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی ———————————————- ۱۱۱
۴-۷-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی ————————————————– ۱۱۳
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 1 =