no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله پارك انرژي با رویکرد همزیستی معماري و طبیعت | رساله طراحی پارک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت | رساله طراحی پارک
pdf
آگوست 4, 2017
2.6 مگابایت
149 صفحه
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت | رساله طراحی پارک


دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت

چکیده
پارکهای شهری به عنوان فصل مشترک ارتباط انسان و طبیعت، مهمترین و تأثیرگذارترین زیرساخت
طبیعی در ساختار شهرها محسوب میشوند. متأسفانه تحولات صنعتی در قرن هیجدهم و نوزدهم، به
تسلط بیشتر بشر بر طبیعت و محیط زیست انجامید که این امر موجب بیگانه شدن انسان با طبیعت اطراف
خود گردید و اثرات سوء زیست محیطیای را نیز به همراه داشت.
لذا در اواخر قرن بیستم، برنامه ریزی در جهت احیای رابطه انسان و طبیعت مورد توجه طراحان واقع شد.
که با پیدایش الگوی طراحی شهری پایدار، ارتباط انسان و طبیعت در بستر جامعه هویتی اجتماعی به خود
گرفت و مفاهیم تازهای همچون پارکهای علمی، تکنولوژی، زیستی و… بوجود آمد. در رویکرد پایدار
زیباشناسی اکولوژیک از فرایندی که صرفاً بصری باشد به تفکری جامع تبدیل شد.


دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت | رساله طراحی پارک

شامل : با فرمت پی دی اف

 

۱۵,۵۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
مطالب صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
فصل اول: طرح مسئله و روش پژوهش
-۱-۱ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۲-۱ سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۵
-۳-۱ فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
-۴-۱ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۶
-۵-۱ کاربردهای احتمالی نتایج حاصل از این پژوه…………………………………………………………………… ۷
-۶-۱ استفاده کنندگان از نتایج این پایان نامه…………………………………………………………………………… ۸
-۷-۱ ویژگیهای نوآورانه این پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۸
-۸-۱ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۸
فصل دوم: بررسی رابطه انسان، طبیعت و معماری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
-۱-۲ سیر تحول مفهوم طبیعت…………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱- – طبیعت در معنای جهان قابل ادراک………………………………………………………………………………….. ۱۱ ۲
۲-۱- – طبیعت در معنای ذات………………………………………………………………………………………………… ۱۲ ۲
۳-۱- – طبیعت در معنای سرمنشأ…………………………………………………………………………………………….. ۱۳ ۲
-۲-۲ سیر تحول رابطه انسان و طبیعت………………………………………………………………………………… ۱۴
-۳-۲ رابطه طبیعت و معماری……………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۴-۲ برخورد انسان، طبیعت معماری در عصر حاضر……………………………………………………………… ۱۸
– ۵-۲ توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
-۶-۲ دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار……………………………………………………………………… ۲۳
-۷-۲ معماری همزیست با طبیعت ……………………………………………………………………………………… ۲۹
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
طراحی پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
فهرست دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
فصل دوم: بررسی پارک های شهری با توجه به نوع نگاه آنها به طبیعت
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
-۱-۳ سیر تحول پارکهای شهری……………………………………………………………………………………… ۳۲
۱-۱- – مفهوم پارک در قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………….. ۳۳ ۳
۲-۱- – مفهوم پارک شهری در قرن بیستم ……………………………………………………………………………. ۳۳ ۳
۳-۱- – مفهوم پارک در منظر شهری معاصر…………………………………………………………………………… ۳۴ ۳
-۲-۳ پارکهای علمی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۱-۲- – تاریخچه پارکهای علمی ……………………………………………………………………………………….. ۳۶ ۳
۲-۲- -انواع پارکهای علمی …………………………………………………………………………………………….. ۴۴ ۳
۳-۲- – ضرورت پیدایش پارکهای علمی ………………………………………………………………………………. ۴۵ ۳
۴-۲- – سرویسهای ممتازی پارکها وشهرکهای علمی و فناوری …………………………………………………. ۴۷ ۳
۵-۲- – اجزای پارکهای فناوری ………………………………………………………………………………………… ۴۷ ۳
۶-۲- – انواع پارکهای علمی _ فناوری (تکنوپل) ……………………………………………………………………. ۴۹ ۳
۷-۲- – بررسی مقایسه ای پارکهای علمی _ فناوری ………………………………………………………………….. ۵۱ ۳
۸-۲- – نمونه موردی پارک علم و فناوری …………………………………………………………………………….. ۵۳ ۳
-۳-۳ اکوپارکها……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۱-۳- – پیشینه اکو پارک…………………………………………………………………………………………………. ۵۷ ۳
۲-۳- – مفهوم اکوپارک …………………………………………………………………………………………………. ۵۷ ۳
۳-۳- – نمونه موردی اکوپارک …………………………………………………………………………………………. ۵۹ ۳
-۴-۳ پارک انرژی………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۱-۴- -مفهوم پارک انرژی……………………………………………………………………………………………….. ۶۴ ۳
۲-۴- – طبقه بندی پارک انرژی…………………………………………………………………………………………. ۶۶ ۳
۳-۴- – اهداف پارک انرژی …………………………………………………………………………………………….. ۶۸ ۳
۴-۴- – بررسی اجمالی در چگونگی شکل گیری برنامه فیزیکی و عناصر پارک انرژی………………………………. ۶۹ ۳
۵-۴- – نمونه موردی پارک انرژی ……………………………………………………………………………………… ۷۱ ۳
۶-۴- – لزوم توجه به تأسیس پارک انرژی در ایران …………………………………………………………………… ۷۵ ۳
طراحی پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
فهرست دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
فصل چهارم: مبانی طراحی پارک
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
-۱-۴ اصول و مبانی نظری معماری پارک……………………………………………………………………………. ۷۷
۱-۱- – مبانی و معیارهای طراحی پارک ……………………………………………………………………………….. ۷۸ ۴
-۱ – مقیاس……………………………………………………………………………………………………….. ۷۸ ۱-۱- ۴
۲ – -فرایند توسعه ………………………………………………………………………………………………… ۷۹ ۱-۱- ۴
۳- – استقرار و موقعیت …………………………………………………………………………………………… ۸۰ ۱-۱- ۴
۲-۱- – مبانی اجرا و ساخت و ساز …………………………………………………………………………………….. ۸۱ ۴
-۲- نظام حرکتی ………………………………………………………………………………………………………… ۸۱ ۴
-۳- نظام کالبدی ………………………………………………………………………………………………………… ۸۲ ۴
۱-۳- – فیزیونومی پارکها ……………………………………………………………………………………………… ۸۳ ۴
۲-۳- – حجم، میزان و نقش فضای باز و توده ………………………………………………………………………… ۸۳ ۴
۳-۳- – یکپارچگی طرح ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴ ۴
۴-۳- – استقلال فضایی …………………………………………………………………………………………………. ۸۴ ۴
۵-۳- – انعطافپذیری و روانی ………………………………………………………………………………………… ۸۵ ۴
-۴-۴ عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
-۵-۴ ضوابط طراحی پارک های علمی……………………………………………………………………………….. ۸۶
۱-۵- – نظام دسترسی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۶ ۴
۲-۵- – ورودیها و مسیرهای ارتباطی………………………………………………………………………………….. ۸۷ ۴
-۳- پارکینگها و گردشگاههای خودروها …………………………………………………………………………… ۸۷ ۵-۴
۴- – اصول محوطه سازی و منظرهپردازی………………………………………………………………………….. ۸۸ ۵-۴
۵- -اصول زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………. ۸۸ ۵-۴
۶-۵- – روشنایی و نورپردازی ………………………………………………………………………………………….. ۸۹ ۴
۷-۵- – تراکم سطح مجاز ساخت ………………………………………………………………………………………. ۸۹ ۴
۸-۵- – ارتفاعات ………………………………………………………………………………………………………… ۹۰ ۴
طراحی پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
فهرست ج
۹-۵- – کاربریهای مجاز …………………………………………………………………………………………………. ۹۰ ۴
۱۰-۵- – مصالح معماری………………………………………………………………………………………………… ۹۰ ۴
۱۱-۵- – رنگ ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۰ ۴
۱۲-۵- – تأسیسات……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰ ۴
فصل پنجم: شناخت بستر طرح و طرح پیشنهادی
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
-۱-۵ بررسی بستر طرح…………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۱ -۱- – شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهر قزوین……………………………………………………………………….. ۹۲ ۵
-۲- – مقاطع طولی و عرضی از شهر قزوین…………………………………………………………………………. ۹۴ ۱- ۵
-۳ -۱-۵ بررسی عناصرآب و هوا قزوین………………………………………………………………………… ۹۴
۱- – درجه حرارت …………………………………………………………………………………………………. ۹۵ ۳-۱- ۵
۲- – بارش و رطوبت ……………………………………………………………………………………………… ۹۵ ۳-۱- ۵
۳- – روزهای یخبندان ……………………………………………………………………………………………… ۹۷ ۳-۱- ۵
۴- – تابش آفتاب …………………………………………………………………………………………………… ۹۷ ۳-۱- ۵
۵- – ساعات آفتابی ………………………………………………………………………………………………… ۹۸ ۳-۱- ۵
۶- – بادها ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹ ۳-۱- ۵
-۴-۱-۵ جهت گیری و تناسبات ……………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۱- – اقلیم و فرم ساختمان ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۴-۱- ۵
۲- – تناسب و فرم ابنیه در قزوین ……………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۴-۱- ۵
۳- – جهت گیری مناسب بنا …………………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۴-۱- ۵
۴- – فرم مناسب بنا با توجه به اقلیم …………………………………………………………………………….. ۱۰۲ ۴-۱- ۵
-۵-۱-۵ جمع بندی اصول طراحی اقلیمی………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۲-۵ – معرفی سایت………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
-۳-۵ تعاریف …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱-۳- – هدف کلان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ ۵
۲-۳- – هدف خرد……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰ ۵
طراحی پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
فهرست دانلود رساله پارک انرژی با رویکرد همزیستی معماری و طبیعت
۳-۳- – راهبرد………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰ ۵
۴-۳- – هدف کلان طرح………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰ ۵
۵-۳- – اهداف عملیاتی………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰ ۵
۶-۳- – اهداف برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۰ ۵
-۴-۵ اهداف طراحی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
-۵-۵ راهبرد های طرح پارک انرژی ………………………………………………………………………………… ۱۱۱
-۶-۵ سیاستها در راستای تحقق راهبردها……………………………………………………………………………. ۱۱۲
-۷-۵ برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۱-۷- – پژوهشکده سبز علم و صنعت………………………………………………………………………………… ۱۱۵ ۵
۲-۷- – سازمان انرژی های نو…………………………………………………………………………………………. ۱۱۸ ۵
-۸-۵ چارت سازمانی پیشنهادی………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
-۹-۵ حوزه های فضایی……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
-۱۰-۵ سرانه ها…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
-۱۱-۵ طرح پیشنهادی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
-۱-۱۱-۵ آلترناتیوها……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
مدارک پروژه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − 11 =