no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی با رویکرد ایجاد خلاقیت | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی با رویکرد ایجاد خلاقیت
doc
جولای 31, 2017
118 مگابایت
265 صفحه
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی با رویکرد ایجاد خلاقیت


دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی
چکیده
از مهمترین نیازهای هر جامعه شکل گیری شخصیت درونی وبیرونی افرادی است که خلاقانه بیاندیشند و به جای استفاده از دستاورد های دیگران خود مولد دانش وفناوری باشند. امروزه با پیشرفت روز افزون جوامع، بررسی و شناخت نیازهای دوران کودکی و روانشناسی رشد کودک در خلق آینده سازنده خود و جامعه امری لازم و ضروری می نماید. کودکی زمان آغاز تأثیر پذیری از پیرامون وبستر خلاقیت است. و کودک قبل از هر چیز برای ارضای عاطفی و احساس پیوند با محیط فیزیکی و اجتماعی خود نیازمند محیط مناسب است تا برای تعامل با محیط و کسب خلاقیت، در حین بازی، به تجربه مستقیم، مشاهده و تفکر بپردازد.


دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی

شامل : سربرگ فارسی + تعهدنامه + منابع

 

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عناوین شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه و بیان مسأله…………………………………………………… ۳
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام …………………………………………۵
۳-۳ مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………….۶
۴-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………..۸
۵-۵ اهداف مشخص…………………………………………. ۸
۷-۱ سؤالات تحقیق……………………………………………….۸
۸-۱ فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………….۸
۹-۱ روش شناسی تحقیق………………………………………….۹
۱-۹-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء ……………….۹
۲-۹-۱ شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار ………………………………………..۹
۱۰-۱ جامعه آماری………………………………………………………………….. ۱۰
دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی
فصل دوم : ادبیات و مستندات
بخش اول
۲-۱ کودک
۲-۱-۱ تعریف کودک………………………۱۳
۲-۱-۲ رشد کودک……………………………….۱۴
۲-۱-۳ روانشناسی رشد کودک…………………………………….. ۱۴
۲-۱-۴ دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد…………………….۱۵
۲-۱-۴-۱ نظریه رفتارگرایی اسکینر………………………………………….۱۶
۲-۱-۴-۲ نظریه روانی – اجتماعی اریکسون ………………………………..۱۶
۲-۱-۴-۳ نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا…………………………..۱۶
۲-۱-۴-۴ نظریه رشد شناختی پیاژه…………………………………………………۱۷
۲-۱-۴-۴-۱ رشد از نظر پیاژه ……………………………………………۱۷
۲-۱-۴-۴-۲ مراحل رشد شناختی پیاژه……………………………………….۱۹
۲-۱-۴-۴-۲-۱ مرحله حسی- حرکتی…………………………………..۱۹
۲-۱-۴-۴-۲-۲ مرحله پیش عملکردی …………………………………………….۲۰
۲-۱-۴-۴-۲-۳ مرحله عملکردهای عینی ……………………………………۲۰
۲-۱-۴-۴-۲-۴ مرحله عملکردهای صوری (قیاسی) ……………………..۲۰
۲-۱-۴-۴-۳ خصوصیات رشد جسمی و روانی………………………….۲۱
۲-۱-۴-۴-۴ اندیشه‌های اساسی پیاژه………………………………….۲۲
۲-۱-۴-۴-۴-۱ هوش……………………………………………………۲۳
۲-۱-۴-۴-۴-۲ طرحواره……………………………………………………۲۳
۲-۱-۴-۴-۴-۳ محتوا……………………………………………..۲۴
۲-۱-۴-۴-۴-۴ ساختارشناختی (ساخت شناختی) …………………………………………..۲۴
۲-۱-۴-۴-۴-۵ جذب (درون‌سازی) …………………………………………………………۲۴
۲-۱-۴-۴-۴-۶ انطباق (برون‌سازی) ……………………………………………..۲۵
۲-۱-۴-۴-۴-۷ رشد شناختی……………………………………………..۲۵
۲-۱-۴-۴-۴-۸ تعادل‌یابی…………………………………………..۲۵
۲-۱-۴-۴-۵ کاربردهای آموزشی نظریه پیاژه………………………………….۲۵
۲-۱-۴-۴-۶ نظریه پیاژه در مورد آموزش و پرورش………………………….۲۶
۲-۱-۵-۱ تعریف محیط و تاثیر آن بر کودک………………………………………۲۶
۲-۱-۵-۲ علوم رفتاری و روان شناسی محیطی برای کودکان …………………………………۲۷
۲-۱-۵-۳ محیط های مناسب برای کودکان………………………………. ۲۸
۲-۱-۵-۴ گرافیک محیطی ویژه کودکان ………………………………۲۹
۲-۱-۶ فضا وکودک…………………………………………۳۰
۲-۱-۶-۱ دریافت حسی کودک از فضا …………………………………………….۳۱
۲-۱-۶-۲ دریافت حسی و هوشی فضای معماری………………………………..۳۳
۲-۱-۶-۳ کودک و فضای ساخته شده…………………………………..۳۵
۲-۱-۶-۴ نیاز به تملک فضا……………………………………….۳۶
۲-۱-۶-۵ طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان……………………….۳۶
۲-۱-۶-۶ تصور کودک از هندسه و اشکال ……………………….۳۷
۲-۱-۶-۷ معیارهای کیفیت فضائی………………………………………۳۸
۲-۱-۶-۷-۱ دریافت مفهوم ترتیب………………………………..۳۸
۲-۱-۶-۷-۲ دریافت مفهوم از روی هم گذاشتن ………………..۳۹
۲-۱-۶-۷-۳ خود مرکزگرایی فضایی………………………….۳۹
۲-۱-۶-۷-۴ درک مفهوم طول …………………………………..۳۹
۲-۱-۶-۷-۵ درک مفهوم زمان، فاصله، سرعت…………………..۳۹
۲-۱-۶-۷-۶ زمان و مکان ………………………………۴۰
۲-۱-۶-۷-۷ زمان و عمل ………………………………………….۴۰
۲-۱-۶-۷-۸ زمان، توالی و تداوم……………………………………۴۰
۲-۱-۶-۷-۹ حرکت و سروصدا …………………………………………..۴۱
۲-۱-۷ کودک و معماری …………………………..۴۱
۲-۱-۸ کودک و رنگ ها………………….۴۳
۲-۱-۸-۱ دریافت رنگ ها ………………………………….۴۳
۲-۱-۸-۲ کودک و روانشناسی رنگ ها……………………… ۴۴
۲-۱-۹ کودک و طبیعت………………………………….۴۶
۲-۱-۹-۱ پیوند با طبیعت…………………………..۴۷
۲-۱-۹-۲ عناصر محیطی وپارک کودک………………………….۴۸
۲-۱-۹-۳ عناصر طبیعی……………………………………………….۴۹
بخش دوم
دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی
۲-۲ باغ ایرانی ………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۲-۱ تاریخچه باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۲-۲ عناصر باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۲-۲-۱ زمین………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۲-۲-۲ آب…………………………………………….۵۱
۲-۲-۲-۳ درختان و گیاهان…………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۲-۲-۴ معماری در باغ ایرانی…………………………………………..۵۳
۲-۲-۲-۵ هندسه ……………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۲-۲-۶ ساختار هندسی باغ ایرانی………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۳ پیوند با تاریخ، فرهنگ و هویت جمعی…………………………………………………………………….۵۴
دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی
بخش سوم
۲-۳ خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۳-۱ تعریف خلاقیت ……………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۳-۲ مفهوم خلاقیت ………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۳ اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی ………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳-۴ خلاقیت چیست؟ ……………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۵ چه چیز خلاقیت نیست؟ ……………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۳-۶ خلاقیت و هوش و فراست……………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۳-۷ نشانه های خلاقیت ……………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۳-۸ اهمیت خلاقیت……………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۳-۹ تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۳-۱۰ سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان …………………………………………………………………….۶۳
۲-۳-۱۰-۱ ۵ سالگی، اوج تفکر خلاق ………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۳-۱۱ عوامل مؤثر برخلاقیت ……………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۳-۱۱-۱ عوامل بیرونی و محیط کالبدی…………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۱۱-۱-۱ عوامل طبیعی محیط…………………………………………………………………………………………….۶۶
۲-۳-۱۱-۱-۲ شکل و وسعت فضاها……………………………………………………………………………….۶۶
۲-۳-۱۱-۱-۳ تزیینات ………………………………………………………………………………………………۶۶
۲-۳-۱۱-۱-۴ ویژگیهای کیفی فضاهای خلاقیت کودکان………………………………………………………..۶۶
۲-۳-۱۱-۲ عوامل درونی و شخصیتی …………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۳-۱۲ ابزارهای پرورش خلاقیت…………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۳-۱۲-۲-۱ تخیل………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۳-۱۲-۲-۱-۱ اشکال مختلف تخیل……………………………………………………………………………….۷۱
۲-۳-۱۲-۲-۱-۲ جان دارپنداری ……………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۳-۱۲-۲-۱-۳ بازی نمایشی ……………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۳-۱۲-۲-۱-۴ همبازی‌های تخیلی …………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۳-۱۲-۲-۱-۵ اصل ارتقا دهنده خیالپردازی……………………………………………………………………۷۴
۲-۳-۱۲-۲-۲ کنجکاوی……………………………………………………………………………………………..۷۴
۲-۳-۱۲-۲-۲-۱ اصول ارتقاء دهنده کنجکاوی…………………………………………………………………..۷۵
۲-۳-۱۲-۲-۳ بازی…………………………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۳-۱۲-۲-۳-۱ بازی آزاد…………………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۳-۱۲-۲-۳-۲ بازی تخیلی……………………………………………………………………………………………۷۷
۲-۳-۱۲-۲-۳-۳ بازی‌های سازنده ……………………………………………………………………………………………۷۸
۲-۳-۱۲-۲-۳-۴ انواع زمین های بازی…………………………………………………………………………………..۷۸
۲-۳-۱۲-۲-۳-۴-۱ طبیعت و بازی کودکان………………………………………………………………………….۷۸
۲-۳-۱۲-۲-۳-۴-۲ زمین بازی سنتی………………………………………………………………………………۷۹
۲-۳-۱۲-۲-۳-۴-۳ زمین بازی معاصر……………………………………………………………………………۷۹
۲-۳-۱۲-۲-۳-۴-۴ زمین بازی خلاق و ماجراجوئی………………………………………………………………….۷۹
۲-۳-۱۲-۲-۳-۴-۵ بازی در خیابان……………………………………………………………………………………..۸۰
۲-۳-۱۲-۲-۳-۵ اصول ارتقا دهنده بازی- مشارکت………………………………………………………………..۸۰
۲-۳-۱۳ انواع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………۸۱
۲-۳-۱۳-۱ خلاقیت تجسمی ……………………………………………………………………………………………۸۱
۲-۳-۱۳-۲ خلاقیت کلامی ……………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۳-۱۳-۳ خلاقیت موسیقیایی……………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۳-۱۳-۴ خلاقیت حرکتی ……………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۳-۱۳-۵ خلاقیت مکانیکی ……………………………………………………………………………………………۸۳
۲-۳-۱۳-۶ خلاقیت در برابر سازگاری…………………………………………………………………………….۸۳
۲-۳-۱۴ شناسایی خلاقیت ……………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۳-۱۵ انگیزه دادن به خلاقیت ……………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۳-۱۶ تحریک و رشد خلاقیت ……………………………………………………………………………………………۸۹
۲-۳-۱۶-۱ رشد بیان خلاق ازطریق فعالیتهای هنری…………………………………………………………………۹۰
۲-۳-۱۶-۲ رشد حرکات خلاق……………………………………………………………………………………………۹۰
۲-۳-۱۶-۳ رشد تفکر خلاق……………………………………………………………………………………………۹۱
۲-۳-۱۶-۴ رشد حساسیت نسبت به رنگها و زیباییها در طبیعت……………………………………………….۹۲
۲-۳-۱۷ تکنیک های خلاقیت در طراحی فضا …………………………………………………………………….۹۲
۲-۴ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………۹۴
دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی
فصل سوم : ادبیات و مستندات
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۲ بررسی نمونه¬های فضای کودک……………………………………………………………………………………………۱۰۰
۳-۲-۱ نمونه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
…………………………………………………………………..۱۰۰ VELEZ-RUBIO 3-2-1-1 کودکستان ۸ واحدی
۱۰۶….……..Paschalis and crèche Jonas 3-2-1-2 دبستان ابتدائی و مرکز مراقبت روزانه کودک ۱۱۰…………..BaiTang One Kindergarten Project / CPG Advisory3-2-1-3 مهدکودک
۱۱۴…………………………..Sculptural Playground Annabau 3-2-1-4 زمین بازی تندیس گونه
۳-۲-۲ نمونه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۳-۲-۲-۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان……………………………………………۱۱۷
۳-۳ بررسی نمونه¬ باغ ایراتی………………………………………………………………۱۲۳
۳-۳-۱ باغ ارم شیراز……………………………………………………………………..۱۲۳
۳-۴ بررسی نمونه¬ باغ سر پوشیده…………………………………………۱۲۹
۳-۴-۱ نمونه داخلی…………………………………………………………………….۱۲۹
۳-۴-۱-۱ باغ گیاهشناسی دانشکده کشاورزی………………………………….۱۳۱
۳-۴-۲ نمونه خارجی…………………………………………………………..۱۳۱
۳-۴-۲-۱ پروژه باغ های عدن …………………………………………….۱۳۱
۳-۴-۲-۲ مجموعه ورزشگاه المپیک مونیخ Olympiastadion München……………………………….134
۳-۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………۱۴۰

فصل چهارم: آشنایی با استانداردها و ضوابط (برنامه فیزیکی)
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………۱۴۴
۴-۲ اصول مکانیابی فضاهای کودک…………………………….۱۴۵
۴-۲-۱ ظرفیت و سازگاری………………………………………………………۱۴۶
۴-۲-۲ کاربری های سازگار و ناسازگار……………………………………..۱۴۶
۴-۲-۳ مطلوبیت……………………………………………………۱۴۶
۴-۲-۴ شرایط محیطی ……………………………………..۱۴۵
۴-۳ چگونگی دستیابی یه فضاهای کودک ………………………………۱۴۶
۴-۳-۱ همجواری ها……………………………………………………………….۱۴۶
۴-۳-۲ نیاز مناطق……………………………………………………..۱۴۷
۴-۴ مراکز پیش دبستانی (مهدکودک) ……………………………………..۱۴۸
۴-۴-۱ فضاهای فیزیکی……………………………………………..۱۴۹
۴-۴-۱-۱ ورودی اصلی……………………………………………………….۱۵۰
۴-۴-۱-۲ بخش شیرخواران………………………………………………………۱۵۰
۴-۴-۱-۳ بخش نوپا (نوباوه) …………………………………….۱۵۱
۴-۴-۱-۳ -۱ بخش نوباوه ۱…………………………………………. ۱۵۱
۴-۴-۱-۳ -۲ بخش نوباوه ۲…………………………………………… ۱۵۱
۴-۴-۱-۴ بخش کودکستان…………………………………… ۱۵۱
۴-۴-۱-۵ بخش آمادگی……………………………………..۱۵۲
۴-۴-۱-۶ سالن غذاخوری……………………………….. ۱۵۲
۴-۴-۱-۷ سالن فوق برنامه………………………………………. ۱۵۲
۴-۴-۱-۸ فضاهای تاسیساتی……………………………… ۱۵۲
۴-۴-۱-۹ فضاهای خدماتی…………………………………………………. ۱۵۲
۴-۴-۲ فضای باز (محوطه) …………………………………………………….۱۵۳
۴-۴ کانون پرورش فکری……………………………………..۱۵۴
۴-۴-۱ ظرفیت کلاس……………………………………………………۱۵۴
۴-۴-۲ درجه بندی کانون ها……………………………………………..۱۵۵
۴-۴-۳ تعریف دانش آموز عضو کانون………………………………………. ۱۵۵
ها………………………. ۱۵۵ کانون تربیتی فرهنگی برنامه های ۴-۴-۴
۴-۴-۵ سرانه ها و برنامه فیزیکی……………………………………………. ۱۵۹
۴-۵ اطلاعات مربوط به اندازه های بدن کودکان …………………………..۱۶۱
۴-۶ مشخصات تجهیزات ………………………………………….۱۶۵
ضوابط فضاها…………………………………………………………۱۶۷ ۴-۷
۴-۷-۱ کف ساختمان ………………………………………………… .۱۶۷
۴-۷-۲ دیوار ساختمان ………………………………………………. ۱۶۸
۴-۷-۳ سقف ساختمان ………………………………………….۱۶۹
۴-۷-۴ در و پنجره ها ………………………………………………….۱۶۹
۴-۷-۵ پله………………………………………………….. ۱۶۹
۴-۷-۶ توالت ودستشوئی ………………………………… ۱۶۹
۴-۷-۷ تجهیزات کتابخانه ای………………………………….۱۷۰
۴-۷-۸ وسایل بازی…………………………………………………………۱۷۱
۴-۸ نکات ایمنی مربوط به کودکان……………………………………….۱۷۵
۴- ۹ برنامه ریزی فیزیکی طرح…………………………………………………………..۱۷۶
۴-۹-۱ انتخاب نمونه آماری طرح………………………………………………….۱۷۶
۴-۹-۲ نتیجه گیری: جداول جمع بندی مساحت های مورد نیاز مجموعه………………………۱۷۷

رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی

فصل پنجم: بررسی و شناخت بستر طرح
۵-۱ بررسی و شناخت و تحلیل استان زنجان……………………………………………۱۸۳
۵-۱-۱ ویژگیهای جغرافیایی ………………………………………………….۱۸۳
۵-۱-۲ ویژگیهای فرهنگی ………………………………………………..۱۸۳
۵-۱-۲-۱ خصوصیات مردمی………………………………………………………….۱۸۳
۵-۱-۲-۲ زبان………………………………………………………..۱۸۴
۵-۱-۳ ویژگی‌های تاریخی………………………………………………….۱۸۴
۵-۱-۳-۱ سیر تاریخی شهر………………………………….۱۸۴
۵-۱-۳-۲ سبک معماری شهر………………………………………۱۸۷
۵-۱-۴ ویژگیهای اقلیمی ……………………………………………. ۱۸۷
۵-۱-۴-۱ بارندگی و باد……………………………………… ۱۸۷
۵-۱-۴-۲ درجه حرارت………………………………………………۱۸۸
۵-۱-۵ تاثیر اقلیم بر ساختمان……………………………………..۱۸۹
۵-۱-۵-۱ آفتاب………………………………………………………۱۸۹
۵-۱-۵-۱-۱ تابش آفتاب بر انواع دیوار……………………………………….۱۹۱
۵-۱-۵-۱-۲ تابش آفتاب بر انواع بام…………………………………………۱۹۲
۵-۱-۵-۲ تأثیر رنگ بر جذب انرژی خورشید……………………………………… ۱۹۲
۵-۱-۵-۳ باد……………………………………………………….. ۱۹۲
۵-۱-۵-۳-۱ قیف باد……………………………………………………..۱۹۳
۵-۱-۵-۳-۲ سد کردن مسیر بادو باد شکن………………………………….۱۹۳
۵-۱-۵-۴ تهویه …………………………………………………..۱۹۴
۵-۱-۵-۵ فرم ساختمان مناطق سرد……………………………………….۱۹۵
۵-۱-۵-۶ اندازه پنجره ها و سایه بان…………………………………….۱۹۷
۵-۱-۵-۷ انتخاب مصالح و رنگ سطوح خارجی…………………………………………. ۱۹۷
۵-۳ نتیجه گیری…………………………………………………………………..۱۹۸
فصل ششم: روند طراحی و مدارک مرتبط با طرح نهایی
۶-۱ تحلیل سایت…………………………………………………………………………۲۰۲
۶-۱-۱ موقعیت قرارگیری سایت……………………………………………………۲۰۳
۶-۱-۲ همجواری های سایت………………………………………………………..۲۰۵
۶-۱-۳ مسیر دسترسی ……………………………………۲۰۶
۶-۱-۳-۱ دسترسی پیاده……………………………………………………….۲۰۷
۶-۱-۳-۲ دسترسی سواره…………………………………………………….۲۰۷
۶-۱-۴ دید ومنظر سایت…………………………………………………۲۰۸
۶-۱-۵ جهت باد ……………………………………………………………۲۱۰
۶-۱-۶ شدت نور……………………………………………………………………۲۱۲
۶-۱-۷ بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین……………………………………………..۲۱۳
۶-۲ روند طراحی………………………………………………………………….۲۱۳
۶-۲-۱ شکل گیری خطوط سایت……………………………………………۲۱۴
۶-۲-۲ ایده طراحی…………………………………………………………………..۲۱۶
۶-۲-۳ طراحی پلان……………………………………………………………۲۱۹
۶-۲-۴ لکه گذاری فضاها………………………………………………………۲۲۰
۶-۲-۴ طراحی حجم……………………………………………………..۲۲۲
۶-۳ انتخاب سیستم سازه ای……………………………………………………
۶-۳-۱ سازه دیوارها ……………………………………………………
۶-۳-۱ سازه سقف ………………………………………………………
۶-۳-۱ سازه پوشش باغ……………………………………………………
۶-۴ دلایل شکل گیری فضاها …………………………………….۲۳۱

۶-۴- مدارک مرتبط به طرح نهایی
سایت پلان…………………………………………………..
دتایل محوطه…………………………………………………..
پلان طبقات………………………………………………….
برش ۱………………………………………………….
برش ۲……………………………………………
نمای شمالی…………………………….
نمای جنوبی………………………………………
تصاویر سه بعدی مجموعه ……………………………………..
دانلود رساله باغ کودک بر اساس عناصر باغ ایرانی
کتابنامه
منابع فارسی …………………………..
منابع انگلیسی ……………………………………….
فهرست سایت های اینترنتی ………………………………..
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − نه =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !