no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | مرکز نگهداری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | مرکز نگهداری
doc
آوریل 23, 2018
17.7 مگابایت
135 صفحه
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | مرکز نگهداری


دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
مقدمه:
ذهن انسان همواره درگیر سؤالات گوناگون از یک طرف و تلاش برای پاسخ گویی به این سؤالات از طرف دیگر، بوده است. در پی یکی از مراحل زندگی ذهن من درگیر سؤالاتی بود که مقدمات ورود به مراحل بعدی را فراهم می کرد اینکه:
من به عنوان یک معمار چه جایگاهی در جامعه دارم؟
ارزش و اعتبار این جایگاه را چه عواملی تضمین خواهند کرد؟
من در جهت رفع این نیاز به یافتن توجیه و دلیلی محکم برای دفاع از علاقه و میل درونی و کششی که به معماری داشتم پرداختم. در مسیر یافتن پاسخی برای این سؤالات درگیر مسائلی شدم که مرا رو در رو با نیازها و مشکلات دیگران و سایر افراد جامعه قرار داد و گاهی این نیازها آنچنان در هم گره خورده بودند که حل آنها مستلزم حل و چاره جویی همزمان با یکدیگر بود. پاسخ جامعه در مورد جایگاه من در آن مستلزم پاسخ همزمان من به صورت حل مشکلات و مسائلی از جامعه بود که می توانستم در حوزه توانایی هایم انجام دهم.


دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | مرکز نگهداری

شامل : سربرگ فارسی و انگلیسی

 

۲۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب صفحه

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه

۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع………………………………..۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی……………………….۳
۳-۱ : اهداف پروژه…………………………………………………………………۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی…………………………………………………….۵
۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی……………………۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی…………..۵
۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه……………………………………….۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف…………………………………………..۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت…………………………………………….۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح………………….۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت…………………………………..۶
۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی…………………………………………………۶
۲-۲-۵-۱ : بافت کالبدی…………………………………………………..۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی………………………………..۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS…………………………………………….7
۲-۶-۱ :Residential care unite………………………………8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ………………………………………۸
۴-۶-۱ : House parent………………………………………………8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ : تعریف واژه ها……………………………………………………………۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست………… ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان………………………………………۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران……………………………….۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی……………………….۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه……………………………………………………………۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه…………………………………………………………………..۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت……………………………………………………..۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام………….۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام………………………………………۱۳
فهرست مطالب صفحه
۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ……………………….۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی………………………………………………………۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی………………………………………………..۱۴
۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست……………………………۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی…………………………………۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی………………………………………………..۱۶
۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی………………..۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…………………………………………………………………………..۱۶
۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی……………………………………………۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت…………………………………………………………..۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده………………………………………………………….۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی…………………………………………..۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه……………………….۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه………………………………..۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه…………………………………………….۱۸
دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:………..۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه……………………………………………………….۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی……………..۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی….۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن…………………………..۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده:………………………………………………………….۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:………………………………………………۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده:…………………………………………………۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:………………………………۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :…………………………………………….۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:…………………………………..۲۲

فهرست مطالب

فصل سوم:نمونه های موردی

۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:………………………..۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر…………………………………………..۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده……………………………………………………..۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی……………………………………………….۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ………۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری……………………..۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی……………………………………۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان……………………………..۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:………………………………….۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:……………………… ۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان :…………………. ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن…………………………………..۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی……………………………………………………۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران………………………….۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون…………………………….۲۷
۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها………………………………..۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی………………………………۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی………………….۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE………………….28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران…………………….۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه………………………………..۲۸
۲-۱-۶-۳ : اداری………………………………………۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه……………………………………۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد………………………………..۲۹
۵-۱-۶-۳ : زرد پایین………………………………….۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا…………………………………….۳۰
۷-۱-۶-۳ : آبی……………………………………………۳۰
فهرست مطالب صفحه
دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای………………………….۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی………………….۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی…………………………….۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر……………………………..۳۱

فصل چهارم: شنـــاخت کــودک

۱-۴ :مفهوم دوران کودکی……………………………..۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی …..۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ………………..۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک…………………………۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک……………………………۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک…………………………..۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک………………..۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل………..۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ……………………………………………………………..۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )…………………….۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله……………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله…………………………………………۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ………………………………………..۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله …………………………………………۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله………………..۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی…۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان……………..۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان…………………………………۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی ……………۴۳

دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
فهرست مطالب صفحه

فصل پنجم: آموزش کودکان

۱-۵ :تعلیم و تربیت……………………………………….۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت…………………………۴۶
۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت…..۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام……………………..۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید………………………….۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک……………………..۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ……………………………۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک………………..۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها…………………..۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان………………………………….۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان ……………..۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک…………………..۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان…………………۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ….۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان………………………….۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟……۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟………………۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر………………….۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی…………۵۴

فصل ششم: کودک و معماری

۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟…۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان………۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان……………………..۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها……………………………………….۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها……………………………………۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان……………………….۶۱
فهرست مطالب صفحه
۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی………۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی………………………..۶۳
۱-۴-۶ : ورودی…………………………………………..۶۳
۲-۴-۶ : فضای انتظار……………………………………۶۳
۳-۴-۶ : فضای اداری…………………………………..۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش………………………………….۶۴
۵-۶ : بخش های کودکان……………………………..۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار………………………………..۶۴
دانلود رساله مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
۲-۵-۶ : بخش نوپا……………………………………….۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه…………………………………….۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی……………………………….۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی…………………………………۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی…………….۶۶
۹-۶ : آشپزخانه…………………………………………..۶۶
۱۰-۶ : انبار…………………………………………………..۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه………………………………………….۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری……………………………..۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی……………………………………….۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک……………۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان………………………………………۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا………………………۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان.۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان……………………………۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی…………………….۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری………………………………………۸۰

فهرست مطالب صفحه

فصل هفتم : شناخت بستر طرح

۱-۷ : شناخت بستر طرح………………………………۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی………………………………..۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری……………..۸۲
۳-۱-۷ : زبان………………………………………………..۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی…………………..۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی…………..۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی……………………………………۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی…………………………….۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی……………………………….۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح……………………….۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ………………….۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل………………………………۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ……….۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی………………………………….۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی ……………………۸۸
۴-۷ : جمعیت ………………………………………………۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار ……………………۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان…………………۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان…………………………..۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع……………۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل ………….۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی ………………………………….۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی……………………………..۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا………………………….۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا…………………….۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند ……………………..۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی………………………………………۹۱
۱-۶-۷ : دما………………………………………………..۹۱
فهرست مطالب صفحه
۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا…………………..۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما…………………….۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما …………………………..۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا ……………………۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا……………………۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا………………….۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی…………………………………………۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه……………………۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی…………………………………۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان……………………………۹۸
۱۱-۶-۷ : باد……………………………………………….۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید………………………۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی ………………………………..۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ……………………….۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی……………………………………………..۱۰۳
۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی ………………………..۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی …………………….۱۰۴
۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ……………………………..۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ………………………………۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن………………………………….۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی…………………………۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان……..۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ……۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم ……۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت ……………………………………۱۰۸

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !