no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله باغ موزه موسیقی | رساله طراحی باغ موزه موسیقی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله باغ موزه موسیقی | رساله طراحی باغ موزه موسیقی
doc
مرداد ۱, ۱۳۹۶
900 کیلوبایت
113 صفحه
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله باغ موزه موسیقی | رساله طراحی باغ موزه موسیقی


دانلود رساله باغ موزه موسیقی

موضوع پیشنهادی در موقعیت شهر تهران به طول ۳۵ درجه و ۴۵ ثانیه شرقی و عرض ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه شمالی ایران قرار دارد. مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری و همچنین مرکز خطوط راه‌آهن، راه‌های هوایی و شاهراه‌های عمده کشور ایران است. شهر تهران در سال‌های اخیر گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته و کوی‌های بزرگی چون تهران‌پارس، تهران‌نو، سعادت‌آباد، نیاوران، جنت‌آباد و… در اطراف تهران به وجود آمده است و به تدریج به آن متصل گردیده و تهران بزرگ را تشکیل داده است.
تهران از حیث عنوان و عظمت سیاسی و اقتصادی یکی از شهرهای عمده آسیای غربی است. علاوه بر آن تهران یکی از مراکز مهم صنعتی ایران است. تهران به وسیله راه‌آهن به استان‌های خراسان، مازندران و آذربایجان و استان‌های جنوب‌غربی و جنوب ایران متصل می‌گردد. سایت پروژه موردنظر در موقعیت ۳ نقشه GIS شهر تهران (منطقه ۳) قراردارد.


دانلود رساله باغ موزه موسیقی | رساله طراحی باغ موزه موسیقی

شامل : منابع

 

۱۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
بخش اول: درآمدی بر پژوهش
۱-۱) تشریح موقعیت فضایی- مکانی موضوع
۱-۲) ماهیت و مقیاس موضوع
۱-۳) سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان
۱-۴) ضرورت بر انجام موضوع
۱-۵) اهداف پژوهش
۱-۱-۵) اهداف آموزشی
۲-۱-۵) اهداف پژوهشی
۳-۱-۵) اهداف اطلاع‌رسانی
دانلود رساله باغ موزه موسیقی
بخش دوم: باغ
۱-۲- مطالعات فلسفی باغ
۱-۱-۲- زمینه‌های مختلف کیهان‌شناختی، اساطیری الهی، آیین سنتی‌ها
۱-۱-۱-۲- کیش‌های پرستش نباتات
۲-۱-۱-۲- درخت مقدس
۳-۱-۱-۲- درخت، عالم صغیر
۴-۱-۱-۲- درخت- خانه خدا
۵-۱-۱-۲- درخت کیهانی
۶-۱-۱-۲- نتیجه گیری
۲-۱-۲- رمزپردازی‌های آب
۳-۱-۲- اعتقادات ایرانیان باستان در مورد باغ و درخت
۱-۳-۱-۲- بیستون یکی از باغ‌های مقدس ایرانی
۲-۳-۱-۲- تخت جمشید باغی مقدس با درختانی سنگی
۴-۱-۲- باغ در ادیان مختلف
۱-۴-۱-۲- دیدگاه‌های انسان در ادیان مختلف از بهشت
۲-۴-۱-۲- روایات و آیات موجود در قرآن راجع به بهشت و
تأثیرات آن بر باغسازی ایرانی
۱-۲-۴-۱-۲- وسعت جنت
۲-۲-۴-۱-۲- فردوس و روضات الجنت
۳-۲-۴-۱-۲- نهرهای بهشتی
۴-۲-۴-۱-۲- درختان بهشتی
۲-۲- سیر تحول تاریخی
۱-۲-۲- مطالعات تاریخی باغ ایرانی
۱-۱-۲-۲- باغ ایرانی- تاریخ و چگونگی شکل‌گیری آن
۲-۱-۲-۲- باغسازی در دوران قبل از اسلام
۱-۲-۱-۲-۲- باغ سلطنتی پاسارگاد
۳-۱-۲-۲- باغسازی در دوران پس از اسلام
۱-۳-۱-۲-۲- باغ‌های تیموری
۲-۳-۱-۲-۲- باغ‌های صفوی یا شاه‌عباسی
۳-۳-۱-۲-۲- باغ‌های قاجاری
۴-۳-۱-۲-۲- باغ‌های دوره پهلوی
۲-۲-۲- سیر تحول تاریخ باغسازی در جهان
۱-۲-۲-۲- توسعه باغسازی کهن (بابل- یونان- رم)
۱-۱-۲-۲-۲- بابل
۲-۱-۲-۲-۲- یونان
۳-۱-۲-۲-۲- امپراطوری روم
۲-۲-۲-۲- توسعه باغسازی در قرون وسطی
۱-۲-۲-۲-۲- باغ‌های اروپا
۲-۲-۲-۲-۲- باغ‌های اسلامی در اسپانیا
۳-۲-۲-۲-۲- باغسازی در زمان رنسانس
۱-۳-۲-۲-۲-۲- ایتالیا
۲-۳-۲-۲-۲-۲- فرانسه
۳-۳-۲-۲-۲-۲- انگلستان
۱-۳-۳-۲-۲-۲-۲- باغ‌های رسمی و هندسی
۲-۳-۳-۲-۲-۲-۲- باغ‌های طبیعی و سبک آزاد
۴-۲-۲-۲- باغسازی در خاور دور
۳-۲- باغسازی در ایران
۱-۳-۲- شناخت و تعاریف باغ
۲-۳-۲- ارزش و اهمیت باغ در نزد ایرانیان
۳-۳-۲- باغ‌آرایی ایرانی
۴-۳-۲- ساختار باغ ایرانی و نحوه شکل‌گیری آن
۵-۳-۲- عناصر باغ ایرانی
۱-۵-۳-۲- حصار
۲-۵-۳-۲- دروازه
۳-۵-۳-۲- آب
۴-۵-۳-۲- کوشک
۵-۵-۳-۲- پوشش گیاهی در باغ ایرانی
۶-۳-۲- اصول طراحی باغ ایرانی
۱-۶-۳-۲- اصل احترام به شرایط زمانی و مکانی احداث باغ
۲-۶-۳-۲- اصل استفاده بهینه از تمامی امکانات موجود
۳-۶-۳-۲- اصل یگانگی مفهومی در باغ ایرانی
۴-۶-۳-۲- اصل استفاده نمادین از عناصر طبیعی و مصنوعی بشر
در جهت بیان آن مفهوم ارزشی
۷-۳-۲- هندسه باغ ایرانی
۱-۷-۳-۲- ابعاد علمی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی
۲-۷-۳-۲- دیدگاه کاربردی
۳-۷-۳-۲- دیدگاه روانشناسانه
۴-۷-۳-۲- سایر خصوصیات هندسه باغ ایرانی
۸-۳-۲- درخت و گل و سبزه در باغ ایرانی
۱-۸-۳-۲- اهمیت درخت و گیاهان در نزد ایرانیان
۲-۸-۳-۲- انواع گیاهان در باغ‌های ایرانی
۳-۸-۳-۲- محل کاشت درختان و گل‌ها در باغ
۹-۳-۲- تأثیر متقابل هنر باغ‌سازی و سایر هنرها
۱۰-۳-۲- آب در باغ ایرانی
۱-۱۰-۳-۲- اهمیت آب و تقدیس آن در نزد ایرانیان
۲-۱۰-۳-۲- روش‌های تأمین آب برای آبیاری باغ‌ها
۱۱-۳-۲- تأثیر بینش‌های فکری و اعتقادی جوامع بر نوع آفرینش هنری

دانلود رساله باغ موزه موسیقی

نگرشی بر معماری و موسیقی
بخش سوم : نگرشی بر معماری و موسیقی
۱ – ) شناخت موسیقی
۱ – ۱ – ۳ ) واژه موسیقی
۲ – ۱ – ۳ ) پیدایش موسیقی
۳ – ۱ – ) تعریف علمی موسیقی
۴ – ۱ – ۳) تاریخچه مختصر موسیقی ایران
اشاره ای به تاریخ قبل از اسلام
۱ – ۴ – ۱ – ۳) موسیقی در دورۀ هخامنشی
۲ – ۴ – ۱ – ۳) موسیقی در دورۀ ساسانی
۳ – ۴ – ۱ – ۳) موسیقی در دورۀ اسلامی
۵ – ۱ – ۳ ) موسیقی در فرهنگ اسلامی
۲ – ۳) موسیقی و معماری
۳ – ۳ ) رابطه معماری و موسیقی
۴ -۳ ) تأثیر مستقیم موسیقی در معماری
۱ – ۴ – ۳ ) مقیاس و تناسب
۲ – – ) مفهوم سمفونی و مقیاس در معماری
۳ – ۴ – ۳ ) هندسه
۱ – ۳ – ۴ – ۳ ) هندسه در معماری
۲ – ۳ – ۴ – ۳ ) هندسه در موسیقی
۴ – ۴ – ۳ ) ریتم
۱ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم چیست ؟
۲ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم کلیت وجود
۳ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم در معماری
۴ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم در موسیقی
۵ -۴ – ۳ ) حرکت
۱ – ۵ – ۴ – ۳ ) حرکت و پویایی در معماری
۲ – ۵ – ۴ – ۳ ) حرکت د رموسیقی
۵ – ۳ ) موسیقی و تصویری انسانی
۶ – ۳ ) چگونگی های روند آفرینش یک اثر هنری
۱ – ۶ – ۳ ) مرحله دریافت
۲ – ۶ – ۳ ) مرحله تحلیل
۳ – ۶ – ۳ ) مرحله آفرینش
۱ – ۳ – ۶ – ۳ ) مواد و مصالح و ابزار کار
۲ – ۳ – ۶ – ۳ ) آگاهی های هنری
بخش چهارم : گذری بر نمونه های موجود
۱ – ۴ ) مسابقه تالار بین المللی شهر نارا – کریستین پورتزامپارک
۲ – ۴ ) تالار شهر ناگاوکا ، ژاپن – تویوایتو
۳ – ۴ ) پروژۀ موسیقی تجربی – موزه موسیقی مردمی – سیاتل
آمریکا – فرانگ ا – گری
۴ – ۴ ) اخانۀ اپرای سیدنی – استرالیا – یرن اوتزن
۵ – ۴ ) موزۀ موسیقی معاصر – سیتال آمریکا – فرانک ا – گری
۶ – ۴) مرکز گردهمایی موزیک ، رقص و فرهنگ بصری – گنت ۲۰۰۴
۷ – ۴) مجموعه گتی ، آمریکا – ریچارد می یر
۸ – ۴ ) اپرای تنریف – تنریف – سانتیاگو کالاتراوا
۹ – ۴) موزۀ هنرهای مدرن سانفرانسیسکو – آمریکا – جیمز
استورات پوشک
بخش پنجم : برنامه ریزی کالبدی
۱ – ۵ ) بخش اداری
۲ – ۵ ) بخش موسیقی
۱ – ۲ – ۵ ) سالن تمرین موسیقی
۲ – ۲ – ۵ ) سالن تمرین آواز خوانی ( کورال
۳ – ۲ – ) اتاق های تمرین موسیقی
۴ – ۲ ۵) انبار ادوات موسیقی
۵ – ۲ – ۵) کارگاه تعمیر ادوات موسیقی
۶ – ۲ – ۵) اتاق ضبط تکثیر
دانلود رساله باغ موزه موسیقی
خلاصه احکام بخش آموزش موسیقی
۳ – ۵ ) طراحی یک سالن از دیدگاه آکوستیک
۱ – ۳ – ۵ ) ملاحظه سایت
۲ – – ۵ ) قرارگیری در ساختمان
۳ – ۳ – ۵ ) ظرفیت سالن
۴ – ۳ – ۵ ) حجم
۵ – ۳ – ۵ ) فرم
۶ – ۳ – ۵ ) شیب کف سالن
۷ – ۳ – ۵ ) صندلی ها
۸- ۳ – ۵ ) بالکن ها
۹ – ۳ – ۵ – ) صحنه
۱۰ – ۳ – ۵ ) مصالح مناسب
۱۱ – ۳ – ۵ ) خروج از سالن
۱۲ – ۳ – ۵ ) احکام مربوط به سطوح داخلی
۱۳ – ۳ – ۵ ) سیستم تقویت صوتی
۱۴ – ۳ – ۵) فضای انتظار تماشاچیان
۱۵ – ۳ ۵) ویژگی های ذهنی و روحی در کیفیت موسیقی تالارها
۴ – ۵ ) نمایشگاه
۱ – ۴ – ۵ ) خصوصیات سالن نمایشگاه
۲ – ۴ – ۵) روش های مختلف بازدید هدایت شده
۳ – ۴ – ۵ ) مسیرهای حرکت
۴ – ۴ – ۵ ) تابلوهای ثابت
۵ – ۴ – ۵ ) نور نمایشگاه
۶ – ۴ – ۵ ) معماری داخل نمایشگاه ها
۷ – ۴ – ۵ ) کفپوش ها
۸ – ۴ – ۵ ) کفپوش ها
۸ – ۴ – ۵ ) تجهیزات جنبی نمایشگاه
۵ – ۵ ) بخش خدمات
۱ – ۵ – ۵ ) رستوران
۲ – ۵ – ۵ ) کافه تریا
۶ – ۵ ) برنامه ریزی های کالبدی
دانلود رساله باغ موزه موسیقی
بخش هشتم : سازه و تأسیسات
۱ – ۸ ) سازه
۱ – ۱ – ۸ ) انتخاب سیستم سازه
۲ – ۱ – ۸) بارگذاری
۳ – ۱ – ۸ ) خاک و پی
۴ – ۱ – ۸ ) نتیجه گیری
۲ – ۸ ) سیستم سرمایش و گرمایش
۱ – ۲ – ۸ ) سیستم تهویه مطبوع سالن
۲ – ۲ – ۸ ) توزیع انرژی درسالن
۳ – ۲ – ۸) سیستم تهویه صحنه
۴ – ۲ – ۸) سیستم تهویه اتاق پروژکسیون
۵ – ۲ – ۸) سیستم تهیوه مطبوع قسمت های آموزشی ، اداری و فضاهای مشابه
۳ – ۸ ) سیستم تخلیه هوا
۴ – ۸ ) سیستم فاضلاب
۵ – ۸) سیستم آتش نشانی
دانلود رساله باغ موزه موسیقی
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !