no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست | مجتمع نگهداری کودکان | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست | مجتمع نگهداری کودکان
doc
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶
10.7 مگابایت
305 صفحه
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست | مجتمع نگهداری کودکان


دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

پیش گفتار
حضور کودکان بی سرپرست در صحنه شهر های کشور به تدریج به معضل قابل تمجهی تبدیل گشته است. کودکانی که به علل مختلف از داشتن ساده ترین امکانات اولیه زندگی بی بهره بوده به جای زندگی و گزراندن عمر در کانون گرم خانواده روزها در خیابانها برای بدست آوردن لقمه نانی سرگردانند و شبها را نیز در خرابه ها پیاده روها و بیغوله ها به طریق رقت انگیزی سپری می کنند.
هدف کلی این طرح تحت عنوان طراحی خانه کودکان بی سرپرست ایجاد مرکزی جهت نگداری مراقبت و آموزش کودکان بی سرپرست است.حتی در شهرهای بزرگ کشور ما مکان مناسبی برای نگهداری و آموزش کودکان بی سرپرست وجود نداشته است و معدود مکان هایی که وجود دارد نیز صرفا” برای چنین منظوری احداث نگردیده و بر حسب ضرورت در خدمت این گروه از جامعه قرار گرفته است. بنابراین لزوم احداث چنین محلی پیش از پیش احساس گردید….


دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

شامل : دانلود رساله مجتمع نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست + منابع

 

۲۹,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
Contents
فهرست مطالب ۱
پیش گفتار ۲
فصل اول: ۴
مقدمه ۴
۱-۱-۱ بیان مسئله : ۴
۱-۱-۲ سیرمطالعاتی تحقیق: ۸
۱-۱-۲-۱ اهداف تحقیق : ۹
۱-۱-۲-۲ سوالها: ۱۰
۱-۱-۲-۳ اصطلاحات : ۱۱
کودک: ۱۱
کودک خیابانی : ۱۱
کودک بی سرپرست ۱۱
کودک بد سرپرست ۱۱
پیمان نامه جهانی حقوق کودک: ۱۲
فضا: ۱۲
سازماندهی فضایی: ۱۲
فصل دوم: ۱۳
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

موضوع اصلی تحقیق

۱-۲-۱ شناخت روحی و جسمی کودکان : ۱۳
شناخت کودک و بررسی نیازهای او ۱۴
۲٫ نیازهای اجتماعی ۲۱
تعاریف و مفاهیم ۳۵
حمایت از کودکان بی سرپرست ۴۰
در باب حمایت از کودکان بی سرپرست ( بد سرپرست) در ایران: ۶۵
اصل ۲۱ قانون اساسی ۶۵
بحث از پیشگیری ۶۸
الگوی رشدی بوستون ((oston)Developmentd model ) 71
نگاهی مختصر به وضعیت کودکان بی سرپرست و نهادهای نگهداری از این کودکان در سرتاسر دنیا ۷۲
کودکان خیابانی ۷۶
تعاریف و مفاهیم ۷۷
تقسیم بندی کودکان خیابانی ۷۹
طبقه بندی دیگری از کودکان خیابانی ۸۱
اشکال مختلف بی سرپرستی ۸۱
طبقه بندی کودکان خیابانی ۸۲
ب . طبقه بندی از حیث نوع زندگی خیابانی ۸۶
۱ . کارتن خواب ها ۸۸
۲ . اتوبوس خواب و قطار خواب ۸۸
۳ . هتل خواب ها ۸۹
د . گروه های سنی کودکان خیابانی ۸۹
عوامل موثر در گسترش پدیده ی کودکان خیابانی ۹۰
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

ویژگی های کودکان خیابانی ۹۳

اقدامات موثر در پیشگیری از بروز پدیده ی کودکان خیابانی ۹۶
نیاز به داشتن یک حامی: ۹۸
گریز از زندگی اجتماعی : ۹۹
نیاز به اعتماد به نفس: ۹۹
نیاز به محبت: ۱۰۰
احساس ترس و اضطراب و نیاز به امنیت: ۱۰۰
نیاز به احساس مالکیت: ۱۰۱
نیاز به داشتن یک حامی: ۱۰۱
گریز از زندگی اجتماعی : ۱۰۲
نیاز به اعتماد به نفس: ۱۰۲
نیاز به محبت: ۱۰۳
احساس ترس و اضطراب و نیاز به امنیت: ۱۰۴
نیاز به احساس مالکیت: ۱۰۴
وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست ناشی از جنگ ۱۱۰
الف کودکان آواره ۱۱۱
ب کودکان بی سرپرست ۱۱۲
حمایت حقوقی کودکان آواره و بی سرپرست ۱۱۴
بازپروری و حمایت عملی کودکان آواره و بی سرپرست ۱۱۸
الف نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی در حمایت از کودکان قربانی جنگ ۱۲۱
ب مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۲۳
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و مشکلات آنها ۱۲۷
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

نتیجه گیری ۱۳۰

جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست ۱۳۲
شیرخوارگاه آمنه ۱۳۹
فرزند خواندگی در ایران ۱۴۰
کودک آزاری، کودکان بد سرپرست و خلاء قانونی ۱۴۱
قوه قضائیه از واقعیات کودک آزاری، دور است ۱۴۳
تاریخچه ۱۴۳
دوستان در دنیا یک سازمان وجود دارد که من امروز این سازمان را معرفی می کنم و کارهایی که در این سازمان برای کودکان چه بی سرپرست و چه کودکانی که حق حمایتی دارند. ۱۴۴
یونیسف ۱۴۴
اولویت‌ها ۱۴۵
تحصیل ۱۴۷
مصون سازی مثبت ۱۴۷
حفاظت از کودکان ۱۴۷
اچ‌آی‌وی-ایدز ۱۴۸
کودکی ۱۴۸
استنباط عمومی ۱۴۹
پشتیبانی مالی ۱۵۰
صندوق اعانات یونیسف ۱۵۰
۱-۲-۲ کودکان و فعالیت های خلاقانه : ۱۵۱
۱-۲-۳ بی سرپرستی ، تاریخچه و علل آن : ۱۵۴
۱-۲-۴ ایتام از دیدگاه اسلام : ۱۵۸
۱-۲-۵ کودکان بی سرپرست : ۱۵۹
الف ) کودکان بی سرپرست : ۱۶۱
ب) کودکان خیابان : ۱۶۱
۱-۲-۶ عوامل بوجود آمدن کودکان بی سرپرست ۱۶۲
۱-۲-۶-۱ عوامل اجتماعی : ۱۶۲
۱-۲-۶-۲ عوامل اقتصادی : ۱۶۳
۱-۲-۶-۳ عوامل خانوادگی : ۱۶۳
۱-۲-۷ خانواده : ۱۶۴
۱-۲-۷-۱ ناسازگاری والدین در محیط ناآرام خانواده : ۱۶۶
۱-۲-۷-۲ طلاق : ۱۶۷
۱-۲-۷-۳ بدرفتاری جسمی و روانی در خانه : ۱۶۷
۱-۲-۷-۴ فقر : ۱۶۸
۱-۲-۷-۵ بیکاری : ۱۶۹
۱-۲-۸ طبقه بندی کودکان بی سرپرست بر اساس خانواده : ۱۷۰
۱-۲-۸-۱ کودکان بی سرپرست با سرپرست : ۱۷۰
۱-۲-۸-۲ کودکان بی سرپرست بی سرپرست : ۱۷۰
۱-۲-۸-۳ کودکان بی سرپرست بد سرپرست : ۱۷۱
۱-۲-۸-۴ کودکان بی سرپرست مهاجر : ۱۷۱
۱-۲-۹ خطراتی که کودکان بی سرپرست با آن مواجه هستند : ۱۷۲
۱-۲-۱۰ بررسی تحقیقات خارجی : ۱۷۴
۱-۲-۱۰-۱ هندوستان : ۱۷۴
۱-۲-۱۰-۱۱ فیلیپین : ۱۷۵
۱-۲-۱۰-۳ تایلند : ۱۷۷
۱-۲-۱۰-۴ بنگلادش : ۱۷۸
۱-۲-۱۰-۵ پاکستان : ۱۷۸
۱-۲-۱۰-۶ کنیا : ۱۷۸
۱-۲-۱۰-۸ برزیل : ۱۸۰
۱-۲-۱۰-۹ فنلاند: ۱۸۱
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

نمونه فضاهای مجموعه

۱-۲-۱۰-۱۰ سوئیس : ۱۸۷
۱-۲-۱۱ بررسی نمونه های داخلی : ۱۸۷
۱-۲-۱۱-۱ بررسی فعالیتهای معاونت امور اجتماعی بهزیستی : ۱۸۷
۲ – مراکز جمع آوری ، تشخیص و جایگزینی کودکان بی سرپرست ۱۸۹
( پسر ) : ۱۸۹
۱-۲-۱۲-۲ مرکز جمع آوری ، طبقه بندی و نگهداری بچه های خیابانی ( خانه سبز ) : ۱۹۲
نمای ساختمان خانه سبز ۱۹۳
تصاویری از کتابخانه و نمازخانه خانه سبز ۲۰۱
۱- موسسه خیریه فرهنگی – تربیتی بهاران پردیس سپاهان ( حضرت رقیه ( س ) ) : ۲۰۲
۲ ) مجتمع حمایتی شهید فیاض بخش : ۲۰۵
۳ ) مجتمع خدماتی – حمایتی شهید قدوسی : ۲۰۶
۴ ) شبانه روزی حبیب ابن مظاهر : ۲۰۷
۵ ) مجموعه مرکز رفاه خانواده سبزوار : ۲۰۸
فصل سوم: ۲۱۱
مبانی نظری طراحی ۲۱۱
۱-۳-۱ معنای رنگ ها : ۲۱۲
رنگ خاکستری: ۲۱۲
آبی : ۲۱۳
سبز: ۲۱۵
قرمز : ۲۱۶
زرد : ۲۱۷
بنفش : ۲۱۸
قهوه ای : ۲۱۹
سیاه : ۲۲۰
۱-۳-۲ سازواری اشکال هندسی و رنگها : ۲۲۰
۱-۳-۳ نتیجه گیری: ۲۲۳
فصل چهارم
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

جغرافیای طبیعی و مطالعات اقلیمی ۲۲۶

۱-۴-۱ ویژگی های طبیعی و اقلیمی منطقه: ۲۲۶
۱-۴-۲ موقعیت جغرافیایی: ۲۲۶
۱-۴-۳ شرایط اقلیمی اصفهان: ۲۲۷
۱-۴-۴ دمای هوا : ۲۲۸
۱-۴-۵ میزان بارندگی : ۲۳۱
۱-۴-۶ رطوبت نسبی : ۲۳۶
۱-۴-۷ بادها: ۲۳۸
۱-۴-۸ ناهمواریها : ۲۴۰
۱-۴-۹ منابع طبیعی : ۲۴۲
فصل پنجم: ۲۴۳
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

جغرافیای طبیعی ۲۴۳

و ویژگی های انسانی ۲۴۳
۱-۵-۱ میزان جمعیت و نرخ رشد آن : ۲۴۴
۱-۵-۲ ساخت جنسی جمعیت : ۲۴۵
۱-۵-۳ ساخت سنی جمعیت : ۲۴۶
۱-۵-۴ اشتغال : ۲۵۰
۱-۵-۵ سواد: ۲۵۱
۱-۵-۶ دین : ۲۵۱
۱-۵-۷ زبان: ۲۵۲
فصل ششم : ۲۵۲
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

بررسی و شناخت سایت ۲۵۲

۱-۶-۱-۱ موقعیت و وسعت سایت: ۲۵۳
۱-۶-۱-۴ عناصر تاثیر گذار در سایت : ۲۵۳
۱-۶-۲ توپوگرافی زمین و ساختمان : ۲۵۴
۱-۶-۳ طراح زمین (توپو گرافی) : ۲۵۵
۱-۶-۴ توپو گرافی و طراحی زمین : ۲۵۶
فصل هفتم : ۲۵۷
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست

مبانی و مطالعات طرح ۲۵۷

۱-۷-۱ فضای اداری و پذیرش : ۲۵۸
۱-۷-۳ بخش آموزشی : ۲۶۰
۱-۷-۴ بخش کارگاهی: ۲۶۳
۱-۷-۵ نکاتی در زمینه طراحی وبرنامه ریزی کارگاه: ۲۶۳
۱-۷-۵-۱ کتابخانه: ۲۶۷
۱-۷-۵-۲ سالن اجتماعات : ۲۶۸
۱-۷-۵-۴ رستوران و تریا: ۲۶۹
۱-۷-۵-۵ آشپزخانه: ۲۷۰
۱-۷-۵-۶ رختشورخانه : ۲۷۱
۱-۷-۵-۷ فضاهای ورزشی – تفریحی : ۲۷۲
۱-۷-۵-۸ فضاهای سبز : ۲۷۹
۱-۷-۵-۹ نمایشگاهها و غرفه های فروش : ۲۸۰
۱-۷-۵-۱۰ بخش مسکونی : ۲۸۰
۱- منطقه خواب : ۲۸۴
۲-گنجه های عمومی و انفرادی : ۲۸۴
۳-منطقه استراحت ۲۸۴
۴- منطقه آرام : ۲۸۴
۱-۷-۵-۱۱ بخش های خدماتی : ۲۸۸
منابع: ۲۸۸

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − نه =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !