no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار | مدرسه پایدار | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار | مدرسه پایدار
doc
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶
3.52 مگابایت
210 صفحه
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار | مدرسه پایدار


دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار

چکیده
در دنیای امروز مهمترین وظیفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشد دادن حس مسئولیت شخصی است، به چنان شیوه‌ای که اجتماع نتایج آن را بیش از مجموع افرادی که در بر دارد، نشان دهد. افزایش حجم اطلاعات و دانش بشری و همچنین چگونگی انتقال آن به نسلهای بعد نیز از مسائلی است که بحث اصلی آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.
طراحی مدرسه ابتدایی همواره بازتاب تغییرات شرایط اجتماعی و مفاهیم آموزشی بوده است. مسلماً تاثیر محیط زیست نیز بر افراد بر کسی پوشیده نیست و برای گسترش آن یا معماری که ورای کارکردگرایی ساده است . انسان بدون شک توجهی خاص برای آن و آگاهی لازم از سلامت روحی کاربران آن دارد. به همین دلیل مدارس و مراکز آموزشی که انسان دوره‌ای طولانی از عمر خود را در آنها سپری می‌کند


دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار | مدرسه پایدار

شامل : دانلود رساله مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

 

۳۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
از جمله مهمترین و با ارزشترین ساختمانهای سنتی که معرف هویت خاص معماری اسلامی کشورمان هستند، مدارس و مراکز علمیه در شهرهای مختل بوده که در طول تاریخ معماری به تدریج به تکاملی قابل تحسین رسیده اند و خوشبختانه اکثراً هم مورد استفاده و دارای عملکرد آموزشی میباشند. طراحی معماری عملی سهل و ممتنع است. ساختار فضا در ظاهر ساده و در واقعیت امری بسیار پیچیده و عمیق است. تحولات در تاریخ معماری مبین تحولات در فرهنگ، تفکر و برخورد انسان با محیط زیست خود میباشد. (غفاری، ۲ ،۷۷۱۱ .)

دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار

آثار با ارزش گذشتگان در معماری ایران واجد کیفیتها و ارزشهای پایدار هستند که مبین تفکر عمیق و جامع و جهانبینی سازندگان آنها میباشند پیچیدگی و چندبعدیبودن مسئله آموزش و پرورش و ساخت مراکز آموزشی که از ابعاد کالبدی و فضایی، کیفیتهای بصری و ادراکی، ابعاد زیباییشناسی، جنبههای محیطی و اقلیمی، مسائل تکنولوژی و غیره برخوردار است مستلزم همکاری متخصصین، در یک نظام سیستمی و مرتبط خواهد بود .
(غفاری، ۲ ،۷۷۱۱ .)

 

فضاهای آموزشی باید بتوانند جوابگوی نیازهای بر اساس تغییرات الگوهای آموزشی باشند، با پیشرفت تکنولوژی و فن، هر روز تقاضای کودک و معلم تغییر میکند. پس فضاهای آموزشی باید بتوانند امکان این انعطاف پذیری را فراهم آورده، جوابگوی پایداری در طول زمان باشند. نیاز به انعطافپذیری در فضاهای آموزشی را میتوان به گروههای کارکردی، اجتماعی، روانی و اقتصادی دسته بندی کرد. بنابراین نیاز به تطابق با مسائل روانشناسی و اجتماعی، فضاهای آموزشی را نیازمند انعطاف پذیری بیشتری مینماید. الگوی انعطافپذیر یک فضای آموزشی هم روند آموزش و هر فرم فضای آموزش، هم وصف فضایی زنده است و هم وصف روندی که فضا در آن ایجاد شود. چند عملکردی دیدن یک فضا، همچنین امکان تلفیق، تفکیک و گسترش آن از مهمترین عواملی هستند که در طراحی یک الگوی منحط باید به آن پرداخت. (محمودی، ۷ ،۷۷۳۷ .)
Contents
۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۲ ۱-۱ مقدمه ۱
۳ ۷-۱ ساختار رساله ۲
۴ فصل دوم : مبانی نظری ۴
۵ ۱-۲ پایداری از نظر لغوی ۴
۶ ۲-۲ تعریف پایداری ۴
۷ ۳-۲ تعاریفی از معماری پایدار ۵
۸ ۴-۲ الگوهای معماری پایدار ۶
۹ ۵-۲ توسعه ۷
۱۰ ۶-۲ توسعه پایدار ( Suatained Development ): 8
۱۱ ۷-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ۱۰
۱۲ ۸-۲ اهداف توسعه پایدار ۱۱
۱۳ ۹-۲ توسعه پایدار و معماری ۱۱
۱۴ ۱۰-۲ مولفه های توسعه پایدار ۱۲
۱۵ ۱-۱۰-۲ انسان ۱۲
۱۶ ۲-۱۰-۲ کودکان و نوجوانان ۱۲
۱۷ ۳-۱۰-۲ زنان ۱۳
۱۸ ۴-۱۰-۲ محیط زیست ۱۳
۱۹ ۵-۱۰-۲ فرهنگ ۱۳
۲۰ ۶-۱۰-۲ آموزش ۱۴
۲۱ ۱۱-۲ پیشینه معماری پایدار ۱۴
۲۲ ۱۲-۲ علم ۱۵
۲۳ ۱۳-۲ مشارکت ۱۵
۲۴ ۱۴- ۲ تاریخ ۱۶
۲۵ ۱۵-۲ نحوه و نوع استفاده از محیط ۱۶
۲۶ ۱۶-۲ نظم ۱۷
۲۷ ۱۷-۲ فرهنگ ۱۹
۲۸ ۱-۱۷-۲ تعاریف فرهنگ ۲۰
۲۹ ۲-۱۷-۲ کودک و فرهنگ ۲۲
۳۰ ۳-۱۷-۲ تأثیر فرهنگ در طراحی محیط‌های کودکان ۲۳
۳۱ ۴-۱۷-۲ فرهنگ مدرسه ۲۳
۳۲ ۵-۱۷-۲ وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ ۲۳
۳۳ ۱۹-۲ معماری و اقلیم ۲۴
۳۴ ۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری ۲۴
۳۵ ۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس ۲۵
۳۶ ۱-۲۱-۲ معماری و مدرسه ۲۵
۳۷ ۲-۲۱-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی [۱۶] ۲۶
۳۸ ۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه ۲۷
۳۹ ۴-۲۱-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی ۲۸
۴۰ ۵-۲۱-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ۲۸
۴۱ ۶-۲۱-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ۲۹
۴۲ ۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری ۲۹
۴۳ ۲۲-۲ مدرسه سازی و بحران هویت ۳۰
۴۴ ۲۳-۲ پیشینه مدارس در ایران ۳۲
۴۵ ۱-۲۳-۲ پیش از اسلام [۲۰] ۳۳
۴۶ ۲-۲۳-۲ ابتدای دوران اسلامی (قرون اولیه و میانه اسلام: از سلجوقیان تا تیموریان) [۲۰] ۳۵
۴۷ روش تدریس حلقه ۳۶
۴۸ ۳-۲۳-۲ عصر صفویان [۲۰] ۳۹
۴۹ سازمان دهی آموزش ۴۰
۵۰ مدارس صفوی(بررسی کالبدی) ۴۰
۵۱ ۴-۲۳-۲ دوران معاصر [۲۰] ۴۲
۵۲ ۲۴-۲ مدارس خارجیان ۴۸
۵۳ ۲۵-۲ روانشناسی کودک ۵۱
۵۴ ۱-۲۵-۲ پیدایش و تحول مهارت‌های حرکتی [۲۲] ۵۲
۵۵ ۲-۲۵-۲ فعالیت‌های ذهنی و مهارت پردازش اطلاعات [۲۲] ۵۲
۵۶ ۳-۲۵-۲ نظریات پیاژه در مورد رشد هوش و قوای ذهنی [۲۲] ۵۳
۵۷ ۴-۲۵-۲ تحول زبان در دوره سوم کودکی [۲۲] ۵۴
۵۸ ۵-۲۵-۲ رشد اجتماعی و شخصیتی در دوره سوم کودکی [۲۲] ۵۴
۵۹ مقایسه ۵۵
۶۰ مرحله نهفتگی ۵۵
۶۱ خود پنداره و عزت نفس ۵۵
۶۲ ۶-۲۵-۲ نفوذ خانواده در دوره سوم کودکی [۲۲] ۵۶
۶۳ ۷-۲۵-۲ تأثیر طبقات اجتماعی در رشد شخصیت کودک [۲۲] ۵۷
۶۴ ۸-۲۵-۲ تأثیر برادران و خواهران در شخصیت کودک [۲۲] ۵۷
۶۵ ۱۰-۲۵-۲ رشد معیارهای نقش‌های جنسی [۲۳] ۵۹
۶۶ ۱۱-۲۵-۲ رشد وجدان و معیارهای اخلاقی (فراخود) [۲۳] ۵۹
۶۷ ۱۳-۲۵-۲ آمادگی برای ورود به مدرسه [۲۳] ۶۲
۶۸ ۲۶-۲ تجربه دبستان [۲۳] ۶۳
۶۹ ۲۷-۲ اهداف آموزش و پرورش دبستان [۲۳] ۶۳
۷۰ ۲۸-۲ پسرها، دخترها و تجربه مدرسه [۲۳] ۶۵
۷۱ ۲۹-۲ نقش معلم در دوران سوم کودکی [۲۳] ۶۶
۷۲ ۳۰-۲ رابطه با گروه همسالان [۲۳] ۶۶
۷۳ ۳۱-۲ فرهنگ گروهی در دوره سوم کودکی [۲۲] ۶۷
۷۴ ۳۲-۲ هماهنگی با گروه همسالان [۲۲] ۶۸
۷۵ ۳۳-۲ اواسط کودکی در یک نگاه کلی [۲۲] ۶۹
۷۶ ۳۴-۲ مطالعات تطبیقی ۷۰
۷۷ ۱-۳۴-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان ۷۰
۷۸ ۲-۳۴-۲ مدرسه ابتدایی گاندو ۷۳
۷۹ ۳-۳۴- ۲ کالج سنت لئوناردو ۷۵
۸۰ ۴-۳۴-۲ دبستان جراردو مولینا ۷۷
۸۱ فصل سوم : مطالعات اقلیمی ۸۳
۸۲ ۱-۳ اقلیم چیست؟ ۸۳
اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد،

بارش و سایر مشخصه‌های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده می‌شود. ۸۳
۸۳ ۲-۳ اقلیم شناسی (Climatology) چیست؟ [۲۸] ۸۴
۸۴ ۳-۳ تاریخچه اقلیم شناسی [۲۸] ۸۷
۸۵ ۴-۳ طبقه‌بندی اقلیمی [۲۸] ۸۸
۸۶ ۵-۳ شناخت عوامل اقلیمی [۲۸] ۸۸
۸۷ ۶-۳ عوامل تغییر اقلیمی [۲۸] ۹۱
۸۸ ۷-۳ نوسانات درون اقلیم زمین [۲۵] ۹۱
۸۹ نوسان پذیری اقیانوس ۹۲
۹۰ ۸-۳ مناطق اقلیمی جهان ۹۳
۹۱ ۹-۳ اقلیم های آب و هوایی ایران [۲۹] ۹۵
۹۲ اقلیم معتدل ۹۶
۹۳ ۱۰-۳ اقلیم ایران [۲۶] ۹۷
۹۴ ۱۱-۳ موقعیت جغرافیایی استان کرمان ۱۰۱
۹۵ ۱-۱۱-۳ همسایگان استان ۱۰۱
۹۶ ۱۲-۳ وجه تسمیه استان کرمان ۱۰۱
۹۷ ۱۳-۳ وضعیت توپوگرافی استان کرمان ۱۰۲
۹۸ ۱۴-۳ ویژگی های اقلیمی استان کرمان ۱۰۳
۹۹ ۱۵-۳ بادهای استان کرمان ۱۰۴
۱۰۰ ۱۶-۳ پوشش گیاهی استان کرمان ۱۰۵
۱۰۱ ۱۷-۳ ویژگی‌های جمعیتی استان کرمان ۱۰۶
۱۰۲ ۱۸-۳ زبان در استان کرمان ۱۰۷
۱۰۳ ۱۹-۳ دین و مذهب در استان کرمان ۱۰۷
۱۰۴ فصل چهارم : مطالعات تکمیلی ۱۰۹
۱۰۵ ۱-۴ تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی: ۱۰۹
۱- نوع استفاده حداکثر سطح اشغال حداکثر تراکم ساختمانی ۱۰۹
۱۰۶ ۱-۱-۴ مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی: ۱۱۰
۱۰۷ ۲-۱-۴ پارکینگ در کاربری آموزشی: ۱۱۰
۱۰۸ ۲-۴ ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی: ۱۱۰
۱۰۹ ۱-۲-۴ مکان یابی فضای آموزشی: ۱۱۰
کاربری‌های ناسازگار ۱۱۱
۱۱۰ ۲-۲-۴ قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی: ۱۱۱
۱۱۱ ۳-۲-۴ تحلیل و پیشنهادات همجواریها: ۱۱۳
۱۱۲ ۴-۲-۴ مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین: ۱۱۴
۱۱۳ ۳-۴ شرایط محیطی ۱۱۵
۱۱۴ ۱-۳-۴ اوضاع طبیعی زمین ۱۱۵
۱۱۵ ۲-۳-۴ جهت یابی فضای آموزشی ۱۱۵
۱۱۶ ۳-۳-۴ دسترسی به فضای آموزشی ۱۱۵
۱۱۷ ۴-۴ شعاع دسترسی: ۱۱۶
۱۱۸ ۵-۴ عوامل کاهش شعاع دسترسی ۱۱۶
۲- شعاع دسترسی فضاهای آموزشی متوسطه ۱۱۷
جدول شماره ۱ : شعاع دسترسی فضاهای آموزشی متوسطه ۱۱۷
۱۱۹ ۶-۴ ایمنی واحدهای آموزشی ۱۱۷
۱۲۰ ۱-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ۱۱۷
۱۲۱ ۲-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی ۱۱۸
۱۲۲ ۷-۴ رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس: ۱۱۹
۳- ۱۱۹
۴- شرح ۱۱۹
۱۲۳ ۸-۴ ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه: ۱۲۰
۱۲۴ ۹-۴ تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی: ۱۲۱
۵- ۱- برای کلاس ۴۸ نفره، فضای لازم به ازای هر دانش‌آموز، ۷۵/۰ متر مربع. ۱۲۱
۱۲۵ ۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه: ۱۲۲
۱۲۶ ۱۰-۴ خصوصیات فیزیکی مدارس ۱۲۲
۱۲۷ ۱۱-۴ انواع سازماندهی مدارس: ۱۲۵
۱۲۸ ۱-۱۱-۴ سازماندهی مرکزی: ۱۲۵
۱۲۹ ۲-۱۱-۴ سازماندهی خطی: ۱۲۸
۱۳۰ ۳-۱۱-۴ سازماندهی شعاعی: ۱۳۱
۱۳۱ ۴-۱۱-۴ سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی: ۱۳۲
۱۳۲ ۱۲-۴ خصوصیات فیزیکی مدرسه: ۱۳۴
۱۳۳ ۱-۱۲-۴ ظرفیت مدارس: ۱۳۴
۱۳۴ ۲-۱۲-۴ تعداد طبقات مدارس: ۱۳۶
۱۳۵ ۱۳-۴ مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز: ۱۳۶
۱۳۶ ظرفیت و سرانه فضاها ۱۳۷
۸- – کلاس درس ۱۳۷
۹- – فضای بازی و ورزش ۱۳۹
۱- سالن بسکتبال به ابعاد ۱۹*۳۱ متر‌ی ارتفاع حداقل ۷/۶ متر ۱۴۰
۱۳۷ سازمان دهی و ساخت کلاس: ۱۴۰
۱۳۸ ۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعی کلاس: ۱۴۰
۱۳۹ ۲-۱۵-۴ سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس): ۱۴۱
۱۴۰ ۱۶-۴ خصوصیات محیط درس: ۱۴۴
۱۴۱ ۱-۱۶-۴ نورگیری کلاس‌ها: ۱۴۵
۱۴۲ ۲-۱۶-۴ استفاده از نور طبیعی: ۱۴۵
۱۴۳ ۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعی: ۱۴۶
۱۴۴ ۴-۱۶-۴ شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی: ۱۴۷
۱۴۵ ۵-۱۶-۴ سرعت تهویه جهت تجدید هوا: ۱۴۸
۱۴۶ ۱۷-۴ خروجی‌های مدارس: ۱۴۹
۱۴۷ ۱۸-۴ راهروهای پله: ۱۵۰
۱۴۸ ۱۹-۴ راهرو ها: ۱۵۰
۱۴۹ ۲۰-۴ نرده‌های حفاظ پله: ۱۵۱
۱۵۰ ۲۱-۴ درها: ۱۵۱
۱۵۱ ۲۲-۴ فضاهای واحد آموزشی: ۱۵۱
فضاهای واحد آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شوند: فضاهای بسته و فضاهای باز ۱۵۲
۱۵۲ ۱-۲۲-۴ فضاهای بسته یا سرپوشیده: ۱۵۲
۱۵۳ ۲-۲۲-۴ فضاهای باز و محوطه : ۱۵۳
۱۵۴ ۲۳-۴ نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی: ۱۵۳
۱۵۵ ۲۴-۴ اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس ۱۵۷
۱۵۶ ۲۵-۴ امنیت ۱۵۹
ضروریات عمومی برای همه کلاس‌ها ۱۵۹
۱۲- مراکز منابع آموزشی ۱۶۰
دانلود رساله مدرسه ابتدایی با رویکرد معماری پایدار
بررسی الگوهای انعطافپذیر در ابعاد مختلفی امکانپذیر است، در مقیاس کلان، در همجواری و تلفیق با عناصر و عملکردهای دیگر و در ایجاد سیمای مطلوب شهری که در دانش آموز حس تعلق، هویت، اعتماد به نفس و افتخار را قوت میبخشد. در مقیاس میانی در سازماندهی اجزاء، تعداد طبقات و نوع ارتباطات فضاهای آموزشی به گونهای که جوابگوی آموزش جدید و پویای امروز و پیشرفت تکنولوژی و سرعت آن در سالهای اخیر باشد و در مقیاس خُرد، در دقت عمل منوط به انتخاب شکل و فرم اجزای آموزشی، مبلمان، مقیاس و جزئیات آنها به طوری که ادراکات حسی مثبت را در تطابق با استفادههای متفاوتی که در طول زمان ممکن است داشته باشند، به وجود آورد . (محمودی، ۷ ،۷۷۳۷ .)

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + پنج =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !