no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی مجتمع جهانگردی و توریستی | مطالعات معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی مجتمع جهانگردی و توریستی | مطالعات معماری
doc
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
1.5 مگابایت
135 صفحه
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی مجتمع جهانگردی و توریستی | مطالعات معماری


مطالعات طراحی مجتمع جهانگردی و توریستی
چکیده مطالب:
میل به تفریح وگردش وفراگیری علم ودانش یکی از نیازهای فطری انسان است واز عوامل مهم در رشد عاطفی واجتماعی انسان تعامل فرهنگها ودانش افراداست. ازطرفی عوامل صنعتی وزندگی ماشینی اثرات مخرب وآزاردهنده ای بر روحیه انسانهای امروز نهاده که باعث کسالت وناراحتی روان می گردد.
تفریح وگشت وگذار صیقلی است که تمام زنگارهای موجود بر روح وجسم انسان را پاک می کند.
درسالهای اخیرگردشگری بعنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد سرشاردرتجارت جهانی وعنصر مهمی دربهبود وتنظیم موازنه بازرگانی وتراز پرداختهای بسیاری ازکشورشده است.
این صنعت یک صنعت منحصربفرد تلقی شده وطرفداران بسیاری دارد. درقرن بیســـت ویکم صنعت توریســـت وگردشـگری جزء پر درآمد ترین صنایع برای کشورهای مختلف درآمده است. تا جائیـکه دربعضی کشورها درآمد توریست از درآمد نفتی سالانه کشوربالاتراست.
تهران بعنوان پایتخت کشورایران بازدید کننده زیادی دارد ولی بدلیل کمبود مراکز دیدنی وتوریست پذیر درآمد زائی خاصی برای کشور ندارد. لذا ساختن وایجــاد کردن مراکز تفریحـــی وتوریســــتی درتهران ازاهمیت زیادی برخورداراست.


مطالعات طراحی مجتمع جهانگردی و توریستی | مطالعات معماری

شامل : همراه با منابع

 

۲۷,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول :کلیات
توریسم وسیروسیاحت
توریسم وامکانات ونیازها……………………………………………………………………………………………..۳
سیروسیاحت وایرانگردی……………………………………………………………………………………………..۶
قابلیت وامکانات توریستی کشور…………………………………………………………………………………..۷
مراکز اقامتی ایران………………………………………………………………………………………………………۷
تسهیلات واقدامات دولت وبرنامه دوم…………………………………………………………………………..۸
سیاست کلی ایران درمورد صنعت توریسم……………………………………………………………………۸
خلاصه گزارش ورود جهانگردان به کشور…………………………………………………………………….۱۳
مفاهیم موجود در زمینه جهانگردی ……………………………………………………………………………۱۴
تعریف جهانگرد…………………………………………………………………………………………………………۱۵
عامل جهانگردی……………………………………………………………………………………………………….۱۵
تاریخ جهانگردی ……………………………………………………………………………………………………..۱۵
جهانگردی وسیر وسیاحت در اسلام…………………………………………………………………………۱۶
سیروسیاحت از دیدگاه قرآن…………………………………………………………………………………….۱۶
گردشگری وسیر وسیاحت از دید احادیث………………………………………………………………….۱۸
ظهورجهانگردی در دوران معاصر…………………………………………………………………………….۱۹
دسته بندی مسافرین……………………………………………………………………………………………….۱۹
انواع مسافرت…………………………………………………………………………………………………………۲۰
اثرات صنعت جهانگردی…………………………………………………………………………………………۲۱
جنبه های اجتماعی وفرهنگی جهانگردی…………………………………………………………………۲۱
ناگواریهای سیاحت…………………………………………………………………………………………………۲۲
نظرات مختلف در مورد تاثیرات جهانگردی………………………………………………………………۲۳
توسعه جهانگردی ولطمه های وارده به کشور……………………………………………………………۲۴
جهانگردی داخلی…………………………………………………………………………………………………..۲۴
جهانگردی داخلی واثرات آن ………………………………………………………………………………….۲۵
عوامل موثر در توسعه سیاحت داخلی………………………………………………………………………۲۵
پیشینه جهانگردی در ایران…………………………………………………………………………………….۲۶
موقعیت جغرافیای ایران از لحاظ جهانگردی…………………………………………………………….۲۶
عوامل موثر در جاذبه های جهانگردی ایران …………………………………………………………….۲۶
جاذبه دوره های قبل از اسلام …………………………………………………………………………………۲۷
فصل دوم : مبانی نظری
فرهنگ ، بستر شکوفایی پندار و اندیشه………………………………………………………………….۳۰
فرهنگ ، بنیان تئوری حاکم بر پروژه……………………………………………………………………..۳۱
سیری در فضای معماری و موسیقی……………………………………………………………………….۳۲
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۳۸
فصل سوم : نمونه های مشابه
نمونه های مجموعه های توریستی وجهانگردی
نمونه های متشابه مجموعه های گردشگری وتوریستی…………………………………………………۴۰
مجموعه توریستی وجهانگردی میگون………………………………………………………………………..۴۰
مجموعه توریستی وجهانگردی چاف………………………………………………………………………….۴۲
بوستان.گفتگو………………………………………………………………………………………………………….۴۳ پارک کوه سنگی مشهد……………………………………………………………………………………………..۴۵
شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری
هدف از شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری……………………………………………………..۴۶
روش.مطالعات……………………………………………………………………………………………………………..۴۷
مشکلات ومحدودیت های گزارش………………………………………………………………………………….۴۷
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
تحلیل بر معماری فرهنگسرای خاوران………………………………………………………………………..۵۵
معرفی مجموع فضاهای فرهنگسرا……………………………………………………………………………….۵۷
سایت مجموعه……………………………………………………………………………………………………………۵۸
ساختمان اداری………………………………………………………………………………………………………….۶۰
بازارچه فرهنگ وهنر………………………………………………………………………………………………….۶۰
آمفی تئاتر روباز…………………………………………………………………………………………………………۶۱
ساختمان مرکزی……………………………………………………………………………………………………….۶۲
ریز برنامه مراکز فرهنگی وگردشگری………………………………………………………………………..۶۵
تحلیل وبررسی اماکن اقامتی (هتل)
تحلیل وبررسی اماکن های اقامتی در مراکز تفریحی ……………………………………………………۶۶
هتل از چه نوع وچه میزان تراکم باشد………………………………………………………………………..۶۶
نوع تسهیلات مورد نیاز هتل………………………………………………………………………………………۶۷
سایت هتل………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
امکانات مورد نیاز هتل……………………………………………………………………………………………….۶۸
لابی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
فضاهای مربوط به غذا ونوشیدنی………………………………………………………………………………..۶۸
فضاهای تفریحی هتل………………………………………………………………………………………………..۶۹
فضاهای اداری………………………………………………………………………………………………………….۶۹
نیازهای تخصصی هتل……………………………………………………………………………………………..۶۹
تجهیزات وطبقات اتاق میهمان………………………………………………………………………………….۷۰
فصل چهارم : اقلیم
خصوصیات جغرافیائی محل پروژه
خصوصیات جغرافیائی استان تهران…………………………………………………………………………….۷۴
موقعیت جغرافیائی استان تهران ………………………………………………………………………………۷۶
آب وهوای استان تهران……………………………………………………………………………………………۷۷
منبع آب استان تهران………………………………………………………………………………………………۷۷
جمعیت استان تهران……………………………………………………………………………………………….۷۷
وضعیت اقتصادی استان تهران …………………………………………………………………………………۷۸
فرهنگ وزبان مردم …………………………………………………………………………………………………۷۸
بررسی ومعرفی شهر تهران……………………………………………………………………………………….۷۸
وجه تسمیه تهران……………………………………………………………………………………………………۸۰
املای صحیح کلمه تهران…………………………………………………………………………………………۸۲
پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………….۸۵
شیب زمین…………………………………………………………………………………………………………….۸۶
حرکت فعال زمین وچین خوردگی ها ……………………………………………………………………..۸۷
جلوه های شهر………………………………………………………………………………………………………۸۷
منطقه شمال تهران ــ شمیرانات……………………………………………………………………………..۸۹
منطقه غرب تهران………………………………………………………………………………………………..۹۰
منطقه مرکز وجنوبی تهران……………………………………………………………………………………۹۰
شرایط اقلیمی تهران …………………………………………………………………………………………….۹۱
عوامل اقلیمی………………………………………………………………………………………………………۹۲
پارامترهای اقلیمی…………………………………………………………………………………………….. ۹۲
فصل پنجم : معرفی سایت
فصل ششم : معرفی طرح
روندطراحی مجموعه گردشگری وتوریستی…………………………………………………………….۱۰۳

فصل هفتم : برنامه فیزیکی
برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………۱۰۵

فصل هشتم : سازه و تاسیسات
سازه وتاسیسات پروژه:…………………………………………………………………………..۱۰۷

فصل نهم : پیوست
استانداردها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
در تهران……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
فصل دهم : منابع و ماخذ
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − پانزده =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !