no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی
doc
سپتامبر 5, 2017
4.5 مگابایت
170 صفحه
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی


دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

مقدمه

بانگ گردشهای چرخ است اینکه خلق
مـی رسانندش به تنبور و به حـلق
مــا همـه ابنـاء آدم بـوده ایـم
از بهشت این لحن ها بشنوده ایم
یک بنا هنگامی به یک معماری ماندگار تبدیل
می شود که اصل اساسی و مهم درک و ارتقای کیفیت زندگی انسان، مورد بی توجهی قرار نگیرد، به گونه ای که هر اندیشه ای برای شکل دادن به مکان زندگی انسان، بایستی با هدف بهره مندی بیشتر مخاطب صورت پذیرد.
پیشگفتار
تمامی عناصر معماری، هنگامی می توانند تأثیر گذار باشند که وضعیت مطلوبتری برای مراجعه کننده به وجود آورند. در یک معماری خوب، گویی تمام اجزاء دست به دست هم می دهند تا کلی منسجم را خلق کنند. کارِ معماری، شکل دادن به زندگی انسانی است. انسانی که تقاضای او برای ساخت یک بنا، آینده ای مطلوبتر با احساس زنده بودن، حیات سالم، انسجام و آرامش خاطر است. دغدغۀ او در سفارشِ ساخت یک بنا فراهم کردن وضعی مطلوبتر برای زندگی بهتر است. اندیشۀ معمارانه هنگامی به صورت ناب خود در می آید که به مقتضیات، ویژگی ها و خصوصیات انسان توجه کرده باشد. شکل مطلوب زندگی، هیچ گاه توسط معمار به وجود نمی آید، مگر با شناخت کامل از او. شناخت انسان و زندگی او، یعنی تلاش برای کشف معیارهای زندگی بهینه، که مقصود کل زندگی در تمام حوزه های جسمانی، روانی و روحانی است.


دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

شامل : منابع

 

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
Contents
مقدمه ۱
مـی رسانندش به تنبور و به حـلق ۲
از بهشت این لحن ها بشنوده ایم ۲
مبانی موضوع ۳
تبیین مسئله ۷
طرح و تعریف موضوع: ۸
١. محیط: ۹
٢. مردم: ۱۰
٣. امکانات: ۱۱
۴. اندازه ها و استانداردها ۱۱
۵. نظم فضایی: ۱۲
۶.کیفیات هنری و بصری : ۱۲
اهمیت موضوع: ۱۳
اهداف پژوهشی: ۱۴
پرسش های آغازین: ۱۵
واژه ها و اصطلاحات کلیدی: ۱۵
فصل دوم ۱۶
آشنایی با معماری ایرانی؛ اسلامی ۱۶
بنا و معماری ۱۶
فضا ۱۸
معماری و تمدن اسلامی ۲۰
چهار نظام فکری در معماری اسلامی ۲۰
۱٫ صمیمیت، زیبایی، آسایش و استعلا ۲۱
۲٫ وحدت در کثرت ۲۱
۳٫ سودمندی اجتماعی ۲۴
۴٫ تدبیرهای تزیینی خاص ۲۵
هندسه خاص و خالص ۲۸
۱٫ صحن یکطرفه ۲۹
۲٫ صحن مرکزی ۳۰
۳٫ صحن مرکزی گسترده ۳۰
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

هندسۀ معماری اسلامی

جهت مداری ۳۳
تقارن ۳۴
تقابلِ متضاد در فضای بیرون و درون ۳۴
پیوستگی و پویش پیام ۳۵
انواع تزیین در معماری اسلامی ۳۸
۱٫ آجر کاری ۳۸
۲٫ گچ کاری ۳۹
گچ در کنار آجر پیوسته ۴۱
۳٫ کاشیکاری ۴۵
تزیینی و کاربردی. ۴۵
اعطای وجه تزیینی به عناصر ساختمانی ۵۱
توجه به جنبه های معنوی رنگ ۵۱
جلوه گری نور و ذوق ایرانی ۵۴
ملازمت پیوسته با خوشنویسی ۵۶
معماری و عقیدۀ معنوی ۵۸
خدا بنیادی و دعوت دینی ۶۰
فصل سوم ۶۲
خانه: ۶۲
خانه در قرآن: ۶۳
خانه در ادبیات ایران ۶۵
فصل چهارم ۶۷
بررسی خانه در تاریخ اساطیری ایران ۶۷
الف. خانه های ایزدان ایرانی ۶۷
ب- خانه ها،دژها و شهرهای پاد شاهان اساطیری ایران ۶۸
سیر تاریخی خانه در ایران ۷۰
_ دوران پارینه سنگی ۷۰
تپه علی کش دهلران: ۷۰
_ هرسین کرمانشاه؛ ۷۱
_ تپه گوران کرمانشاه؛ ۷۱
_ روستای زاغ در دشت قزوین؛ ۷۱
خانه در دوران ایلامی ها ۷۲
خانه در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی ۷۲
خانه در دوران صفوی ۷۲
خانه در دوران قاجار: ۷۳
خانه در اواخر قاجار و اوایل پهلوی : ۷۴
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

خانه در دهه چهل تا به امروز

فصل پنجم ۷۷
معماری خانه: ۷۷
جایگاه انتزاعی خانه ۸۰
جایگاه فنی خانه : ۸۰
ابعاد ذهنی خا نه: ۸۱
پدیدار شناسی مکان و خانه : ۸۲
پدیدار شناسی مکان از دیدگاه کانت ۸۲
پدیدار شناسی خانه از دیدگاه هایدگر : ۸۳
پدیدار شناسی خانه از دیدگاه « گاستون بشلار » ۸۴
خانه به عنوان نمادی از خود: ۸۶
بررسی ابعاد فنی خانه : ۸۶
تأثیر فرایندها و تحولات فرهنگی معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن ۸۷
فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها ۸۸
مدرنیته و تحول فرهنگ خانه ۹۲
امروزی شدن خانه ۹۳
عقلانی شدن خانه ۹۳
جهان محلی شدن خانه ۹۴
فردی شدن خانه ۹۵
دمکراتیک شدن خانه ۹۵
رسانه ای شدن خانه ۹۶
بوروکراتیک شدن خانه ۹۷
اصول حاکم در معماری ایران ۹۸
درونگرایی : ۹۸
۱- مرکزیت ۹۹
۲- انعکاس ۹۹
پیوند معماری با طبیعت : ۹۹
هندسه : ۱۰۰
شفافیت و تداوم : ۱۰۰
راز و الهام : ۱۰۰
تعادل و توازن : ۱۰۱
درون و برون : ۱۰۱
معماری شش وجهی : ۱۰۱
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

سازه و تزئین :

گونه شناسی خانه های قدیمی : ۱۰۲
برونگرا ۱۰۲
درونگرا ۱۰۲
تشکیلات ورودی : ۱۰۳
ج : دالان و راهرو ۱۰۵
حیاط (میانسرا) ۱۰۵
انواع حیاط ها عبارتند از : ۱۰۶
ایوان ۱۰۷
اتاق ۱۰۷
پنج دری : ۱۰۸
شاه نشین یا تالار: ۱۰۸
شکم دریده: ۱۰۹
تهرانی : ۱۰۹
طنبی ۱۰۹
حوضخانه ۱۰۹
فضاهای خدماتی : ۱۱۰
مطبخ ۱۱۰
ویژگیهای خانه های با پیمون بزرگ عبارتست از ۱۱۱
ویژگیهای خانه های با پیمون کوچک عبارتست از ۱۱۱
ویژگیهای خانۀ خرده پیمون: ۱۱۱
گونه شناسی سازمان فضایی خانه های معاصر: ۱۱۱
ویژگی های خانه های معاصر ایران عبارتند از : ( براساس دیدگاه محمد رضا حایری ) ۱۱۲
اینک به بررسی عناصر تشکیل دهندۀ خانه های معاصر ایران میپردازیم : ۱۱۲
تشکیلات ورودی : ۱۱۲
حیاط: ۱۱۲
ایوان ۱۱۳
اتاق: ۱۱۳
فضاهای خدماتی: ۱۱۳
فصل هفتم ۱۱۴
تحلیل نمونه های متعالی خانۀ ایرانی ۱۱۴
ویژگی هی کلی خانه های کاشان ۱۲۰
معماری درونگرا ۱۲۱
اهمیت جهت حرکت در نشانه شناسی معماری ۱۲۲
جهت نشانه شناختی ۱ : بالا و پایین ۱۲۳
جهت نشانه شناختی ۲ : بیرون به درون (از حاشیه به مرکز) ۱۲۴
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

حجاب و محرمیت

خط افق ۱۲۸
کوبه ها ۱۲۸
خوانش واساز معماری خانه های تاریخی کاشان ۱۲۹
الف)فضاهای میانی و واسازی تقابل بیرون و درون ۱۳۱
ب) واسازی تقابل طبیعت و فرهنگ ۱۳۳
پ) کاشانه بودن و زمینه آن ۱۳۴
ت) ساختار هزارتویی ۱۳۵
نتیجه گیری ۱۳۶
فصل هشتم ۱۳۷
فصل نهم ۱۳۸
۶-۱- ویژگی های تاریخی ۱۳۸
۶-۳- تحولات ساختار شهراصفهان در دوره های مختلف تاریخی ۱۳۸
۶-۳-۱- دوره اول ، پیدایش شهر ( قبل از اسلام تا ۷۱۲ میلادی ، ۱۵۶ هجری قمری ) ۱۳۸
۶-۳-۲- ظهور اسلام تا دوره عباسی ( تا ۹۳۵ م- ۳۲۴ ه . ق ) ۱۴۰
۶-۳-۳- دوره آل بویه و سلجوقی ( تا ۱۱۸۶ م ، ۵۹۴ ه.ق ) ۱۴۲
۶-۳-۴- دوره صفویه ( ۱۷۲۲- ۱۵۹۸ میلادی) ۱۴۴
۶-۳-۵- دوره افاغنه، افشاریه ، زندیه و قاجاریه ۱۴۶
۶-۳-۶- دوره پهلوی ۱۴۶
۶-۴- مطالعات اقلیمی اصفهان ۱۴۷
۶-۴-۱- موقعیت و وسعت ۱۴۷
جستجویی درباره ی واژه ی خانه ۱۵۷

رساله های معماریads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار − چهار =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !