no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله اکادمی معماری | رساله طراحی اکادمی معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله اکادمی معماری | رساله طراحی اکادمی معماری
doc
مرداد ۴, ۱۳۹۶
13.6 مگابایت
124 صفحه
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله اکادمی معماری | رساله طراحی اکادمی معماری


دانلود رساله اکادمی معماری

مقدمه
۱-۱ درباره معماری
آیا گفتگو درباره معماری ارزشی دارد؟ یا در عرصه عمل است که ارزش معماری معلوم خواهد شد. یعنی معماری خواهد توانست بی واسطه منتقدان و هنرسنجان, خود با مردم و قلب و روحشان سخن بگوید؟
تا بنایی بر پا نشود معماری ظهور پیدا نمی کند و گویا روزگاری بوده است که برای ذکر ارزش آن زیاد از الفاظی کوتاه چون زیبا, موزون, با شکوه بر زبان نمی رفته و پیداست که اگر روزی طبع زیبا پرستی از کار باز ایستد از تحلیل و استدلال کاری بر نخواهد آمد.

اما افزون بر اینکه از روزگار قدیم آموزش هنر و از جمله معماری با تعریف هایی همراه بوده موضوعات جدیدی برای بحث درباره معماری پیدا شده است یکی اینکه روزگار ما روزگار سیطره علم تحلیلی است و عرصه هنر هم از آن بر کنار نمانده دیگر اینکه معماری در دامان حرفه و حرفه در دامان فرهنگ رشد می کند و امروز که حرفه در تکنیک و فرهنگ رشد می کند و ….


دانلود رساله اکادمی معماری | رساله طراحی اکادمی معماری

شامل : تصاویر طرح

 

۲۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
فصل اول :مقدمه
۱-۱ درباره معماری………………………………………………………………………………۱
۱-۲ هنربودنمعماری……………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۳ تعلیم وتربیت معماری……………………………………………………………………………….۳
۱-۴ نگرشی به روش آموزش معماری درگذشته وحال…………………………………………………………………..۴
فصل دوم :شناخت موضوع
-۱-۲فرهنگ………………………………………………………………………………………………………..۷
-۲-۲هنر……………………………………………………………………………………………………۷
-۳-۲معماری…………………………………………………………………………………………………۷
-۱-۳-۲معماری مردمی…………………………………………………………..۸
-۲-۳-۲معماری بومی……………………………………………………………………۸
-۴-۳-۲ معماری یادمانی………………………………………………………………………………………………………………….۸
-۵-۳-۲معماری مفید فایده………………………………………………………………………………۸

-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری………………………………………………………………..۹
-۲-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه سنتی…………………………………………………………..۹

-۵-۲معماری به عنوان بستر فرهنگ ………………………………………………………………………۹
-۶-۲سرچشمه فرهنگ………………………………………………………………………………………۱۶
-۸-۲زیبایی و زیباشناسی در معماری……………………………………………………………………۲۰
-۱۰-۲ مکان……………………………………………………………………………………………………………..۲۱
-۱۱-۲رابطه انسان با طبیعت و محیط…………………………………………………..۲۲
-۱۲-۲رابطه ساختمان با محیط…………………………………………………………………۲۲
-۱۳-۲تجانس……………………………………………………………………………………………۲۳
-۱۴-۲تضاد……………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱۵-تقابل……………………………………………………………………………………………….۲۳
معرفی خانه معمار………………………………………………………………………………………………….۲۴

فصل سوم : بررسینمونهها
-۱-۳نمونه های خارجی……………………………………………………………………۲۵
-۱-۱-۳خانه فرهنگ وهنر زاها حدید……………………………………………………..۲۵
-۲-۱-۳مرکزفرهنگی هنریStjordal……………………………………………………………..27
-۳-۱-۳ معرفی ۱۰ مرکزمعماری……………………………………………………………۲۸

-۲-۳نمونه های داخلی…………………………………………………………………………………….۴۳
-۱-۲-۳خانه فرهنگستان هنرتهران……………………………………………………………….۴۳
-۲-۲-۳طرح مرکزهنری………………………………………………………………………………………….۴۴
-۳-۲-۳خانه هنرمندان ایران…………………………………………………………………………………………۴۷
-۴-۲-۳جامعه مهندسان معمار ایران……………………………………………………………………………………….۵۲
-۵-۲-۳ مرکزاسنادوتحقیقات دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی……………………………………………۵۶

فصل چهارم : شناسایی و بررسی اولیه منطقه مورد نظر
۱-۴- مطالعات منطقه ای ومحیطی………………………………………………………………………………۶۱
۱-۱-۴- موقعیت جغرافیای استان البرز………………………………………………………………………۶۱
-۲-۱-۴ارتباطات…………………………………………………………………………………………۶۱
-۳-۱-۴توپوگرافی و ویژگی های خرد اقلیمی……………………………………………………………………۶۱
-۴-۱-۴تاریخچه کرج………………………………………………………………………………………۶۲

-۲-۴مطالعات اقلیمی……………………………………………………………………………………۶۴
-۱-۲-۴دما………………………………………………………………………………………………….۶۴
-۲-۲-۴رطوبت نسبی………………………………………………………………………………..۶۴
-۳-۲-۴باد………………………………………………………………………………………………..۶۴
-۴-۲-۴ ساعت آفتابی………………………………………………………………………….۶۴
۴-۲-۵-باران ………………………………………………………………………………………….۶۴
-۶-۲-۴پوششگیاهی………………………………………………………………………………………………..۶۵
-۷-۲-۴ویژگیهای جغرافیائی،اقلیمی،تاریخی منطقه کرج یا استان البرز…………………………………………۶۵

-۳-۴مشخصات زمین……………………………………………………………………………….۶۷
فصل پنجم : ضوابط واستانداردها
-۱-۵ریزفضاها………………………………………………………………………………………۷۰
-۱-۱-۵بخش فرهنگی………………………………………………………………………..۷۰
-۱-۱-۱-۵آمفی تئاتر…………………………………………………………. ۷۰
-۲-۱-۱-۵ گالری………………………………………………………………………………….۷۱

-۲-۱-۵بخش پژوهشی……………………………………………………….۷۳
-۱-۲-۱-۵کتابخانه……………………………………………………………………………………۷۳

-۳-۱-۵بخش آموزشی……………………………………………………………………….۷۵
-۱-۳-۱-۵آتیله………………………………………………………………………۷۵
-۲-۳-۱-۵کلاس…………………………………………………………………………………۷۶

-۴-۱-۵بخش اداری………………………………………………………………………………….۷۷

-۵-۱-۵بخش خدماتی………………………………………………………………….۷۹
۱-۵-۱-۵کافی شاپ……………………………………………………………………………………۷۹
-۲-۵-۱-۵سرویس بهداشتی……………………………………………………………۸۰

۵-۲-برنامه ریزی فیزیکی…………………………………………………………..۸۱

فصل ششم : سازه
سازه های خرپایی………………………………………………………………………………..۸۳-۱-۶
-۲-۶اتصالات خرپا………………………………………………………………………………………..۸۷
-۳-۶مطالعات موردی خرپا……………………………………………………………………………۸۹
-۴-۶استفاده از سازه خرپایی به عنوان سازه پیشنهادی طرح……………………………………………..۱۰۲

دانلود رساله اکادمی معماری

فصل هفتم : طراحی
۷-۱-از ایده تا طرح………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۷-۱-۱-معماری دیکانستراکشن……………………………………………………………………….۱۰۵
۷-۱-۲-مراحل طراحی دیاگرام فضایی…………………………………………………۱۰۷
۷-۱-۳-فرم کلی بنا………………………………………………..۱۱۰
۷-۱-۴- تاثیر سازه در طراحی……………………………………..۱۱۱

۷-۲-مدارک پروژه…………………………………………………….۱۱۲
۷-۲-۱-پلان طبقه همکف………………………………………………………..۱۱۲
۷-۲-۲-پلان طبقه اول………………………………………………………………..۱۱۳
۷-۲-۳-پلان طبقه دوم………………………………………………………………..۱۱۴

۷-۲-۴-پلان زیر زمین………………………………………………………………………………..۱۱۵
۷-۲-۵-سایت پلان ……………………………………………………………………..۱۱۶
۷-۲-۶-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۱)……………………………………………………۱۱۷
۷-۲-۷-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۲) ………………………………………………………………………….۱۱۸
۷-۲-۸-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۳) ………………………………………………………………..۱۱۹
۷-۲-۹-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۴) ……………………………………………………………………..۱۲۰
۷-۲-۱۰-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۵) …………………………………………………………………..۱۲۱
۷-۲-۱۱-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۶) ………………………………………………………………….۱۲۲
۷-۲-۱۲-نمای شمالی………………………………………………………………………۱۲۳
۷-۲-۱۳-نمای جنوبی………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
۷-۲-۱۴-نمای شرقی ………………………………………………………….۱۲۵
۷-۲-۱۵-نمای غربی………………………………………………………………………………..۱۲۶
۷-۲-۱۶-برش (شماره۱) …………………………………………………………………………………….۱۲۷
۷-۲-۱۷-برش(شماره۲)…………………………………………………………………………………….۱۲۸
۷-۲-۱۸-برش(شماره۳) …………………………………………………………………………………………..۱۲۹
۷-۲-۱۹-پرسپکتیوداخلی(لابی همکف) ………………………………………………………………۱۳۰
۷-۲-۲۰-پرسپکتیوداخلی(آتلیه) …………………………………………………………………………………..۱۳۱
۷-۲-۲۱-پرسپکتیوداخلی(لابی طبقه یک) ………………………………………………………..۱۳۲
۷-۲-۲۲-پرسپکتیوداخلی(آرشیو) ………………………………………………………………..۱۳۳

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 2 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !