no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله دانشکده منابع طبیعی | مطالعات دانشکده منابع طبیعی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله دانشکده منابع طبیعی | مطالعات دانشکده منابع طبیعی
doc
فوریه 3, 2018
49.1 مگابایت
158 صفحه
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله دانشکده منابع طبیعی | مطالعات دانشکده منابع طبیعی


دانلود رساله دانشکده منابع طبیعی
مقدمه
از آن جا که هدف این پروژه تمرین اصولی و گام به گام فرایند شناخت ، تحلیل و طرح بوده است ، با انتخاب سوژه ای آشنا سعی گردید پروژه از گامی پیش تر آغاز گردد ، بدین معنا که نیاز به شناسایی و اشراف چیستی محتوای عملکردی پروژه به حداقل برسد . مطالعاتی به روش های کتابخانه ای و میدانی آغاز گردید که در ابتدا قدری با پراکندگی و آشفتگی همراه بود . اما در ادامه جهت پرهیز از این امر ، مسیر انجام مطالعات به صورت یک نمودار درختی طراحی گردید .
بر این مبنا سوژه های دانشکده و دانشگاه از نظر شکل ، محتوای عملکردی ، نظام مدیریت و نظام رفتاری بهره برداران مورد مطالعه قرار گرفت و از سوی دیگر الزامات عملکردی و مفاهیم فرمال مرتبط با رشته دانشگاهی مربوطه و نیز جغرافیای انسانی و اقلیمی حوزه نفوذ طراحی ( شهر زابل ) مورد توجه قرار گرفت این بررسی ها در کنار مشاهده نمونه های داخلی و خارجی ( اشتراک ها و افتراق ها ) و همچنین با مطالعه امکانات و محدودیت های سایت ، به تعیین اصول و احکام طرح و برنامه انجامید که در ۵ محور عمده قابل تقسیم بندی می باشند :
۱- محیط مداری
۲- امکان توسعه
۳- ارتباط با طبیعت
۴- حس مکان
۵- کیفیت گردهم آورنده


دانلود رساله دانشکده منابع طبیعی | مطالعات دانشکده منابع طبیعی

شامل : رساله

 

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
مقدمه ۱۱
۱- چارچوب طرح و پژوهش ۱۳
۱-۱- ضرورت انجام موضوع ۱۳
۱-۱-۱- توجیه سوژه ۱۳
۱-۱-۲- امکان سنجی پروژه ۱۳
۱-۱-۳- مکان یابی پروژه ۱۳
۱-۲- نظام پژوهش ۱۴
۱-۲-۱- نوع اطلاعات مورد نیاز ۱۴
۱-۲-۲- روش گردآوری اطلاعات ۱۴
۱-۲-۳- روش داوری بر اطلاعات گردآوری شده ۱۴
۱-۳- روش بکارگیری داده های جمع آوری شده در سطح طرح ۱۴
۱-۴- پرسشهای محوری پژوهش ۱۴
نتیجه گیری ۱۵
منابع ۱۶

۲- مطالعات محیطی ۱۸
مقدمه ۱۸
۲-۱- موقعیت جغرافیایی و طبیعی ۱۸
۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان ۱۸
۲-۱-۲- سیستان ۱۹
۲-۱-۳- بلوچستان ۱۹
۲-۲- تاریخچه سیستان ۱۹
منطقه سیستان
۲-۲-۱- مشاهدات تاریخی ۱۹
۲-۲-۲- بررسی های اقلیمی و زیست محیطی ۲۱
۲-۳- شهر زابل ۲۳
۲-۳-۱- پیشینه تاریخی شهر زابل ۲۳
۲-۳-۲- خصوصیات آب و هوایی ۲۶
۲-۳-۳- مشخصات انسانی ۲۸
۲-۴- رودخانه ها ۲۹
۲-۵- حوادث غیرمترقبه ۲۹
۲-۵-۱- سیلاب ۲۹
۲-۵-۲- خشکسالی ۲۹
۲-۵-۳- زلزله ۲۹
۲-۶- معماری بومی اقلیم گرم و خشک ۲۹
۲-۶-۱- بادگیر در ساختمانهای خشتی و گلی ۳۱
۲-۶-۲- نورگیر و هواکش در سقفهای کروی ۳۲
۲-۶-۳- طراحی فضای سبز در اقلیم گرم و خشک ( کویری ) ۳۲
نتیجه گیری ۳۴
منابع و مأخذ فصل دوم ۳۵

۳- مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی ۳۷
مقدمه ۳۷
۳-۱- پیشینه تاریخی و گردشگری ۳۷
۳-۲- زبان و مذهب ۳۷
۳-۳- جمعیت ۳۸
۳-۴- نیروی انسانی ۳۸
۳-۵- امور اجتماعی ۳۸
۳-۵-۱- سواد ۳۸
۳-۵-۲- آموزش و پرورش ۳۸
۳-۵-۳- آموزش عالی ۳۹
۳-۶- فرهنگ گردشگری ۳۹
۳-۶-۱- اماکن دیدنی ۳۹
۳-۶-۲- صنایع دستی ۴۰
۳-۷- نقوش هندسی ۴۰
۳-۷-۱- خطوط ساده ۴۰
۳-۷-۲- خطوط موازی ۴۱
۳-۷-۳- خطوط متقاطع ۴۱
۳-۷-۴- مثلث ۴۱
۳-۷-۵- دایره ۴۱
۳-۷-۶- لوزی و مربع ۴۲
نتیجه گیری ۴۳
منابع ۴۵

۴- بازشناسی مفاهیم طراحی ۴۷
۴-۱- تاریخچه آموزش ۴۷
۴-۱-۱- تاریخچه آموزش در ایران ۴۷
۴-۱-۲- بخش اول نظام آموزشی ایران در عهد باستان ۴۷
۴-۱-۳- بخش دوم ورود اسلام به ایران و تحولات آموزش تا حمله مغول ۴۹
۴-۱-۳-۱- مدرسه ۴۹
۴-۱-۳-۲- ساختار فضایی مدارس ایران ۵۰
۴-۱-۳-۳- حجره ۵۰
۴-۱-۳-۴- سرویس های بهداشتی ۵۰
۴-۱-۳-۵- مدرس ۵۱
۴-۱-۳-۶- تأسیس مدارس نظامیه ۵۱
۴-۱-۳-۶-۱- نظامیه ها اولین مدارس اسلامی نیستند ۵۳
۴-۱-۳-۶-۲- نظامیه ها سرمنشأ مدارس بعدی ۵۳
۴-۱-۳-۶-۳- تأثیرات نظامیه ها : ( اجتماعی – سیاسی – فرهنگی ) ۵۳
۴-۱-۳-۶-۴- پراکندگی نظامیه ها ۵۴
۴-۱-۳-۶-۴-۱- نظامیه خر گرد خواف ۵۴
۴-۱-۳-۶-۴-۲- نگاهی به ویژگی های معماری ایرانی در نظامیه خرگرد ۵۶
۴-۱-۴- بخش سوم : نظام آموزشی ایران از عهد مغول تا دوره زندیه ۶۰
۴-۱-۵- نظام آموزشی در تاریخ معاصر ۶۱
۴-۱-۵-۱- قسمت اول نظام آموزشی از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه ۶۱
۴-۱-۵-۲- قسمت دوم نظام آموزشی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ۶۲
۴-۱-۶- تاریخچه مدرسه سازی در غرب در یک قرن اخیر ۶۳
۴-۱-۶-۱- آرایه بندی مرکزی ۶۴
۴-۱-۶-۲- آرایه بندی خطی ۶۵
۴-۱-۶-۳- آرایه بندی نشانه گونه ۶۷
۴-۱-۶-۴- ایده های نو در شکل گیری مدارس غرب ۷۰
۴-۱-۷- نظام آموزش عالی ۷۴
۴-۱-۷-۱- تاریخچه تحولات آموزش عالی ۷۴
۴-۱-۷-۲- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ۷۴
– مراکز دولتی
– مراکز غیردولتی
– دانشگاه آزاد اسلامی
– موسسات آموزش عالی غیر دولتی ( غیر انتفاعی )
– آموزش از راه دور
۴-۱-۷-۳- دوره های آموزشی ۷۶
۴-۲- مفاهیم عام نظری ۷۶
۴-۲-۱- خصوصیات دانشگاه ۷۶
۴-۲-۱-۱- آرمان دانشگاهی و طراحی پردیس ۷۶
۴-۲-۱-۱-۱- شناساندن دانشگاه : چالش طراحی ۷۶
۴-۲-۲- طرح جامع یا توسعه کالبدی ۸۰
۴-۲-۳- مشکلات عملی ۸۳
۴-۲-۳-۱- خط آسمان ۸۳
۴-۲-۳-۲- تعریف لبه ۸۴
۴-۲-۳-۳- تعریف مرکز ۸۵
۴-۲-۳-۴- تعریف لکه ساختمان های اصلی ۸۶
۴-۳- بررسی نمونه های دانشگاهی ۸۶
۴-۳-۱- دانشگاه صنعتی تماسک ۸۶
۴-۳-۲- طرح جامع پردیس الدمان ، دانشگاه ملک الفصیل ، عربستان ۸۹
۴-۳-۳- دانشگاه صنعتی لوف برو ، انگلستان ۹۰
۴-۳-۴- دانشگاه اسکس ، بریتانیا ۹۱
۴-۳-۵- دانشگاه کرسجی ، دانشگاه کالیفرنیا ۹۱
۴-۳-۶- دانشگاه صنعتی شریف ۹۲
۴-۳-۷- دانشگاه صنعتی اصفهان ۹۳
۴-۳-۸- نمونه فضای آموزشی قدیمی ۹۴
۴-۳-۸-۱- مدرسه خان ۹۴
۴-۳-۸-۲- مدرسه میرزا نعیم ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۲
منابع فصل چهارم : ۱۰۳

۵- بررسی ابعاد نظریه ای ۱۰۵
مقدمه ۱۰۵
۵-۱- فلسفه سیاسی و نظریه اقتصادی ۱۰۵
۵-۱-۱- طراح یا توتالیر ۱۰۵
۵-۱-۲- فردگرایی در طراحی ۱۰۶
۵-۱-۳- نگرش دمکراتیک در طراحی ۱۰۶
۵-۱-۴- نگرش دینی و مرد مسالار در طراحی ۱۰۶
۵-۲- نگرش روانشناختی ۱۰۷
۵-۲-۱- نماد ، سمبل و سمبولیسم ۱۰۷
۵-۲-۲- مفاهیم سمبلیک ۱۰۸
۵-۲-۳- سمبل های طبیعی ۱۰۹
۵-۲-۴- سمبل های فرهنگی ( اسطوره ها ) ۱۱۱
۵-۳- آزادی های اجتماعی و فرهنگی ۱۱۱
۵-۴- نظریات پست مدرنیسم و نقدآن از مدرنیسم ۱۱۲
۵-۴-۱- عقلانیت ۱۱۲
۵-۴-۲- ایدئولوژی ۱۱۴
۵-۴-۲- کثرت گرایی ۱۱۵
۵-۴-۴- تاریخ ۱۱۶
۵-۴-۵- رسانه ها ۱۱۶
۵-۴-۶- زبان ۱۱۸
۵-۴-۷- تکنولوژی ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
منابع فصل پنجم ۱۲۱

۶- بازشناسی کالبدی وضع موجود ۱۲۳
۶-۱- نظام همجواریها ۱۲۳
۶-۲- موقعیت سیاست و نظام دسترسی ۱۲۴
۶-۳- فرم و مساحت سایت ۱۲۵
۶-۳-۱- محورهای قالب سایت ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۶
منابع فصل ششم ۱۲۷
۷- مبانی نظری ۱۲۹
مقدمه ۱۲۹
۷-۱- شکل ۱۲۹
۷-۲- عملکرد ۱۲۹
۷-۳- معنا ۱۳۰
نتیجه گیری ۱۳۱
منابع فصل هفتم ۱۳۲

۸ – تدوین اهداف ، اصول و معیارهای طراحی : ۱۳۴
مقدمه ۱۳۴
۸-۱- اهداف طراحی ۱۳۴
۸-۲- اصول طراحی ۱۳۵
۸-۳- معیارهای طراحی ۱۳۷
۸-۳-۱- معیارهای طراحی در نسبت با مجموعه ۱۳۷
۸-۳-۲- معیارهای طراحی در نسبت با بنا ۱۳۷
نتیجه گیری ۱۳۸
منابع : ۱۳۹

۹- گزینه های طراحی ۱۴۱
مقدمه ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۴

۱۰- برنامه ریزی کالبدی ۱۴۶
مقدمه ۱۴۶
۱۰ -۱ –بخش اول ۱۴۶
۱۰ -۲ – بخش دوم ۱۴۸
منابع ۱۵۲

۱۱- سازه و تاسیسات ۱۵۴
مقدمه ۱۵۴
۱۱-۱- سازه ۱۵۴
۱۱-۱-۱- انتخاب سیستم سازه ۱۵۴
۱۱-۱-۲- بارگذاری ۱۵۴
۱۱-۱-۳- خاک و پی ۱۵۴
۱۱-۲- سیستم سرمایش و گرمایش ۱۵۵
۱۱-۳- سیستم فاضلاب ۱۵۵
۱۱-۴- سیستم آتش نشانی ۱۵۵
نتیجه گیری ۱۵۶
منابع فصل یاز دهم
رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !