no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله طراحی خانه شعر و ادب | مطالعات طراحی خانه شعر و ادب | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله طراحی خانه شعر و ادب | مطالعات طراحی خانه شعر و ادب
doc
دسامبر 30, 2017
22 مگابایت
299 صفحه
۱۸,۵۰۰ تومان
۱۸,۵۰۰ تومان – خرید

رساله طراحی خانه شعر و ادب | مطالعات طراحی خانه شعر و ادب


رساله طراحی خانه شعر و ادب
چکیده
خانه شعر و ادب پیش و بیش از آنکه در پی خلق پروژه ای موفق در زمینه معماری باشد، سعی در جلب توجه ویژه صاحبنظران اهل فن و سیاستگذاران به مقوله فرهنگ و هنر به طور عام، و ایجاد زمینه شکل گیری تشکیلاتی منسجم و پاسخگو برای هنرمندان این مرز و بوم دارد.
با مدنظر قراردادن این افق از سویی و همچنین پرداختن به موضوع با رویکردی شاعرانه و بوطیقایی از سوی دیگر، سعی در پیمایش نسبتا فراگیری داشتم. به طور خلاصه، گفتارهای این مسیر به قرار زیر است:
نخستین گام معرفی این پروژه به بیان انگیزه های گرایش به موضوع می پردازد. در گام بعد، مهمترین رکن پیمایش کتابخانه ای پروژه که همان موضوع شاعرانگی و آفرینشگری است، مورد بررسی قرار می گیرد.


رساله طراحی خانه شعر و ادب | مطالعات طراحی خانه شعر و ادب

شامل : رساله + منابع در زیر صفحات

 

۱۸,۵۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب صفحه

– گفتار نخست: مقدمه (نگرشی بر انگیزه های گرایش به موضوع) ۱
۱-۱- مسیر شکل گیری پروژه ۲
۱-۱-۱- مقدمه ۲
۱-۱-۲- زندگی و پرسش ها ۳
۱-۱-۳- زمینه های پیدایش موضوع ۴
۱-۱-۴- چرا شعر؟ ۵

۱-۲- عنوان پروژه

۱-۳- شیوه های پژوهش ۷
۱-۳-۱- مطالعات کتابخانه ای ۸
۱-۳-۲- مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر ۸
۱-۳-۳- مطالعات میدانی ۹
۱-۳-۴- مصاحبه های تخصصی ۹

۱-۴- اهداف و ضرورت پروژه ۹
۱-۴-۱- اهداف پروژه ۹
۱-۴-۲- ضرورت و لزوم پروژه ۱۰

– گفتار دوم: شاعرانگی و آفرینشگری

۲-۱- نگرش به هستی ۱۲
۲-۲- شعر ۱۳
۲-۲-۱- پیدایش شعر ۱۳
۲-۲-۲- چیستی و تعاریف شعر ۱۳
۲-۲-۳- وصول به عالم قدس و پیدایش شعر ۱۶

۲-۳- شناخت شعر ۱۸
۲-۳-۱- ذات پرسشگری در شعر ۱۸
۲-۳-۲- گوهر شعر ۱۸
۲-۳-۳- زبان شعر ۱۹
۲-۳-۴- مفهوم آشنایی زدایی ۲۱
۲-۳- ۵- موسیقی شعر- فراتر از آن ۲۲

۲-۴- جایگاه شاعران ۲۶
۲-۴-۱- کار شاعر ۲۶
۲-۴-۲- هنر شاعر ۲۶
۲-۴-۳- شعر و شاعران ۲۷
۲-۴-۴- شاعران، پیامبران خیال ۲۷

۲-۵- ارتباط شعر با سایر حوزه ها

۲-۵-۱- شعر و هنر ۲۷
۲-۵-۲- شعر وتاریخ ۲۸
۲-۵-۳- شعر و اسطوره ۲۸
۲-۵-۴- شعر و جنون ۲۹
۲-۵-۵- شعر، طبیعت، اخلاق و نظم ۳۰
۲-۵-۶- شعر کاربردی- شعر شاعرانه ۳۱

۲-۶ – شعر در گستره زمان ۳۱
۲-۶-۱- شعر و فرهنگ های تاریخی ۳۱
۲-۶-۲- شعر در یونان ۳۳
۲-۶-۲-۱- شعر و دنیای یونان ۳۳
۲-۶-۲-۲- شعر و شاعری نزد حکمای یونان باستان ۳۴
۲-۶-۲-۳- شعر هنر از دیدگاه افلاطون ۳۵
۲-۶-۲-۴- شعر و هنر از دیدگاه ارسطو ۳۷
۲-۶-۳- شعر در ایران ۳۹
۲-۶-۳-۱- شعر، مهمترین رسانه ی فرهنگی ایرانیان ۳۹
۲-۶-۳-۲- سرگذشت شعر در ایران ۴۰
۲-۶-۳-۳- الهام شاعرانه ۴۲
۲-۶-۳-۴- به سوی شعر پراکنده هستی ۴۲
۲-۶-۳-۵- در پی شعر ۴۳
۲-۶-۳-۶- بینش شاعرانه ۴۴
۲-۶-۳-۷- ایرانیان و شاعری ۴۵

۲-۷- مفهوم شاعرانگی ۴۷
۲-۷-۱- شعر، تخنه، هنر ۴۷
۲-۷-۲- شاعرانگی ۴۸
۲-۷-۳- روحیه شاعرانه ۴۹
۲-۷-۴- ماده اثری هنری: خیال و تخیل ۵۰
۲-۷-۵- شعر، پوئسیس، آفرینشگری ۵۰
۲-۷-۶- شعر و خیال ۵۰

– گفتار سوم: آفرینشگری و هنر(خلاقیت هنری) ۵۴

۳-۱- از خیال تا خلاقیت ۵۴
۳-۱-۱- از تصور تا تخیل ۵۴
۳-۱-۲- انواع تخیل ۵۵
۳-۱-۲-۱- تخیل تقلیدی ۵۵
۳-۱-۲-۲- تخیل خلاق ۵۵
۳-۱-۳- اختراع و خلاقیت ۵۶
۳-۱-۴- تخیل و خلاقیت ۵۶
رساله طراحی خانه شعر و ادب
۳-۲- خلاقیت ۵۶
۳-۲-۱- تعاریف خلاقیت ۵۶
۳-۲-۱-۱- تعریف و تعابیر خلاقیت ۵۶
۳-۲-۱-۲- تعریف خلاقیت ۵۷
۳-۲-۱-۳- انسان خلاق کیست؟ ۵۸
۳-۲-۱-۴- دسته بندی نظریات مختلف تعریف خلاقیت ۵۸
۳-۲-۲- نظریه های آفرینشگری ۶۰
۳-۲-۲-۱- نظریه های فلسفی جهان باستان ۶۰
۳-۲-۲-۲- نظریه های جدید فلسفی ۶۱
۳-۲-۲-۳- نظریه های روان شناسی ۶۱
۳-۲-۳- عوامل موثر بر خلاقیت ۶۴
۳-۲-۳-۱- مقدمه ۶۴
۳-۲-۳-۲- محیط مناسب جهت پرورش خلاقیت ۶۶
۳-۲-۳-۳- مفهوم آزادی متناسب با خلاقیت و اندیشه هنری ۶۶
۳-۲-۴- ساخت اجتماعی و خلاقیت هنری ۶۶

۳-۲-۵- دوگانگی ساختار ۶۷

۳-۲-۶- خلاقیت در علم و هنر ۶۷
۳-۲-۶-۱- مقدمه ۶۷
۳-۲-۶-۲- تفاوت خلاقیت در علم و هنر ۶۸

۳-۳- آفرینشگری ۶۹
۳-۳-۱- گوهر آفرینشگری ۶۹
۳-۳-۲- آفرینش هنری ۷۰

۳-۴- خلاقیت و هنرها ۷۱
۳-۴-۱- خلاقیت و ارتباط هنرها با یکدیگر ۷۱

– گفتار چهارم: نگاهی به هنر از آغاز تا امروز ۷۴

۴-۱- پیدایش هنر ۷۴
۴-۱-۱- پیدایش هنر در زندگی انسان و دلایل آن ۷۴
۴-۱-۲- هنر از چه رازهایی با خبر است؟ ۷۶

۴-۲- تعریف هنر ۷۷
۴-۲-۱- تعاریف هنر ۷۷
۴-۲-۲- ویژگی و خصلت هنر ۸۸
۴-۲-۳- تلقی ما از هنر ۷۸
۴-۲-۴- ادراک هنر و تاویل زبانی ۷۸
۴-۲-۵- هنر در مقام طرز بیان ۷۹
۴-۲-۶- بیان در آفرینش هنری ۸۰
رساله طراحی خانه شعر و ادب
۴-۳- نظریه هایی درباره هنر در مغرب زمین ۸۴
۴-۳-۱- افلاطون ۸۴
۴-۳-۱-۱- هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون ۸۴
۴-۳-۱-۲- نظر افلاطون درباره هنر ۸۴
۴-۳-۲- هنر از دیدگاه کانت ۸۵
۴-۳-۳- هنر و زیبایی از دیدگاه هگل (بیانگری و تاریخ هنر) ۸۶
۴-۳-۳-۱- بیانگری هنر ۸۶
۴-۳-۴- هنر و زیبایی از دیدگاه شلینگ (جایگاه هنرمند) ۸۸
۴-۳-۵- هنر و زیبایی از دیدگاه کاسیرر (نماد و بیانگری) ۹۰
۴-۳-۶- هنر و زیبایی از دیدگاه یونگ (تعریف دوگونه اثر هنری) ۹۲
۴-۳-۷- هنر از دیدگاه هایدگر ۹۴
۴-۳-۷-۱- فلسفه هنر هایدگر ۹۴
۴-۳-۷-۲- زیبایی شناسی و مرگ هنر ۹۵
۴-۳-۷-۳- تلقی زیباشناسانه از هنر ۹۵
۴-۳-۷-۴- منشا اثر هنری ۹۷
۴-۳-۷-۵- هنر به مثابه برگشودن علم ۹۹
۴-۳-۷-۶- نسبت تخنه با هنر و معرفت ۱۰۰
۴-۳-۸- نتیجه گیری ۱۰۳

۴-۴- هنر مدرن ۱۰۳
۴-۴-۱- هنر توده ای، هنر مدرن ۱۰۳
۴-۴-۲- هنر سنتی، هنر مدرن ۱۰۵

۴-۵- تولید اجتماعی هنر ۱۰۶
۴-۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۴-۵-۲- تولید اجتماعی هنر ۱۰۷
رساله طراحی خانه شعر و ادب
۴-۶- ارتباط هنر با دیگر عرصه ها ۱۱۰
۴-۶-۱- عرفان و هنر ۱۱۰
۴-۶-۲- هنر و اسطوره ۱۱۰

۴-۷- بداهه در هنر ۱۱۱

۴-۸- ارتباط هنرها با یکدیگر ۱۱۱

۴-۹- تاملی بر اندیشه هنرمندان معاصر ایران ۱۱۲
۴-۹-۱- احمدرضا احمدی (شاعر) ۱۱۳
۴-۹-۲- محمد احصایی (نقاش) ۱۱۴
۴-۹-۳- نوید افقه (موسیقی دان و نوازنده تنبک و تار) ۱۱۶
۴-۹-۴- محمد بهشتی (معمار) ۱۲۰
۴-۹-۵- محمد حسین حلیمی (نقاش و استاد هنرهای تجسمی) ۱۲۳
۴-۹-۶- سیروس شاملو (نمایشنامه نویس و استاد پانتومیم) ۱۲۵
۴-۹-۷- مسعود شکوهی (استاد فلسفه تاریخ و مستندساز) ۱۲۶
۴-۹-۸- بهروز غریب پور (نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر) ۱۲۷

– گفتار پنجم: معرفی بستر پروژه و تحلیل سایت ۱۳۳

۵-۱- موقعیت جغرافیایی منطقه ۱۳۳
۵-۲- بررسی اقلیمی منطقه ۱۳۳
۵-۲-۱- ویژگی های آب و هوایی ۱۳۳
الف- دما ۱۳۳
ب- رطوبت نسبی ۱۳۴
ج- تابش خورشید ۱۳۵
د- وزش باد

رساله طراحی خانه شعر و ادب
۵-۲-۲- بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسایل اقلیمی ۱۳۶
۵-۲-۲-۱- مطالعه تابش و سایه در دو حالت جهت گیری بنا ۱۳۷
۵-۲-۲-۲- جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها ۱۳۹
۵-۲-۲-۳- تاثیر باد در جهت گیری بناها ۱۳۹
۵-۲-۲-۴- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۴۰

۵-۳- بررسی فرهنگی شهر شیراز ۱۴۱
۵-۳-۱- بررسی فرهنگی شهر شیراز ۱۴۱
۵-۳-۲- فضاهای آموزشی، فرهنگی و کتابخانه های شیراز در طول تاریخ ۱۴۲
۵-۳-۳- هنرمندان نامی شیراز در طول تاریخ ۱۴۳
۵-۳-۴- مکتب شیراز ۱۴۳
۵-۳-۵- تاثیر وقف بر فضاهای فرهنگی شیراز در طول تاریخ ۱۴۴
۵-۳-۶- شیراز، پایتخت فرهنگی ایران (فرهنگ فارس در دوران معاصر) ۱۴۵
۵-۳-۷- هنرمندان معاصر شیراز ۱۴۵
۵-۳-۸- آمارنامه فضاهای فرهنگی شیراز ۱۴۶

۵-۴- امکان سنجی، تحلیل سایت ها و انتخاب سایت اصلی ۱۴۸
۵-۴-۱- مقدمه ۱۴۸
۵-۴-۲- بررسی آلترناتیوها و تبیین رویکرد گزینش سایت نهایی ۱۴۹

۵-۵- بررسی و تحلیل سایت اصلی ۱۵۵
۵-۶- ارائه پلان های راهبردی طرح ۱۶۴

– گفتار ششم: بررسی نمونه های موردی مشابه ۱۷۲

۶-۱- خانه ادبی های فرهنگی- هنری ایران و جهان (برنامه ریزی محتوایی) ۱۷۲
۶-۱-۱- مقدمه ۱۷۲
۶-۱-۲- خانه ادبی آفرینش های هنری نیاوران ۱۷۲
۶-۱-۳- خانه هنرمندان ایران ۱۷۴
۶-۱-۴- خانه ادبی سینمایی فارابی ۱۷۶
۶-۱-۵- خانه ادبی ملی نخبگان کشور ۱۷۸
۶-۱-۶- خانه ادبی فارس شناسی ۱۷۹
۶-۱-۷- خانه شعر و ادبمندان آمریکا ۱۸۰

۶-۲- نمونه های معماری مشابه (ایده های طراحی و سازماندهی فضایی) ۱۸۲
۶-۲-۱- مرکز هنرهای بصری کارپنتر ۱۸۲
۶-۲-۲- خانه شعر و ادبی پولیتزر ۱۸۷
۶-۲-۳- خانه ی هنرمندان ایران ۱۹۰
۶-۲-۴- مرکز آفرینش های هنری نیاوران ۱۹۴

– گفتار هفتم: برنامه ریزی محتوایی و فیزیکی پروژه ۱۹۷

۷-۱- مقدمه ۲۰۰
۷-۲- برنامه ریزی محتوایی عرصه های عملکردی ۲۰۰
۷-۲-۱- پیش درآمد (ورود به بحث) ۲۰۰
۷-۲-۲- شروع از شعر ۲۰۲
۷-۲-۳- نحوه نگرش به موضوع ۲۰۲
۷-۲-۴- نگرشی به انتخاب عملکردها و طراحی عملکردها ۲۰۳
۷-۲-۵- ارتباط هنرمندان، ارتباط هنرها ۲۰۵
۷-۲-۶- نتیجه گیری و ختم کلام ۲۰۶
۷-۳- عرصه بندی عملکردی فضاها ۲۰۶

۷-۴- عرصه بندی فضاها و مشخصات کامل آنها ۲۰۸
۷-۴-۱- عرصه ی عمومی ۲۰۸
۷-۴-۲- عرصه اداری- مدیریتی ۲۰۹
۷-۴-۳- عرصه ی آموزشی ۲۱۰
۷-۴-۴- عرصه ی پژوهشی ۲۱۰
۷-۴-۵- عرصه ی ارائه و معرفی آثار ۲۱۱
۷-۴-۶- عرصه ی اجتماعات تخصصی ۲۱۱
۷-۴-۷- عرصه ی گردهمایی ها ۲۱۱
۷-۴-۸- عرصه ی خدماتی – رفاهی ۲۱۲

– گفتار هشتم: معرفی و ارایه طرح ۲۱۶

۸-۱- ایده های طراحی ۲۱۷
۸-۱-۱- شعر و رمز ۲۱۷
۸-۱-۲- مفهوم سنت ۲۱۸
۸-۱-۳- هنر، نوآموزی و جهانی شدن ۲۱۸

۸-۲- ارائه طرح ۲۲۱

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − یک =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !