no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله پژوهشكده حافظ شناسی | رساله طراحی پژوهشكده حافظ شناسی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی | رساله طراحی پژوهشکده حافظ شناسی
pdf
آگوست 14, 2017
10 مگابایت
172 صفحه
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی | رساله طراحی پژوهشکده حافظ شناسی


دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی

پیشگفتار
از بخت شکر دارم و از روزگار هم. و بخت را چیزی جز توفیق الهی نمی دانم که رفیق
حزن در دل دارم که از نزدیک شدن پایان کار است. حال آنکه به پایان رسان دن ه کار مانند به منزل
ز ب ر رم ز روز ر م ب ر و یق ی ی م ر یق
راه شد و دستم بگرفت و پا به پا برد تا به این سرانجام،که اینک گزارش کارنامه ای پر برگ
اما کم بار خود در زمینه ی پژوهشکده ای برای حافظ پژوهی به عرض دوستداران حافظ
که حافظه ی ماست میرسانم.
حزنی رسانیدن هر کار،رساندن هر بار می تواند احساس رضای خاطری همراه داشته باشد. واقعا”اوقات خوش آن بود که با دوست به
سر شد”؛و هیچ از ارج و اجر این همه قلم زنی و کارنامه و نامه سیاه کردن خبر ندارم.
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود


دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی | رساله طراحی پژوهشکده حافظ شناسی

شامل : pdf

 

۹,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
پیشگفتار ۱۰
مقدمه دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی ۱۱
شناخت مشکلات و کمبودها ۱۲
تعریف موضوع ۱۲
طرح مساله ۱۳
سایت طراحی ۱۳
اهداف کلی پژوهشکده حافظ شناسی ۱۶
ضرورت و اهمیت موضوع در مقیاس جهانی ۱۷
ضرورت و اهمیت موضوع در مقیاس ملی ۱۸
ضرورت و اهمیت موضوع در مقیاس شهری ۱۸
شناخت مشکلاتو کمبودها در سایت ۱۸
ابزار، امکانات، جامعه آماری و منابع اصلی تحقیق ۲۰
سازمانها و موسسات بهره بردار طرح ۲۰
۱ فصل اول(مبانی نظری) ۲۱
۱ بخش اول: زندگی نامه حافظ ۲۱ -۱
۱ زندگی حافظ ۲۲ -۱ -۱
۱-۱-۲ خانواده حافظ ۲۳
۱-۱-۳ وفات حافظ ۲۳
۱ بخش دوم: ویژگی های اشعار حافظ ۲۴ -۲
۱-۲ دیوان حافظ ۲۱ -۱
۳
فهرست مطالب
شماره فصل موضوع شماره
صفحه
۱-۲-۲ شعر حافظ ۲۴
۱-۲-۳ گونه های شعر حافظ ۲۵
۱ قالب ها و درون مایه های شعر حافظ ۲۵ -۲-۴
۱-۲ حافظ و دنیای غرب ۲۶ -۵
۱-۲-۶ تاثیر حافظ بر متفکران و نویسندگان غرب ۲۷
۱ حافظ و جهانی سازی فرهنگ ها ۲۷ -۲ -۷
۱ چهار مولفه فکری حافظ ۳۲ -۲-۸
۱-۳ بخش سوم: هنر، شعر، معماری ۳۵
۱-۳-۱ هنرچیست؟ ۳۵
۱-۳ وجه مشترک بین هنر ها ۳۶ -۲
۱ شعر و معماری ۳۷ -۳-۳
۱ فضا ۳۷ -۳-۴
۱-۳-۵ فضا و معماری ۳۷
۱-۳ فضا و شعر ۳۸ -۶
۱-۳ حرکت در شعر ۳۸ -۷
۱ پویایی و سیالیت ۳۹ -۳-۸
۱-۳-۹ پویایی متناسب با اندیشه شاعرانه ۳۹
۱ معماری و حرکت ۳۹ -۳ -۱۰
۱ تخیل و تخیل در معماری ۴۰ -۳-۱۱
۱-۴ بخش چهارم: معماری در شعر حافظ ۴۱
۴
فهرست مطالب
شماره
فصل موضوع شماره
صفحه
۱ مبانی نظری حافظ ۴۱ -۴ -۱
۱-۴-۲ جهان بینی حافظ ۴۱
۱ غزل حافظ ۴۱ -۴-۳
۱ اختصاصات شعر حافظ ۴۹ -۴-۴
۱ موسیقی شعر حافظ ۴۹ -۴ -۵
۱-۴-۶ ایهام در شعر حافظ ۴۹
۱-۴ رمزپردازی و حضور سمبولیسم قوی ۴۹ -۷
۱ لحن مناسب و شور افکن شاعر در آغاز شعرها ۴۹ -۴-۸
۱-۴ تنوع و تکرار ۵۰ -۹
۱-۴-۱۰ تاملی زیبایی شناسی منظره در شعر حافظ ۵۰
۱ بخش پنجم: باغ و باغ سازی ایرانی ۵۳ -۵
۱ تاریخچه باغ ایرانی ۵۵ -۵ -۱
۱-۵ فلسفه به وجود آمدن باغ ایرانی ۵۶ -۲
۱-۵-۳ اصول طراحی باغ ایرانی ۵۸
۱ الگو های باغ ایرانی ۵۸ -۵-۴
۱-۵ ویژگی های باغ ها ۵۹ -۵
۱-۵ تقسیم بندی باغ ها در جهان ۶۰ -۶
۱-۵-۷ هندسه و ساختار ونظام باغ ایرانی ۶۰
۱ نقشه باغ های ایرانی ۶۳ -۵-۸
۱ باغ های شیراز(باغ دلگشا، باغ قوام، باغ گلشن، باغ تخت، باغ ارم) ۶۴ -۵ -۹
۱ آب در طراحی پارک و باغ ایرانی(آب و روانشناسی، آب و انعکاس، -۵ -۱۰
طراحی آب در سبکهای مختلف، آب نما، چشمه، برکه،آبشارها و
۷۲
دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی
جویبارها)
فهرست مطالب
شماره فصل موضوع شماره
صفحه
۲ فصل دوم(مطالعات بستر طرح) ۷۶
۲ بخش اول: معرفی استان فارس ۷۸ -۱
۲ استان فارس ۷۸ -۱ -۱
۲-۱-۲ مشخصات جغرافیایی استان ۷۸
۲ ویژگی های جمعیتی ۷۸ -۱-۳
۲ اقلیم استان ۷۸ -۱-۴
۲ مطالعات اقلیمی استان فارس ۸۱ -۱ -۵
۲-۱-۶ منطقه نیمه بیابانی ۸۲
۲ سه ناحیه اقلیمی استان ۸۳ -۱ -۷
۲ شدت برودت هوا ۸۳ -۱-۸
۲ بخش دوم: تاریخ ۸۳ -۱
۲-۲-۱ شیراز ۸۳
۲ شیراز در دوره های مختلف سیاسی ۸۳ -۲ -۲
۲-۳ بخش سوم: ویژگی های فرهنگی اجتماعی ۸۵
۲ نگرش فرهنگی اجتماعی ۸۵ -۳ -۱
۲-۳-۲ مشاهیر و بزرگان علم وادب و فلسفه در شیراز ۸۶
۲ فرهنگ، هنر، جهانگردی ۸۶ -۳-۳
۲-۴ بخش چهارم: هنر و معماری شیراز ۸۷
۲ درونگرایی و ترکیب زیبای سنگ، آجر و چوب ۸۷ -۴ -۱
۲ ۴ ۲ نظ ه ا نطقه ۸۷
دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی
۲-۴-نظری به سیمای منطقه
فهرست مطالب
شماره
فصل موضوع شماره
صفحه
۲ نگاهی به شهر ۸۸ -۴-۳
۲-۴-۴ موضوعات اقلیمی در شیراز ۹۰
۲ برسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسائل اقلیمی ۹۲ -۴ -۵
۲ مطالعات تابش و سایه در دم حالت جهت گیری بنا ۹۲ -۴ -۶
۲-۴ تاثیر باد در جهت گیری بنا ۹۳ -۷
۲-۴-۸ فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۹۳
۲-۴ مصالح ساختمانی در شیراز ۹۴ -۹
۲ بخش ششم: آرامگاه حافظ (باغ مزار) ۹۶ -۶
۲-۶ تاریخچه آرامگاه ۹۶ -۱
۲-۶-۲ بنای آرامگاه ۱۰۱
۲-۶-۳ طراح آرامگاه ۱۰۳
۲ نماد شناسی بنا ۱۰۵ -۶-۴
۳ فصل سوم(مطالعات موضوع طرح) ۱۱۳
۳-۱ بخش اول: بررسی نگرشهای صحیح معماری ۱۱۳
۳ نگرش -۱ -۱ اقلیمی ۱۱۴
۳-۱ نگرش شکلی ۱۱۴ -۲
۳-۱-۳ نگرش تاریخی تکاملی ۱۱۶
۳ نگرش فضا گرا ۱۱۷ -۱-۴
۳ نگرش پاسخدهندگی محیط ۱۱۹ -۱ -۵
۳ بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه ۱۲۳ -۲
۳-۲-۱ نمونه های مشابه داخلی (یادمان شیخ اشراق – بنیاد آفرینشهای هنری ۱۲۳
۷
نیاوران – موژه هنرهای معاصر تهران)
فهرست مطالب
شماره فصل موضوع شماره
صفحه
۳-۲-۲ نمونه های مشابه خارجی (مرکز تحقیقات فولگر شکسپیر – مرکز پل
دانلود رساله پژوهشکده حافظ شناسی
۱۳۰
کله – برج آلبرت انیشتین)
۳-۳ بخش سوم: برنامه ریزی فضا ها ۱۳۵
۳ اصول معمول در برنامه ریزی فضاها ۱۳۵ -۳ -۱
۳-۳ استانداردها و مشخصات کیفی و ویژگی های خاص فضا ها ۱۳۶ -۲
۳-۳-۳ سرانه ها و تعیین ظرفیت پروژه ۱۴۱
۳ جداول برنامه فیزیکی مجموعه ۱۴۳ -۳-۴
۴ فصل چهام(روند طرح) ۱۴۸
۴-۱ بخش اول: تحلیل سایت ۱۴۸
۴-۱-۱ مکان سایت(مشخصات زمین- مساحت زمین- نقشه قرارگیری
سایت در بافت)
۱۴۹
۴-۱ تعریف دسترسی ها ۱۵۱ -۲
۴ عملکردهای موجود در اطراف سایت ۱۵۲ -۱-۳
۴-۱-۴ چشم اندازها ۱۵۳
۴ تحلیل -۱ -۵ نهایی سایت ۱۵۶
۴ بخش دوم: گزینه های طراحی ۱۵۶ -۲
۴-۲ اتودهای حجمی اولیه ۱۵۷ -۱
۴-۲-۲ اتود برگزیده ۱۶۲
۴-۳ بخش سوم: نقشه ها و طرح نهایی ۱۶۶
۸
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 3 =